Ako odpá­liť miliar­dový star­tup v rekord­nom čase? Inšpi­ruj sa Eli­za­beth Hol­mes a jej The­ra­no­som

Martina Ditrichová / 9. júna 2016 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť The­ra­nos mnohí nazý­vali jed­no­rož­com Sili­con Val­ley. Jeho zakla­da­teľka Eli­za­beth Hol­me­sová (32) je podľa maga­zínu For­bes najm­lad­šou miliar­dár­kou sveta. Res­pek­tíve, správ­nejší by bol minulý čas – bola. Za rekordne krátky čas sa jej spo­loč­nosť roz­padla ako dom­ček z karát. Poďme sa pozrieť na to, ako sa to skrátka nemá robiť. A už vôbec nie v zdra­vot­níc­kom prie­mysle.

The­ra­nos pri­šiel na trh s veľ­kou víziou. Vyze­ralo to, že spô­sobí revo­lú­ciu v zdra­vot­níc­kom svete. Jedna jediná kvapka krvi mala sta­čiť na všetky možné krvné testy. Na krv­ných tes­toch je posta­vená väč­šina diag­nóz a spô­sob, ako pro­ces zjed­no­du­šiť, bol doslova zla­tou baňou.

Theranos

foto: medibid.com

Už je to pol roka, čo Wall Street Jour­nal vydal člá­nok o tom, ako to so spo­loč­nos­ťou The­ra­nos „nevy­zerá naj­lep­šie”. V tom čase to bolo pre mno­hých obrov­ským prek­va­pe­ním, lebo tento miliar­dový pro­jekt zo Sili­con Val­ley, zalo­žený len 19-roč­nou Eli­za­beth, mal našliap­nuté na veľké veci. No situ­ácia sa vyvi­nula inak. A vyjad­re­nie, že to s pod­ni­ka­teľ­skou iko­nou zo Sili­con Val­ley „nejde naj­lep­šie“, je veľmi slabý výraz.

Poďme sa pozrieť, ako sa dá uto­piť aj ten najús­peš­nejší star­tup za čo najk­ratší čas…

Nedávno maga­zín Wall Street Jour­nal odha­lil zatiaľ poslednú v dlhej rade sen­zá­cií týka­jú­cich sa The­ra­nosu a toho, že Hol­me­so­vej a pre­zi­dentke spo­loč­nosti Sunny Balo­wani hrozí od fede­rál­nych regu­lá­to­rov v Kali­for­nii zákaz spus­tiť alebo vlast­niť labo­rá­to­rium až na 2 roky. Spo­loč­nosť by sa mohla odvo­lať, no prav­de­po­dob­nosť, že zví­ťazí je mizivá. Dáta hovo­ria sami za seba a zdá sa, že údajne pre­lo­mová tech­no­ló­gia skrátka nefun­guje. A naviac, The­ra­nos si kope aj vlastný hrob – svo­jou pre­zen­tá­ciou na stránke a reak­ci­ami.

Otázne je, ako sa vôbec The­ra­nos dostal do tohto štá­dia? Star­tup pri­šiel s pre­vrat­nou tech­no­ló­giou do 76 miliar­do­vého prie­myslu labo­ra­tór­nej diag­nos­tiky, kde nahra­dili skú­mavku krvi iba pár kvap­kami z prsta. Z Hol­me­so­vej sa stala žia­rivá hviezda Sili­con Val­ley a z The­ra­nosu terno. No to je zdá sa minu­losť’.

Theranos founder and CEO Elizabeth Holmes, photographed on the Theranos campus, Palo Alto, CA. In some shots she is holding their "nanotainer," which is used for blood sampling and analysis.

foto: forbes.com

Ak sa roz­hod­neš zni­čiť značku za 9 miliárd dolá­rov, tak aspoň pekne verejne a, ako sa hovorí, „úplne na totálku”. Ťažko pri­tom vymys­líš lepší plán, ako ten, na kto­rom Hol­me­sová pilne pra­cuje už od októbra 2015. Poďme sa teda spo­ločne pozrieť na vývin situ­ácie The­ra­nosu a na to, ako to jed­no­značne nemá vyze­rať. Z chýb tejto spo­loč­nosti sa môžeš pou­čiť.. alebo sa pri nich chy­tať za hlavu. Takže, ako to teda nero­biť?

1. Ak sa ti ozve inves­ti­ga­tívny novi­nár z den­níka Wall Street Jour­nal a tvrdí, že má vie­ro­hodné zdroje, ktoré hádžu špinu na tvoj biz­nis, neber ho vážne. Strč hlavu do piesku a dúfaj, že si medzi­ča­som nájde vzru­šu­jú­cej­šiu tému…

2. Keď sa prí­beh aj tak pre­valí a vyjde na prvých strán­kach ako block­bus­ter, ktorý vyvo­láva vážne pochyb­nosti o účin­nosti a pres­nosti tvo­jej tech­no­ló­gie, odvo­laj sa na to, že jeho tvr­de­nia sú „nepresné, zavá­dza­júce a oho­vá­račské od zdro­jov ako nespo­kojní bývalí zamest­nanci“.
Potom na svo­jej stránke ešte oho­vá­raj dvoj­ná­sob­ného drži­teľa Pulit­ze­ro­vej ceny za inves­ti­ga­tívnu žur­na­lis­tiku s odô­vod­ne­ním, že sa jed­no­du­cho mýli. Obviň ho, že je zau­jatý a šiel ti po krku už od samého začiatku. Nazvi svoje prís­pevky, ako reak­ciu na člá­nok, „Fakty o The­ra­nose“ bez akých­koľ­vek reálne ucho­pi­teľ­ných fak­tov, ktoré by mohli byť ove­rené tre­ťou stra­nou.

3. Vyjadri svoje roz­hor­če­nie osob­nosti v tele­víz­nej šou, kde sa budeš pohor­šo­vať nad tým, že „To sa stane kaž­dému, kto sa snaží veci zme­niť. Najprv si mys­lia, že si šia­lený, potom proti tebe bojujú. A potom zrazu, zme­níš svet.“ Pekne zne­júce cli­ché, ktoré tu bohu­žiaľ nepadlo na úrodnú pôdu.

Lach-Secrets-of-a-Blood-Testing-Startup-1200

foto: newyorker.com

4. Seba­ve­domo vyhlás jedi­nečnú trans­pa­ren­tnosť, pri­čom rob presný opak. Ohá­ňaj sa čís­lami s čo naj­viac nulami, tes­tami, ktoré robíš, spo­koj­nými pacientmi, ale záro­veň s nulo­vou pre­uká­za­teľ­nou prav­di­vos­ťou.

5. Vyhrá­žaj sa vdove tvojho býva­lého hlav­ného vedec­kého pra­cov­níka žalo­bou, po tom, čo pove­dala pre Jour­nal, ako sa pred samov­raž­dou opa­ko­vane sťa­žo­val, že nič nefun­guje. Bol spo­lu­au­to­rom 23 paten­tov pre spo­loč­nosť.

6. A treba uznať, že toto jej naozaj vyšlo: Dob­ro­voľne sa pri­hlás na schvá­le­nie FDA, vzhľa­dom k tomu, že napĺňa naj­vyš­šie štan­dardy. Pri­ze­raj sa, ako FDA dospelo k záveru, že tvoj nano­tai­ner je nes­chvá­lený zdra­vot­nícky pros­trie­dok a sch­va­ľuje ako správny iba jeden z viac ako 240 krv­ných tes­tov, ktoré ponú­kaš. A neza­budni sa tvá­riť, že aj to bolo súčas­ťou tvojho plánu, ako zme­niť svet.

7. Zaisti, aby žiadny z tvo­jich inves­to­rov, ktorí dali do tvo­jej spo­loč­nosti vyše 750 mili­ó­nov dolá­rov, nemal rolu v pred­sta­ven­stve. Namiesto toho tam daj svo­jich zná­mych, „veľké ryby“ – poli­ti­kov v dôchodku a admi­nis­trá­to­rov, kto­rým je tvoja spo­loč­nosť vlastne ukrad­nutá.

8. To, že si dosiaľ nepred­lo­žil svoju paten­to­vanú tech­no­ló­giu na posú­de­nie nezá­vis­lej tre­tej strany alebo do lekár­skych maga­zí­nov, odô­vodni tým, že musíš chrá­niť „rodinný poklad“ pred zlými kon­ku­rentmi. Ale keď už fakt pôjde do tuhého, povedz, že to uro­bíš. Naozaj čoskoro. Vážne. Ale nikdy to hlavne neurob.

screen shot 2015-07-08 at 6.02.50 pm

foto: techinsider.io

9. Oznám par­tner­stvo s pop­red­nými posky­to­va­teľmi zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti, ako je naprí­klad Cle­ve­land Cli­nic či Dig­nity Health. To nevadí, že ich nikdy neu­sku­toč­níš.

10. Tvár sa nená­padne, keď je odha­lené, že Safe­way opúšťa plány na otvo­re­nie The­ra­nos well­ness cen­tier v 800 super­mar­ke­toch, a to aj potom, čo minul 350 mili­ó­nov na nápad. Aj keď Walg­reen zastaví expan­ziu vášho vzťahu a zúfalo hľadá spô­sob, ako sa diš­tan­co­vať od ras­tú­ceho škan­dálu.

11. Takisto je naj­múd­rej­šie dať hlavu do piesku, keď cen­trá pre medi­cín­sku sta­rost­li­vosť pre­skú­majú tvoje metódy a nájdu závažné nedos­tatky a upo­zor­ňujú na „akútne ohro­ze­nie zdra­via a bez­peč­nosť pacien­tov.” Hol­me­sová to vzala s nad­hľa­dom a ozna­čila to ako men­šie prob­lémy, ktoré už medzi­ča­som zho­dou okol­ností opra­vila. Žiadny prob­lém.

12. Uisti sa, že nebu­deš nikde k náj­de­niu, keď výskum­níci na Mount Sinai show odha­lia, že tvoje výsledky tes­tov na cho­les­te­rol sú úplne mimo a spíšu na 121 strán CMS správu, ktorá odha­ľuje, že tvoje skvelé výsledky sú nepri­ja­teľne nepresné a nevy­rov­nané na väč­šine krv­ných tes­tov.

ti_graphics_theranos 2x1_3

foto: techinsider.io

Po dva­nás­tich rokoch vývoja, nají­ma­nia viac ako tisíc zamest­nan­cov a pále­nia bez­bož­ných súm v peňazí, bol Hol­me­so­vej plán zrejme uro­biť obrov­ský roz­ruch, tes­to­vať naos­tro rovno na sku­toč­ných ľuďoch a dúfať, že si nikto nevšimne, že to proste nefun­guje. Aspoň tak sa to celé javí. Keď sa o tom dozve­deli médiá, zme­nila stra­té­giu na popie­ra­nie, vyhý­ba­nie sa a šla do útoč­ného módu.

Hol­me­sová mala nedávno prí­ho­vor pred sku­pi­nou Stan­ford­ských štu­den­tov eko­nó­mie: „Vo chvíli, kedy budete mať záložný plán, pri­pus­títe, že vlastne nehod­láte uspieť.” Toto môže byť dobrá rada, keď naprí­klad vyví­jate apli­ká­ciu. Keď sa však chys­táte lie­čiť ľudí z mäsa a kostí, je to šia­lený výrok.

elizabeth-holmes11

foto: techcrunch.com

zdroj: foxbusiness.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nytlive.nytimes.com

Pridať komentár (0)