S odpa­dom v oce­ánoch sme na tom sku­toč­ne zle. Nová tech­no­ló­gia mapu­je stav pomo­cou vzduš­nej tech­ni­ky

vedelisteze.sk / 9. októbra 2016 / Eko

Obrov­ská časť oce­ánu je doslo­va zapl­ne­ná odpa­dom. Orga­ni­zá­cia s náz­vom Oce­an Cle­a­nup pomo­cou vzduš­né­ho pries­kum­né­ho ske­nu doka­zu­je, roz­me­ry toh­to prob­lé­mu.

Zakla­da­teľ orga­ni­zá­cie, Boy­an Slat, na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Kali­for­nii ozná­mil šoku­jú­ce prvot­né zis­te­nia ich prá­ce. Len počas dvoch hodín zazna­me­na­li až 1000 veľ­kých kusov plas­to­vých úlom­kov. V rám­ci expe­dí­cie využí­va­jú lie­tad­lo, via­ce­rých skú­se­ných pozo­ro­va­te­ľov a tech­no­ló­giu LIDAR. Už počia­toč­ný­mi nález­mi potvr­di­li svo­je pred­po­kla­dy o veľ­kom množ­stve plas­to­vé­ho odpa­du pozdĺž takz­va­nej ticho­mor­skej odpad­ko­vej škvr­ny.

ocean-plastic-wad-1020x610foto: inhabitat.com

aerial-expedition-ocean-cleanup-aircraft-1020x610foto: inhabitat.com

161003-the-ocean-cleanup-boyan-slat-889x593-1

foto: inhabitat.com

Výskum­ná asis­tent­ka Anna Sch­war­zo­vá sede­la v lie­tad­le pria­mo pri dve­rách, pod­ľa jej slov to bolo neuve­ri­teľ­né. “Kam len oko dovi­de­lo, vša­de plá­va­li samé odpad­ky.”

Ďal­ší člen výskum­né­ho tímu Lau­rent Le Bre­ton to pri­rov­nal k oblo­he posia­tej hviez­da­mi. Z diaľ­ky je táto časť oce­ánu doslo­va posia­ta odpa­dom. So zbie­ra­ním dát novou tech­no­ló­gi­ou začal Oce­an Cle­a­nup už v augus­te 2015 v oblas­ti medzi Kali­for­ni­ou a Hava­jom. Násled­ne zapo­ča­li lety nad ďal­ší­mi mies­ta­mi Paci­fi­ku. Ide o prvý vzduš­ný výskum zame­ra­ný na škod­li­vý odpad oce­ánov.

Takz­va­ná ticho­mor­ská odpad­ko­vá škvr­na je vírom plas­to­vé­ho odpa­du v Tichom oce­áne

pacific-garbage-patch-map_2010_noaamdp_720foto: inhabitat.com

great-pacific-garbage-patch-889x593foto: inhabitat.com

Táto odpad­ko­vá škvr­na je masív­nym vírom rôz­nych plas­to­vých vecí a tro­siek, pri­čom sa roz­lie­ha na plo­che väč­šej ako Texas. Nachá­dza sa pri­bliž­ne v oblas­ti medzi San Fran­cis­com, Hava­jom a Kali­for­ni­ou.

Plá­va­jú­ci odpad zahŕňa rôz­ne malé čias­toč­ky, ale aj plas­to­vé fľa­še, vid­lič­ky, lyžič­ky či taš­ky. V nesláv­nom víre plá­va­jú aj mno­hé ove­ľa väč­šie kusy dosa­hu­jú­ce cez jeden meter a aj vyra­de­né rybár­ske sie­te.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)