Odišiel z práce a spl­nil si svoj det­ský sen

Ľubica Račeková / 9. februára 2016 / Zaujímavosti

Utie­kol z mesta a spl­nil si svoj det­ský sen!

V roku 2011 Fos­ter Hun­ting­ton uro­bil to, o čom veľa z nás len sníva. Začal tým, že dal výpo­veď z práce, kúpil si kara­vam a odišiel z veľ­kého mesta, New Yorku, za svo­jimi snami. Ces­to­val po kra­jine a pub­li­ko­val nie­koľko foto kníh vrá­tane jed­nej s náz­vom: Dom je tam, kde ho zapar­ku­ješ. Pred­sta­vil tiež popu­lárny hash­tag #van­life a inšpi­ro­val stovky ľudí vďaka jeho krás­nym foto­gra­fiám, ktoré zachy­til na ces­tách.

Po troch rokoch ces­to­va­nia a nomád­skeho života sa usa­dil. Má 27 rokov a žije v dome na strome na západe Was­hing­tonu. „Vždy som milo­val domy na strome. Tak som si pove­dal, že je čas na to, aby som si jeden posta­vil,” pove­dal.

Fos­te­rovi trvalo rok, kým dokon­čil jeho dom. Teda lep­šie pove­dané dva domy. Jeden slúži na prácu a v dru­hom spí. Domy sú navzá­jom pre­po­jené schodmi. „Mohol som si taký dom aj kúpiť, no toto je oveľa lep­šie, spl­nil som si det­ský sen,” pre­zra­dil.

FosterHuntington9FosterHuntington3

FosterHuntington8
FosterHuntington6

Processed with VSCOcam with k2 presetFosterHuntington4FosterHuntington0FosterHuntington1FosterHuntington2Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)