Onli­ne nástro­je, kto­ré tvoj star­tup pre­me­nia v rea­li­tu

Kristína Šuvadová / 3. marca 2016 / Lifehacking

Na to, aby si roz­be­hol neja­ký kva­lit­ný star­tup, by si mal spĺňať aspoň tie­to tri veci: mal by si mať skve­lý nápad, pev­né ner­vy a ako posled­né — skve­lé nástro­je na rea­li­zá­ciu star­tu­pu.

S prvý­mi dvo­ma ti asi nepo­mô­žem, no tu je zoznam nie­kto­rých naozaj dob­rých nástro­jov, kto­ré ti celý pro­ces urči­te uľah­čia. Všet­ky z nich vymys­le­li mla­dí štu­den­ti, kto­rí kedy­si začí­na­li pres­ne tam, kde si teraz mož­no aj ty.

Komu­ni­ká­cia:

Slack - výbor­ný nástroj pre komu­ni­ká­ciu, kto­rý mno­ho­ná­sob­ne uľah­čí spo­lu­prá­cu s ostat­ný­mi člen­mi tvoj­ho tímu.

Appear.in — video­ho­vo­ry budú odte­raz o nie­čom úpl­ne inom.

Slak

foto: cdn.com

Dizajn:

Can­va - gra­fic­ký edi­tor pre mar­ke­té­rov a gra­fi­kov — začia­toč­ní­kov.

Fiverr — bol by si prek­va­pe­ný, čo všet­ko doká­žeš za 5 eur.

Invi­si­on - pro­to­typ jed­no­du­chej, no kva­lit­nej apli­ká­cie.

Mar­ke­ti­za­tor - uľah­čí ti zvý­še­nie pre­da­ja pro­stred­níc­tvom CRO.

Pics.io — vďa­ka nemu doká­žeš kom­plet­nú úpra­vu dizaj­nu (aj foto­gra­fií).

Compressor.io — slú­ži na opti­ma­li­zá­ciu fotiek.

Coolors — tu náj­deš širo­kú šká­lu rôz­nych nád­her­ných fareb­ných schém.

Wit­hO­omph — vytvor si logo za päť minút.

Vide­vo — pohyb­li­vá gra­fi­ka pre kaž­dý pro­jekt.

Fan­cy Foota­ge Club - ešte šir­šia ponu­ka HD gra­fi­ky.

Pab­lo - jed­no­du­ché úpra­vy obráz­kov — pre tých menej zruč­ných.

canva

foto: canva.com

E-mail:

MixMax - zjed­no­du­ší ti prá­cu s e-mai­la­mi a navy­še budeš môcť sle­do­vať a kon­tro­lo­vať všet­ky sprá­vy. Auto­ma­ti­zá­cia je samoz­rej­mos­ťou.

Boome­rang - tvr­díš, že e-mai­ly pre teba nie sú až také dôle­ži­té? Stiah­ni si túto apli­ká­ciu a ihneď zme­níš názor.

Mail­Chimp - uľah­čí ti jed­no­du­ché ana­ly­tic­ké čin­nos­ti.

Revue - pra­vi­del­ne všet­kým roz­poš­le tebou vytvo­re­né infor­mač­né mai­ly.

Sortd - jed­no­du­chý e-mai­lo­vý manaž­ment v služ­be Gmail.

Finan­cie:

Wave - účtov­níc­tvo, fak­tú­ry, finan­cie, to všet­ko môžeš spra­vo­vať prá­ve tu.

Abu­kai — jed­no­du­ché a rých­le spra­vo­va­nie účtov­níc­tva.

Pay­ment evo­lu­ti­on — plat­by a mzdy pek­ne poko­pe.

Kickstarter

foto: flickr.com

Fun­drai­sing:

Angel list — tu sa zdru­žu­jú všet­ci inves­to­ri, star­tu­pe­ri a ľudia, kto­rí si hľa­da­jú prá­cu.

Fun­di­ca — mož­no prá­ve tu si náj­deš toho pra­vé­ho inves­to­ra.

Kicks­tar­ter — tu náj­deš hlav­ne cro­wd­fun­ding.

Gust - asi naj­väč­šia sve­to­vá domé­na plná inves­to­rov.

Gra­fi­ka:

Stock up — záso­by krás­nych obráz­kov a gra­fi­ky.

Pexels — ešte viac kraj­ších fotiek.

Re:Splashed — HD obráz­ky pre tvoj pro­jekt.

Fre­e­pik — vek­to­ro­vá gra­fi­ka pre kaž­dé­ho.

Desig­ner Mill - iko­ny a fon­ty kaž­dé­ho dru­hu.

pexels

foto: pexels.com

Nápa­dy:

Cus­to­mer Dis­co­ve­ry Ques­ti­ons — spoz­naj svoj­ho zákaz­ní­ka.

Busi­ness Model Can­vas Cre­a­tor - pri­ve­die ťa k lep­šie­mu brains­tor­min­gu ako by spra­vi­li tvo­ji poten­ci­onál­ni zamest­nan­ci.

Mar­ke­ting:

Pica­tic — event mar­ke­ting rých­lo a jed­no­du­cho.

Type­form — roz­lič­né pries­ku­my trhov a zákaz­ní­kov.

Ad cal­cu­la­tor - pora­dí ti koľ­ko máš minúť na rekla­mu.

Networ­king:

Rap­por­ti­ve — Lin­ke­din pro­stred­níc­tvom Gmai­lu.

Archi­ve­ly - tu obja­víš nových ľudí pre tvoj budú­ci tím.

Pit­ching:

10 – 20-30 Deck Rules - návod na ohro­mu­jú­cu pre­zen­tá­ciu.

Hai­ku Deck — ďal­ší návod, ako ohú­riť pro­stred­níc­tvom pre­zen­tá­cií.

haikudeck

PR:

Ane­ws­tip — náj­di tých najvp­lyv­nej­ších žur­na­lis­tov.

Tiny pitch - pre­meň svo­je e-mai­ly na výbor­né PR člán­ky.

Help a repor­ter out — prí­le­ži­tosť dostať sa do kon­tak­tu s význam­ný­mi ľuď­mi z rôz­nych médií.

Web strán­ky:

Goog­le Ana­ly­tics — všet­ko o tvo­jej strán­ke, čo by si mal urči­te vedieť.

Mix Panel — webo­vé ana­lý­zy, kto­ré doká­žeš spra­vo­vať aj cez mobil.

Boun­ce Bar - super bane­ry pre tvo­ju strán­ku.

Mou­se Flow - zis­ti, čo teraz “letí” a čo už dáv­no nie je “cool”.

Exis­tu­je omno­ho viac uži­toč­ných nástro­jov, kto­ré ti môžu nesku­toč­ne pomôcť. Tre­ba len poriad­ne hľa­dať a vyhra­diť si na to dosta­tok času. Dúfam, že ti nie­kto­ré z tých­to nástro­jov pomô­žu a že vďa­ka ním vybu­du­ješ star­tup, o kto­rom bude­me všet­ci počuť!

2

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)