Open Sourse pre­hráva, SaaS vedie, API roz­hra­nia vyhrajú boj…

Michaela Líšková / 27. marca 2016 / Business

Soft­vér pohl­cuje svet, a to závrat­ným tem­pom. 2 dôvody, pre ktoré sa to deje, sú: vývoj soft­véru dosia­hol pred­tým neví­danú rých­losť, online mar­ke­ting umož­ňuje rýchlu a dosia­hnu­teľnú dis­tri­bú­ciu soft­véru.

Zvý­še­nie v rých­losti vývoja je hnané ino­vá­ciami vo využí­vaní už exis­tu­jú­cich častí. Slo­vom pove­dané, vývo­jári už nemu­sia každý deň nanovo obja­vo­vať koleso.

Chris Dixon sa vyjad­ril, že každá počí­ta­čová éra vytvára pries­tor pre ino­vá­cie. V ére počí­ta­čov deve­lo­per nemu­sel navr­hnúť a vytvo­riť časti počí­tača, aby vytvo­ril hru. Rov­nako dnes nemu­síš vybu­do­vať dátové cen­trum, aby si dostal svoju appku na trh. Vývo­jári dnes zo základu siahnú po službe AWS od Ama­zonu. Toto sa nedeje iba v počí­ta­čo­vej ére, ale tiež vo svete soft­véru

1-0wjbWpB8W8nsCTVHBMuLUA

Popu­la­rita prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a data­báz sa časom mení tiež. Nové soft­vé­rové stacky zna­me­najú nové spô­soby vývoja soft­véru, foto: medium.com

Nikto nevyt­vára nový jazyk pre novú časť soft­véru, skrátka využí­vame to, čo máme k dis­po­zí­cií. To isté sa stáva aj pri väč­šine kri­tic­kých častí vývoja soft­véru. Pokiaľ nie si posky­to­va­teľ data­bázy ty sám, asi ti ani nena­padne vytvo­riť novú data­bá­zovú tech­no­ló­giu. Každý si užíva rých­lej­šie vývo­jové pro­cesy, ktoré sú posta­vené na úsilí nie­koho iného.

Open Source a jeho nedo­ko­na­losti

Jed­nou z naje­le­gan­tnej­ších ciest, ako vytvo­riť otvo­renú plat­formu je open source.

Open source pro­jekty majú často ten­den­ciu byť výsled­kom spo­loč­nej práce nezá­vis­lých vývo­já­rov. Výsled­kom tohto úsi­lia je voľne dostupný „com­mu­nity edi­tion“ pro­dukt, ktorý sa môže pochvá­liť jedi­neč­nými kon­ku­renč­nými výho­dami:

  1. Efek­tívna dis­tri­bú­cia vďaka bez­plat­nému využi­tiu tejto edí­cie
  2. Zní­žené náklady pre výskum a vývoj vďaka altru­izmu komu­nity vývo­já­rov – ktorí zvyknú byť pla­tení zase nie­kým iným
  3. Roz­siahle plány a ďal­šie pro­dukty z dôvodu rôz­no­ro­dosti komu­nity vývo­já­rov
1-NZXSeu09D6CZv9Py0bTzXg

Rizi­kové kapi­tály vo veľ­kom inves­tujú do Open Source pro­jek­tov, foto: medium.com

Práve vďaka tomuto sa mnohé open source pro­jekty na trhoch stá­vajú tým, čomu sa hovorí win­ner takes most (víťaz berie väč­šinu). Nie je prek­va­pe­ním, že open source je kľú­čom v infra­štruk­túre tak­mer kaž­dej moder­nej spo­loč­nosti – ope­rač­nom sys­téme, data­bá­zach, jazy­koch a pod.

Ale jedna vec dis­tri­bú­cia soft­véru a druhá vec je na ňom aj zaro­biť.

Tra­dične, čo sa týka open source, peniaze môžeš zaro­biť nasle­dovne:

  1. Účto­vať poplatky pro­fe­si­onál­nym služ­bám, ktoré tvoj soft­vér pou­ží­vajú — čo je však väč­ši­nou málo výnosné
  2. Veľ­kým fir­mám posky­to­vať soft­vér na základe licen­cií — prob­le­ma­tické, pre­tože väč­šina ich soft­véru vzniká na kon­tri­bú­cii komu­nity, ktorá má obširnu doku­men­tá­ciu a je preto pomerne ľahko modi­fi­ko­va­teľná / dup­li­ko­va­teľná

Budov­ním open source pro­jek­tov zbo­hatlo dopo­siaľ veľmi málo firiem.

Prí­klady SaaS, foto: medium.com

SaaS rieši nie­ktoré tieto nedo­ko­na­losti

Možno sa na prvý pohľad zdá, že porov­ná­vať SaaS(Software as a ser­vice) a open source je zby­točné, keďže v mno­hým prí­pa­doch sa vzá­jomne vylu­čujú. Väč­šina infra­štruk­túr však začína vo veľ­kom využí­vať SaaS.

SaaS pro­dukty môžu byť menej pris­pô­so­bi­teľné, ale bene­fity pre pou­ží­va­te­ľov sú jasné: kratší čas na vývoj a trans­pa­ren­tnej­šie náklady. Ak môže byť SaaS lákavý pre zákaz­níka, ešte atrak­tív­nejší môže byť pre dodá­va­teľa star­tupu a jeho inves­to­rov:

  1. lep­šia mar­ket-fit pred­po­veď, aj vďaka met­ri­kám využi­tia, ktoré sú k dis­po­zí­cií
  2. plá­no­va­nie kapi­tá­lo­vých požia­da­viek je jed­no­duch­šie, pre­tože výnosy sa dajú pred­ví­dať
  3. Spo­loč­nosť môže byť fle­xi­bil­nej­šia, pre­tože iba jeden pro­dukt je pod­po­ro­vaný a nie sú potrebné žiadne imple­men­tačné tímy

SaaS však tiež obsa­huje nejaké nedo­ko­na­losti. Otázna spo­ľah­li­vosť cloudu spô­so­buje potrebu pre­su­núť dáta zákaz­ní­kov a kri­tickú infra­štruk­túru do SaaS. V tomto smere vyhráva open source.

1-gVrIcGPK8fGI2B9gMMLWPQ

Hoci sú infor­má­cie z roku 2012, stále sú to zau­jí­mavé čísla, foto: medium.com

Bez ohľadu na to možno tvr­diť, že SaaS ide opač­ným sme­rom ako otvo­rené plat­formy, čo sa týka ino­vá­cií. „Vlastní“ dáta zákaz­ní­kov, kód je v pod­state uzav­retý a aj vďaka tomu je ťažké budo­vať službu na exter­nom SaaS.

A toto bola pravda, kým na trh neprišli apli­kačné roz­hra­nia…

API to vyhrá

Opäť, porov­ná­vať apli­kačné roz­hra­nia a SaaS môže znieť zvláštne. V praxi je APIs dodá­vané vo forme SaaS. Ale je medzi nimi dosta­tok roz­die­lov, kto­rými sa výrazne odli­šujú.

Nie­ktoré odliš­nosti dovo­ľujú APIs vyrie­šiť kľú­čové nedos­tatky SaaS:

APIs sú podľa defi­ní­cie sta­veb­nými kameňmi soft­véru. V porov­naní so SaaS sú to plat­formy, ktoré na sebe umož­nia roz­voj. Toto pri­náša nas­päť pod­statu „sta­veb­ného kameňa“, ktorý open source má a SaaS stra­til. Apli­kačné roz­hra­nia sa zame­ria­vajú na roz­lúsk­nu­tie men­ších, no ťažko rie­ši­teľ­ných prob­lé­mov. Práve preto je vyš­šia šanca, že zákaz­níci svoju dôveru odo­vzdajú do rúk dodá­va­te­ľovi API.

Asi je ešte skoro odha­do­vať, či APIs „zožerú“ SaaS zaživa, alebo sa stanú jeho pri­ro­dze­ným roz­ší­re­ním. Zostáva čakať a čas ukáže.

Screen Shot 2016-03-27 at 13.37.40

foto: medium.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blackducksoftware.com

Pridať komentár (0)