Ondrej a Kamila odišli z práce a dnes im značky platia za to, že cestujú

Linda Cebrová / 26. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Roz­hod­nu­tie spoz­nať svet prišlo vo chvíli, keď Ka­mila na­šla On­dreja o dru­hej ráno stále pra­co­vali v kan­ce­lá­rii
  • K tomu prišla po­nuka na pre­daj firmy a bolo „vy­ma­ľo­vané“
  • Zba­vili sa ma­jetku a dnes im značky pla­tia za promo
zdroj: the SIKLS
  • Roz­hod­nu­tie spoz­nať svet prišlo vo chvíli, keď Ka­mila na­šla On­dreja o dru­hej ráno stále pra­co­vali v kan­ce­lá­rii
  • K tomu prišla po­nuka na pre­daj firmy a bolo „vy­ma­ľo­vané“
  • Zba­vili sa ma­jetku a dnes im značky pla­tia za promo

Ne­je­den z nás už mal nut­ka­nie všetko ne­chať tak, zba­liť sa a jed­no­du­cho od­ísť nie­kam pod palmu. Zväčša však ta­kéto plány skon­čia len pri bu­ja­rých pred­sta­vách a v pon­de­lok si aj tak prí­deme sad­núť k svojmu pra­cov­nému stolu do bu­dovy v cen­tre mesta.

Ta­kýmto ži­vo­tom žili aj Ka­mila s On­dre­jom, av­šak len do ur­či­tého bodu, kedy sa roz­hodli dať stopku ne­us­tá­lej vy­ťa­že­nosti, opus­tili za­žitý ste­re­otyp a svoju kom­fortnú zónu.

Prí­beh tejto ne­tra­dič­nej čes­kej ro­dinky za­čal už v roku 2013, kedy sa po se­dem­me­sač­nej zná­mosti tajne vzali v Can­nes. Ich sva­dobné fotky uro­bili do­jem a rýchlo sa do­stali aj za hra­nice Čes­kej re­pub­liky.

Od tej doby vo svo­jom voľ­nom čase spra­vo­vali svoj blog, kde dá­vali rôzne tipy na „lo­wcos­tové“ ces­to­va­nie. Presne po šty­roch ro­koch od ich ne­tra­dič­nej svadby padlo roz­hod­nu­tie vy­ma­niť sa z bež­ného ži­vota a za­žiť niečo, po čom as­poň raz v ži­vote na chvíľu túži každý z nás – zba­liť si ku­for a vy­dať sa do ne­známa. A Ka­mila s On­dre­jom to vzali na­ozaj od pod­lahy – pre­dali firmu, kú­pili le­tenky a s je­di­ným kuf­rom sa už pár me­sia­cov tú­lajú po svete.

Po­maly spoz­ná­vajú nie­len čaro ces­to­va­nia, ale aj spô­soby, ako si vďaka ob­ja­vo­va­niu no­vých kra­jín slušne pri­vy­ro­biť. Dnes už majú veľmi dobre roz­be­hnutý svoj You­tube ka­nál aj Ins­ta­gram, kde ich sle­dujú ti­síce fa­nú­ši­kov.

Od mi­nu­lého roku sa mla­dému páru spolu s ich dvoj­roč­ným sy­nom El­li­otom po­da­rilo pre­ces­to­vať viac ako 20 kra­jín na šty­roch kon­ti­nen­toch. Väč­ši­nou si vy­be­rajú tro­pické des­ti­ná­cie, ako sú Fi­li­píny, Ha­vaj, Kaj­man­ské os­trovy. Na­priek tomu, že ces­tujú s die­ťa­ťom, ne­boja sa vy­pra­viť za dob­ro­druž­stvom ani do Viet­namu, Me­xika či Kam­boďže.

Sa­moz­rejme, tento man­žel­ský pár má na svo­jich ces­tách stále množ­stvo pra­cov­ných po­vin­ností. Po­nuky na spo­lu­práce však do­stá­vajú kvôli ich ces­to­va­teľ­skému nad­še­niu, ako aj vďaka ich viac ako 50-ti­sí­co­vej fa­nú­ši­kov­skej zá­kladni.

Me­dzi pra­covné po­vin­nosti týchto ces­to­va­te­ľov patrí na­prí­klad oslo­vo­va­nie ho­te­lov a re­zor­tov s po­nu­kou spo­lu­práce. Po­núk­nuť im môžu nie­len pro­pa­gá­ciu, ale aj vy­tvá­ra­nie ko­merč­ných fo­to­gra­fií a vi­deí. Nie sú pri­tom v tejto ob­lasti žiadni pro­fe­si­onáli, všetko sa na­učili za po­chodu „na ko­lene,“ keď ich syn spal.

V ich ces­to­va­teľ­ských za­čiat­koch boli pri­tom radi, keď na oplátku do­stali od zna­čiek as­poň ne­jaký bar­ter či uby­to­va­nie a stravu od ho­te­lov za­darmo. V sú­čas­nosti tento mladý pár ho­tely za spo­lu­prácu od­me­ňujú už aj fi­nančne.

Dnes môžu hrdo po­ve­dať, že jed­not­livé spo­lu­práce im ne­zni­žujú len ná­klady na cestu, ale za­čí­najú im aj ge­ne­ro­vať do­sta­točný zisk na pl­no­hod­notné uží­va­nie si ži­vota. Me­dzi ich par­tne­rov pat­ria na­prí­klad Olym­pus, GoPro alebo sieť ho­te­lov Mar­ri­ott.

Pridať komentár (0)