Objed­nať vyprá­žaný syr cez inte­rak­tívny stôl?

Techpedia: Harry Gavendová / 27. augusta 2014 / Tech a inovácie

Ak vás pre­stalo baviť čaka­nie na to, kým si vás v reštau­rá­cii všimne čaš­ník, alebo jed­no­du­cho len chcete vidieť jedlo či mať o ňom viac infor­má­cií, stačí zaví­tať do reštau­rá­cie, kde sa využí­vajú tech­no­lo­gické gas­tro-novinky v podobe inte­rak­tív­neho stola, ktorý veru môže uľah­čiť život hos­ťom i čaš­ní­kom.

Tento inte­rak­tívny stôl pochá­dza z dielne ukra­jin­skej tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti Kodi­soft a jej tech­no­ló­gia IRT (Inte­rac­tive Res­tau­rant Tech­no­logy) má via­cero výhod. Sami si môžete zvo­liť jazyk, ktorý vám vyho­vuje a tiež zobrazí jedlo, ktoré si môžete objed­nať, rov­nako aj nápoje. Ku všet­kému sú i doda­točné infor­má­cie o potra­vi­nách či rôzne zau­jí­ma­vosti. Jedlo si pomo­cou tohto zaria­de­nia i môžete sami objed­nať a poslať túto objed­návku priamo do kuchyne.

Kým na jedlo čakáte, môžete na inte­rak­tív­nom stole dokonca hrať hry, či sa skrátka nejako inak zabá­vať so sto­lom v podobe obrov­skej obra­zovky. Hoci podob­ných sto­lov už exis­tuje via­cero a nie sú žiad­nou rari­tou, Kodi­soft vraví, že sú jedi­neční – majú disp­lej na celom povr­chu plo­chy obra­zovky a stôl je pod­svie­tený LED svet­lami.

Momen­tálne je stôl už v praxi na dvoch mies­tach – Oshi na Cypre a Ebony v Dubaji. Tre­tia, zatiaľ nešpe­ci­fi­ko­vaná reštau­rá­cia sa má obja­viť v prie­behu novem­bra. Uvi­díme, kde to bude.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)