Odišiel z prá­ce a spl­nil si svoj det­ský sen

Ľubica Račeková / 9. februára 2016 / Zaujímavosti

Utie­kol z mes­ta a spl­nil si svoj det­ský sen!

V roku 2011 Fos­ter Hun­ting­ton uro­bil to, o čom veľa z nás len sní­va. Začal tým, že dal výpo­veď z prá­ce, kúpil si kara­vam a odišiel z veľ­ké­ho mes­ta, New Yor­ku, za svo­ji­mi sna­mi. Ces­to­val po kra­ji­ne a pub­li­ko­val nie­koľ­ko foto kníh vrá­ta­ne jed­nej s náz­vom: Dom je tam, kde ho zapar­ku­ješ. Pred­sta­vil tiež popu­lár­ny hash­tag #van­li­fe a inšpi­ro­val stov­ky ľudí vďa­ka jeho krás­nym foto­gra­fiám, kto­ré zachy­til na ces­tách.

Po troch rokoch ces­to­va­nia a nomád­ske­ho živo­ta sa usa­dil. Má 27 rokov a žije v dome na stro­me na zápa­de Was­hing­to­nu. „Vždy som milo­val domy na stro­me. Tak som si pove­dal, že je čas na to, aby som si jeden posta­vil,” pove­dal.

Fos­te­ro­vi trva­lo rok, kým dokon­čil jeho dom. Teda lep­šie pove­da­né dva domy. Jeden slú­ži na prá­cu a v dru­hom spí. Domy sú navzá­jom pre­po­je­né schod­mi. „Mohol som si taký dom aj kúpiť, no toto je ove­ľa lep­šie, spl­nil som si det­ský sen,” pre­zra­dil.

FosterHuntington9FosterHuntington3

FosterHuntington8
FosterHuntington6

Processed with VSCOcam with k2 presetFosterHuntington4FosterHuntington0FosterHuntington1FosterHuntington2Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)