Objed­nať vyprá­ža­ný syr cez inte­rak­tív­ny stôl?

Techpedia: Harry Gavendová / 27. augusta 2014 / Tech a inovácie

Ak vás pre­sta­lo baviť čaka­nie na to, kým si vás v reštau­rá­cii všim­ne čaš­ník, ale­bo jed­no­du­cho len chce­te vidieť jed­lo či mať o ňom viac infor­má­cií, sta­čí zaví­tať do reštau­rá­cie, kde sa využí­va­jú tech­no­lo­gic­ké gas­tro-novin­ky v podo­be inte­rak­tív­ne­ho sto­la, kto­rý veru môže uľah­čiť život hos­ťom i čaš­ní­kom.

Ten­to inte­rak­tív­ny stôl pochá­dza z diel­ne ukra­jin­skej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Kodi­soft a jej tech­no­ló­gia IRT (Inte­rac­ti­ve Res­tau­rant Tech­no­lo­gy) má via­ce­ro výhod. Sami si môže­te zvo­liť jazyk, kto­rý vám vyho­vu­je a tiež zobra­zí jed­lo, kto­ré si môže­te objed­nať, rov­na­ko aj nápo­je. Ku všet­ké­mu sú i doda­toč­né infor­má­cie o potra­vi­nách či rôz­ne zau­jí­ma­vos­ti. Jed­lo si pomo­cou toh­to zaria­de­nia i môže­te sami objed­nať a poslať túto objed­náv­ku pria­mo do kuchy­ne.

Kým na jed­lo čaká­te, môže­te na inte­rak­tív­nom sto­le dokon­ca hrať hry, či sa skrát­ka neja­ko inak zabá­vať so sto­lom v podo­be obrov­skej obra­zov­ky. Hoci podob­ných sto­lov už exis­tu­je via­ce­ro a nie sú žiad­nou rari­tou, Kodi­soft vra­ví, že sú jedi­neč­ní – majú disp­lej na celom povr­chu plo­chy obra­zov­ky a stôl je pod­svie­te­ný LED svet­la­mi.

Momen­tál­ne je stôl už v pra­xi na dvoch mies­tach – Oshi na Cyp­re a Ebo­ny v Duba­ji. Tre­tia, zatiaľ nešpe­ci­fi­ko­va­ná reštau­rá­cia sa má obja­viť v prie­be­hu novem­bra. Uvi­dí­me, kde to bude.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)