S odpa­dom v oce­ánoch sme na tom sku­točne zle. Nová tech­no­ló­gia mapuje stav pomo­cou vzduš­nej tech­niky

vedelisteze.sk / 9. októbra 2016 / Eko

Obrov­ská časť oce­ánu je doslova zapl­nená odpa­dom. Orga­ni­zá­cia s náz­vom Ocean Cle­a­nup pomo­cou vzduš­ného pries­kum­ného skenu doka­zuje, roz­mery tohto prob­lému.

Zakla­da­teľ orga­ni­zá­cie, Boyan Slat, na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Kali­for­nii ozná­mil šoku­júce prvotné zis­te­nia ich práce. Len počas dvoch hodín zazna­me­nali až 1000 veľ­kých kusov plas­to­vých úlom­kov. V rámci expe­dí­cie využí­vajú lie­tadlo, via­ce­rých skú­se­ných pozo­ro­va­te­ľov a tech­no­ló­giu LIDAR. Už počia­toč­nými nálezmi potvr­dili svoje pred­po­klady o veľ­kom množ­stve plas­to­vého odpadu pozdĺž takz­va­nej ticho­mor­skej odpad­ko­vej škvrny.

ocean-plastic-wad-1020x610foto: inhabitat.com

aerial-expedition-ocean-cleanup-aircraft-1020x610foto: inhabitat.com

161003-the-ocean-cleanup-boyan-slat-889x593-1

foto: inhabitat.com

Výskumná asis­tentka Anna Sch­war­zová sedela v lie­tadle priamo pri dve­rách, podľa jej slov to bolo neuve­ri­teľné. “Kam len oko dovi­delo, všade plá­vali samé odpadky.”

Ďalší člen výskum­ného tímu Lau­rent Le Bre­ton to pri­rov­nal k oblohe posia­tej hviez­dami. Z diaľky je táto časť oce­ánu doslova posiata odpa­dom. So zbie­ra­ním dát novou tech­no­ló­giou začal Ocean Cle­a­nup už v auguste 2015 v oblasti medzi Kali­for­niou a Hava­jom. Následne zapo­čali lety nad ďal­šími mies­tami Paci­fiku. Ide o prvý vzdušný výskum zame­raný na škod­livý odpad oce­ánov.

Takz­vaná ticho­mor­ská odpad­ková škvrna je vírom plas­to­vého odpadu v Tichom oce­áne

pacific-garbage-patch-map_2010_noaamdp_720foto: inhabitat.com

great-pacific-garbage-patch-889x593foto: inhabitat.com

Táto odpad­ková škvrna je masív­nym vírom rôz­nych plas­to­vých vecí a tro­siek, pri­čom sa roz­lieha na plo­che väč­šej ako Texas. Nachá­dza sa pri­bližne v oblasti medzi San Fran­cis­com, Hava­jom a Kali­for­niou.

Plá­va­júci odpad zahŕňa rôzne malé čias­točky, ale aj plas­tové fľaše, vid­ličky, lyžičky či tašky. V nesláv­nom víre plá­vajú aj mnohé oveľa väč­šie kusy dosa­hu­júce cez jeden meter a aj vyra­dené rybár­ske siete.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)