Odte­raz vás lekár dokáže vyšet­riť aj na diaľku, pomo­cou Eko Core

Ľubomír Tereš / 25. marca 2015 / Business

Nebolo by fajn, mať už v dneš­nej dobe údaje o vašom zdra­vot­nom stave online? Ino­va­tívny star­tup Eko z Kali­for­nie, ktorý tento prob­lém rieši, dostal ďal­šiu inves­tí­ciu v hod­note viac ako 2 mili­óny dolá­rov.

Star­tup Eko vyrába malé adap­téry zvané Eko Core, ktoré sa umiest­ňujú do stred­nej časti ste­to­skopu. Tieto adap­téry sú schopné pomo­cou blu­e­to­oth spo­je­nia pre­ná­šať tlkot srdca priamo do vášho smart­fónu. Mobilná appka následne pošle tieto audio údaje do cloudu, kde si ich môže špe­cia­lista stia­hnúť a pre­hrať.

Pou­ží­va­ním soft­véru, kto­rým ste­to­skop s adap­té­rom Eko Core dis­po­nuje, dokážu lekári zazna­me­ná­vať, ukla­dať, zdie­ľať a ana­ly­zo­vať údaje o zdra­vot­nom stave pacien­tovho srdca. Podľa Eko je nový Core ste­to­skop prvý bez­drô­tovo pri­po­jený ste­to­skop umož­ňu­júci usku­toč­niť tieto pro­cesy. Spo­loč­nosť tak­tiež dodáva, že schop­nosť pre­hľadne vyhod­no­co­vať kon­dí­ciu srdca zvýši pre­ven­ciu a úro­veň zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti.

Nové inves­tičné “kolo“ zahá­jili zakla­da­teľ Splunk-u Michael Baum, Stan­ford University’s StartX Fond a tak­tiež pris­pel aj John Noonan, bývaly poradca ame­ric­kého minis­ter­stva zdra­vot­níc­tva. Cel­ková vyzbie­raná suma bola zhruba 2,8 mili­óna dolárov.

Hoci je ste­to­skop ikona medi­cíny a lekár­sky naj­viac osved­čený nástroj, je to viac ako 200 ročná tech­no­ló­gia, ktorá potre­buje zmenu, ”hovorí CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ Eko Con­nor Land­graf.

Táto inves­tí­cia a nad­chá­dza­júce štú­die Kali­forn­skej uni­ver­zity sú pre­vrat­ným kro­kom vpred v oblasti vývoja ste­to­sko­pov a moni­to­ro­vaní srdca.“

Mobilný a inter­ne­tový soft­vér v novom ste­to­skope bude pre indi­vi­du­ál­nych leká­rov “for free“. Za popla­tok si ho budú môcť zaob­sta­rať nemoc­nice, kli­niky a zdra­vot­nícke zaria­de­nia.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)