Omraan: Star­tupy rie­šia prob­lémy urba­ni­zá­cie

Michal Tomek / 21. apríla 2014 / Tools a produktivita

Ženev­ská nezis­ková orga­ni­zá­cia The New Cities Foun­da­tion spus­tila medzi­ná­rodnú súťaž pre tech­no­lo­gické star­tupy z oblasti urba­nizmu. Víťazi by mali ponúk­nuť rie­še­nie pre výzvy urba­nizmu v oblasti Stred­ného Východu a Sever­nej Afriky.

Súťaž má názov Omraan, čo v pre­klade zna­mená budova. Posledné roky, dokonca desať­ro­čia, sú pre mnohé mestá z kra­jín Stred­ného Východu a Sever­nej Afriky výzvou. Musia začať rie­šiť boom pri­sťa­ho­val­cov, pre­ľud­nené mestá, a z toho vyplý­va­júcu mest­skú chu­dobu. Vez­mime si naprí­klad takú Káhiru v Egypte. Pop­lu­ácia vzrá­stla za posled­ných 60 rokov až šesť­ná­sobne, čo spô­so­buje prob­lémy nie­len v základ­ných služ­bach mesta, ale naprí­klad aj v oblasti infra­štruk­túry. Podobne je na tom Amán, jor­dán­ske hlavné mesto, ktorý čelí doprav­nému pre­ťa­že­niu ako aj chý­ba­jú­cemu integ­ro­va­nému sys­tému verej­nej dopravy. Takýto vývoj bude len ďalej pokra­čo­vať, preto je potrebné začať sa prob­lé­mom veno­vať a ponúk­nuť ino­va­tívne rie­še­nia.

Spo­lu­or­ga­ni­zá­tormi okrem New Cities Foun­da­tion sú inves­tičná spo­loč­nosť Oasi­s500, Gre­a­ter Amman Muni­ci­pia­lity (GAM) – spo­loč­nosť zabez­pe­ču­júca služby mestu, a Roz­vo­jový fond kráľa Abdu­láha II.. GAM poskytla záro­veň aj zoznam oblastí, v kto­rých sú ino­vá­cie vítané. Ide o oblasť dopravy, smar­tap­li­ká­cií pre mestá, ener­gie a život­ného pro­stre­dia, resp. pev­ného odpadu. 

Víťaz získa seed inves­tí­ciu v sume 30 000 USD a mož­nosť roz­ví­jať svoj star­tup 100 dní v ammán­skom akce­le­rá­tore. V rámci akce­le­rá­tora bude mať prí­stup k men­to­ringu, ktorý poskytne viac ako 300 men­to­rov – lokál­nych aj medzi­ná­rod­ných (naprí­klad zo Sili­con Val­ley). Po sto dňoch môže víťazný star­tup inku­bo­vať svoj pro­jekt ďal­ších 6 – 9 mesia­cov, či už v Ammáne alebo inom par­tner­skom meste.

Základné kri­té­riá hod­no­te­nia pro­jektu budú:

pro­dukt – akú pri­dnú hod­notu pri­náša pro­dukt, a ako rieši daný prob­lém,

tech­no­ló­gia – musí ísť o nie­ktorú zo spo­me­nu­tých tech­no­ló­gia ako mobile, cloud, e-com­merce, a podobne,

biz­nis model – musí byť jasné, ako bude pro­jekt gene­ro­vať zisk,

trhová a kon­ku­renčná výhoda – uchá­dzač musí jasne doká­zať, že vie ponúk­nuť pro­dukt veľ­kému trhu, ako aj to, že má kon­ku­renčnú výhodu, resp. vie si ju vybu­do­vať,

tím – musí ísť o nad­šený tím pro­fe­si­oná­lov,

návrat­nosť finan­co­va­nia – tím musí jasne pred­sta­viť kon­štantný rast cash flow.

Možno vám napadla otázka, prečo píšem o neja­kej súťaži pre mestá v Sever­nej Afrike a Stred­nom Východe na slo­ven­skom star­tu­po­vom por­táli. Jed­nak je dobré vedieť, že sa niečo také deje a môže to byť inšpi­rá­ciu aj pre nás, tu v Európe. Okrem toho za pro­jek­tom stojí v prvom rade európ­ska orga­ni­zá­cia, ktorá má skú­se­nosti s podob­nými súťa­žami (naprí­klad App­My­City). A posled­ným dôvo­dom je to, že možno sa nájde aj slo­ven­ský star­tup, ktorý by mal o súťaž záu­jem. Na stránke sa mi síce nepo­da­rilo nájsť dead­line odo­vzda­nia pri­há­šok, no pri­hla­so­vací for­mu­lár je stále prí­stupný.Podľa Face­book stránky Trai­nin­g500 – tré­nin­go­vého odde­le­nia Oasi­s500 — je dead­line na podá­va­nie pri­hlá­šok 15. máj 2014.

Ak máte nápad, smelo do toho!

zdroj: newcitiesfoundation.org, omraan.me

Pridať komentár (0)