Odlíšte sa a dostaňte tak kor­po­rá­cie na svoju stranu

Pavel Svitek / Martin Faith / 9. júla 2015 / Tools a produktivita

Už dlhší čas pôso­bím ako CTO pro­jektu Loca­li­za­tion Guru. Dnes sa s vami chcem pode­liť o skú­se­nosť, ako sa mi spolu s kole­gom poda­rilo ino­va­tív­nym spô­so­bom zís­kať inter­ného evan­ge­listu pre našu firmu v kor­po­rá­cií.

Ak ste nie­kedy boli na kla­sic­kom kor­po­rát­nom stret­nutí, určite to poznáte. Nikdy sa nekon­čiace nudné stret­nu­tia, pri kto­rých sa neus­tále odbieha od pointy. Každý okrem lídra stret­nu­tia sa netr­pez­livo pozerá na hodinky a nevie sa doč­kať, kým bude toto trá­pe­nie u konca.

Toto nie je iba môj osobný názor zalo­žený na tých nie­koľ­kých stret­nu­tiach v kor­po­rá­ciach, ktoré som dopo­sial absol­vo­val. Ako som zis­til po mno­hých roz­ho­vo­roch s ľudmi z bran­dže, tento “prob­lém” poci­ťu­jeme via­cerí. Vidím to ale ako skvelý pozna­tok, na kto­rom je možné zalo­žiť úspech svojho mee­tingu.
Smut­nou rea­li­tou je to, že väč­šina kor­po­rát­nych zamest­nan­cov je znu­dená rutin­ným pra­cov­ným štý­lom a dookola sa opa­ku­jú­cimi úlo­hami. Ak sa vám teda podarí zís­kať stret­nu­tie, určite využite túto prí­le­ži­tosť naplno! Naj­lep­šiou voľ­bou je z tohto stret­nu­tia spra­viť záži­tok a viesť ho tak, aby bolo aj zábavné pre zúčast­ne­ných. Vďaka tomu si vás zástup­co­via firmy oveľa jed­no­duch­šie zapa­mä­tajú, čo je veľmi žia­dúce. A prav­de­po­dobne sa aj pote­šia, že zažili v práci po dlhej dobe konečne niečo nové a nápa­dité.
A teraz ku mojej skú­se­nosti. Naše stret­nu­tie trvalo asi 1 hodinu a na samotnú pre­zen­tá­ciu nášho biz­nisu a slu­žieb, ktoré ponú­kame, sme využili iba okolo 15 minút. Roz­prá­vali sme sa o všet­kom mož­nom, od gamingu na hra­cích kon­zo­lách až po našu špe­ciálnu službu – pre­klad porna. My sme sa cítili na stret­nutí prí­jemne. A tak isto aj druhá strana – kor­po­rátny zamest­na­nec. Práve takýmto odliš­ným prí­stu­pom sa nám poda­rilo z neho spra­viť nášho evan­ge­listu vrámci spo­loč­nosti, pre ktorú pra­cuje.
Ľudia milujú zmenu. Niečo nové, niečo čo sa vymyká zo šedého prie­meru. Niečo, čo sa na prvý pohľad odlíši. Ak doká­žete zau­jať svo­jou kre­a­ti­vi­tou hneď na prvom stret­nutí, pro­ti­strana si vás nie­lenže lep­šie zapa­mätá, ale tiež takto podáte dôkaz o svo­jej kre­di­bi­lite. Pokiaľ nie­kto vie umne a nápa­dito oko­re­niť svoju biz­nis pre­zen­tá­ciu, veľmi prav­de­po­dobne nebude žiadné béčko.
Keď príde ku obchod­ným stret­nu­tiam, majte na pamäti – klú­čom k úspe­chu je odlí­šiť sa od davu. A samoz­rejme, baviť sa popri tom.
Pridať komentár (0)