Nuts­chell Camera — keď sa vám sociálne siete zdajú už nudné

Lukáš Gašparík jr. / 10. február 2015 / Business

Pre­zen­tačná plat­forma Prezi pri­chá­dza s vlast­nou mobil­nou apli­ká­ciou. Ide o apli­ká­ciu, ktorá pre­mení vaše fotky na mini-filmy.

Ak máte už nejakú skú­se­nosti s Prezi, tak určite viete, že tam môžete nájsť veľké množ­stvo efek­tov. A presne toto bolo aj zákla­dom pre vytvo­re­nie novej mobil­nej appky Nuts­chell Camera. Fun­guje to úplne jed­no­du­cho. Stačí ak odfo­títe 3 fotky a appka vám z nich auto­ma­ticky vys­kladá jed­no­du­chú ani­má­ciu. Do tejto ani­má­cie môžete následne jed­no­du­cho pri­dať rôzne efekty či texty a takto upra­vený mini-film môžete zdie­ľať na sociál­nych sie­ťach. Táto appka je zatiaľ dostupná iba pre jabĺč­ka­rov :)

Ak vás už nudia oby­čajné foto­gra­fie či videá na sociál­nych sie­ťach, appka Nuts­chell vám pomôže oži­viť ich obsah. Takže sťa­hujte, skú­šajte, oži­vujte :)

zdroj: the­next­web

Pridať komentár (0)