Online nástroje, ktoré tvoj star­tup pre­me­nia v rea­litu

Kristína Šuvadová / 3. marca 2016 / Tools a produktivita

Na to, aby si roz­be­hol nejaký kva­litný star­tup, by si mal spĺňať aspoň tieto tri veci: mal by si mať skvelý nápad, pevné nervy a ako posledné — skvelé nástroje na rea­li­zá­ciu star­tupu.

S prvými dvoma ti asi nepo­mô­žem, no tu je zoznam nie­kto­rých naozaj dob­rých nástro­jov, ktoré ti celý pro­ces určite uľah­čia. Všetky z nich vymys­leli mladí štu­denti, ktorí kedysi začí­nali presne tam, kde si teraz možno aj ty.

Komu­ni­ká­cia:

Slack - výborný nástroj pre komu­ni­ká­ciu, ktorý mno­ho­ná­sobne uľahčí spo­lu­prácu s ostat­nými členmi tvojho tímu.

Appear.in — video­ho­vory budú odte­raz o nie­čom úplne inom.

Slak

foto: cdn.com

Dizajn:

Canva - gra­fický edi­tor pre mar­ke­té­rov a gra­fi­kov — začia­toč­ní­kov.

Fiverr — bol by si prek­va­pený, čo všetko doká­žeš za 5 eur.

Invi­sion - pro­to­typ jed­no­du­chej, no kva­lit­nej apli­ká­cie.

Mar­ke­ti­za­tor - uľahčí ti zvý­še­nie pre­daja pro­stred­níc­tvom CRO.

Pics.io — vďaka nemu doká­žeš kom­pletnú úpravu dizajnu (aj foto­gra­fií).

Compressor.io — slúži na opti­ma­li­zá­ciu fotiek.

Coolors — tu náj­deš širokú škálu rôz­nych nád­her­ných fareb­ných schém.

Wit­hO­omph — vytvor si logo za päť minút.

Videvo — pohyb­livá gra­fika pre každý pro­jekt.

Fancy Footage Club - ešte šir­šia ponuka HD gra­fiky.

Pablo - jed­no­du­ché úpravy obráz­kov — pre tých menej zruč­ných.

canva

foto: canva.com

E-mail:

MixMax - zjed­no­duší ti prácu s e-mai­lami a navyše budeš môcť sle­do­vať a kon­tro­lo­vať všetky správy. Auto­ma­ti­zá­cia je samoz­rej­mos­ťou.

Boome­rang - tvr­díš, že e-maily pre teba nie sú až také dôle­žité? Stiahni si túto apli­ká­ciu a ihneď zme­níš názor.

Mail­Chimp - uľahčí ti jed­no­du­ché ana­ly­tické čin­nosti.

Revue - pra­vi­delne všet­kým roz­pošle tebou vytvo­rené infor­mačné maily.

Sortd - jed­no­du­chý e-mai­lový manaž­ment v službe Gmail.

Finan­cie:

Wave - účtov­níc­tvo, fak­túry, finan­cie, to všetko môžeš spra­vo­vať práve tu.

Abu­kai — jed­no­du­ché a rýchle spra­vo­va­nie účtov­níc­tva.

Pay­ment evo­lu­tion — platby a mzdy pekne pokope.

Kickstarter

foto: flickr.com

Fun­drai­sing:

Angel list — tu sa zdru­žujú všetci inves­tori, star­tu­peri a ľudia, ktorí si hľa­dajú prácu.

Fun­dica — možno práve tu si náj­deš toho pra­vého inves­tora.

Kicks­tar­ter — tu náj­deš hlavne cro­wd­fun­ding.

Gust - asi naj­väč­šia sve­tová doména plná inves­to­rov.

Gra­fika:

Stock up — zásoby krás­nych obráz­kov a gra­fiky.

Pexels — ešte viac kraj­ších fotiek.

Re:Splashed — HD obrázky pre tvoj pro­jekt.

Fre­e­pik — vek­to­rová gra­fika pre kaž­dého.

Desig­ner Mill - ikony a fonty kaž­dého druhu.

pexels

foto: pexels.com

Nápady:

Cus­to­mer Dis­co­very Ques­ti­ons — spoz­naj svojho zákaz­níka.

Busi­ness Model Can­vas Cre­a­tor - pri­ve­die ťa k lep­šiemu brains­tor­mingu ako by spra­vili tvoji poten­ci­onálni zamest­nanci.

Mar­ke­ting:

Pica­tic — event mar­ke­ting rýchlo a jed­no­du­cho.

Type­form — roz­ličné pries­kumy trhov a zákaz­ní­kov.

Ad cal­cu­la­tor - poradí ti koľko máš minúť na reklamu.

Networ­king:

Rap­por­tive — Lin­ke­din pro­stred­níc­tvom Gmailu.

Archi­vely - tu obja­víš nových ľudí pre tvoj budúci tím.

Pit­ching:

10 – 20-30 Deck Rules - návod na ohro­mu­júcu pre­zen­tá­ciu.

Haiku Deck — ďalší návod, ako ohú­riť pro­stred­níc­tvom pre­zen­tá­cií.

haikudeck

PR:

Ane­ws­tip — nájdi tých najvp­lyv­nej­ších žur­na­lis­tov.

Tiny pitch - pre­meň svoje e-maily na výborné PR články.

Help a repor­ter out — prí­le­ži­tosť dostať sa do kon­taktu s význam­nými ľuďmi z rôz­nych médií.

Web stránky:

Google Ana­ly­tics — všetko o tvo­jej stránke, čo by si mal určite vedieť.

Mix Panel — webové ana­lýzy, ktoré doká­žeš spra­vo­vať aj cez mobil.

Bounce Bar - super banery pre tvoju stránku.

Mouse Flow - zisti, čo teraz “letí” a čo už dávno nie je “cool”.

Exis­tuje omnoho viac uži­toč­ných nástro­jov, ktoré ti môžu nesku­točne pomôcť. Treba len poriadne hľa­dať a vyhra­diť si na to dosta­tok času. Dúfam, že ti nie­ktoré z týchto nástro­jov pomôžu a že vďaka ním vybu­du­ješ star­tup, o kto­rom budeme všetci počuť!

2

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)