Od zajtra nebudeš musieť v McDonald’s hovoriť s obsluhou

  • Do­ty­kové ki­osky nahradia ob­jed­ná­va­nie pri po­kladni
  • Zní­žia od­pad a pre­sunú za­mest­nan­cov do ku­chyne
mek (1)
Lukáš Kočíšek, fb:McDonald’s
  • Do­ty­kové ki­osky nahradia ob­jed­ná­va­nie pri po­kladni
  • Zní­žia od­pad a pre­sunú za­mest­nan­cov do ku­chyne

Spoločnosť McDonald’s spustí už zajtra v bratislavskej prevádzke Bory Mall pilotný projekt samoobslužných kioskov. Môžeš sa tak rozhodnúť pre  štandardný spôsob objednania a zaplatenia alebo radšej využiť samoobslužný systém. Po novom si tak objednávku navolíš na dotykovej obrazovke a zaplatíš kartou. S obsluhou sa tak stretneš až pri výdaji hotového jedla.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Lukáš Kočíšek

„Každý zákazník je iný, a podľa toho chceme ku každému pristupovať. Ak niekto nemá chuť s obsluhou komunikovať, bude tu pre neho samoobslužný kiosk. Prostredníctvom neho bude môcť urobiť objednávku podľa svojej chutia následne zaplatiť kartou a pripravené jedlo si vyzdvihnúť,“

Všetko do­sta­neš čerstvé a ok­rem lep­šej chuti sa vďaka kioskom zníži aj od­pad. V sú­čas­nosti to­tiž sieť pri­pra­vuje jedlá do­predu a po­kiaľ sa do 10 mi­nút ne­minú, väč­ši­nou skon­čia v koši. V prevádzke by mal byť vždy v dosahu aj zamestnanec, ktorý eventuálne s obsluhou kiosku a ďalšími novinkami zákazníkovi poradí .

Ta­kýto sys­tém ob­jed­ná­va­nia fun­guje už aj u na­šich su­se­dov v Ra­kúsku či v Česku. Na­prí­klad v Prahe sa s ním zá­kaz­níci stre­tá­vajú už od roku 2016. Sa­mo­obs­lužný ki­osk je v pod­state veľký tab­let, kde bu­deš priamo pred se­bou vi­dieť po­nuku všet­kých je­dál. Podľa vlast­nej chuti si na ňom mô­žeš vy­brať aký­koľ­vek pro­dukt z po­nuky. Za­pla­tiť mô­žeš priamo v ki­osku, ktorý ti ná­sledne vydá po­tvr­denku, ktorú uká­žeš pri vý­daji jedla. Pla­tiť mô­žeš aj v ho­to­vosti, pri pulte. Keď uvi­díš na disp­leji nad pul­tom číslo svo­jej ob­jed­návky, tvoje jedlo je ho­tové.

Uply­nulý rok bol z hos­po­dár­skeho hľa­diska pre spo­loč­nosť Mc­Do­nald´s Slo­ven­sko his­to­ricky na­jús­peš­nej­ším od prí­chodu na slo­ven­ský trh v roku 1995. V 2018 do­siahla táto naj­nav­šte­vo­va­nej­šia sieť re­štau­rá­cií s rých­lym ob­čerstve­ním hrubé tržby vo výške 84,5 mi­li­ó­nov eur. To pred­sta­vuje me­dzi­ročný ná­rast o 12,3 %.

V roku 2019 má byť pre pre­vádzky Mc­Do­nald na Slo­ven­sku kľú­čové aj za­ve­de­nie no­vého – mo­der­ného kon­ceptu re­štau­rá­cií. Má však ísť o po­stupný a dl­ho­dobý pro­ces. Za­os­tá­vať nemá ani otázka ochrany ži­vot­ného pro­stre­dia. Roz­ší­ro­va­nie ak­ti­vít spo­loč­nosti v tomto smere má byť podľa ve­de­nia kľú­čové.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech