Open Sour­se pre­hrá­va, SaaS vedie, API roz­hra­nia vyhra­jú boj…

Michaela Líšková / 27. marca 2016 / Business

Soft­vér pohl­cu­je svet, a to závrat­ným tem­pom. 2 dôvo­dy, pre kto­ré sa to deje, sú: vývoj soft­vé­ru dosia­hol pred­tým neví­da­nú rých­losť, onli­ne mar­ke­ting umož­ňu­je rých­lu a dosia­hnu­teľ­nú dis­tri­bú­ciu soft­vé­ru.

Zvý­še­nie v rých­los­ti vývo­ja je hna­né ino­vá­cia­mi vo využí­va­ní už exis­tu­jú­cich čas­tí. Slo­vom pove­da­né, vývo­já­ri už nemu­sia kaž­dý deň nano­vo obja­vo­vať kole­so.

Chris Dixon sa vyjad­ril, že kaž­dá počí­ta­čo­vá éra vytvá­ra pries­tor pre ino­vá­cie. V ére počí­ta­čov deve­lo­per nemu­sel navr­hnúť a vytvo­riť čas­ti počí­ta­ča, aby vytvo­ril hru. Rov­na­ko dnes nemu­síš vybu­do­vať dáto­vé cen­trum, aby si dostal svo­ju app­ku na trh. Vývo­já­ri dnes zo zákla­du siah­nú po služ­be AWS od Ama­zo­nu. Toto sa nede­je iba v počí­ta­čo­vej ére, ale tiež vo sve­te soft­vé­ru

1-0wjbWpB8W8nsCTVHBMuLUA

Popu­la­ri­ta prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a data­báz sa časom mení tiež. Nové soft­vé­ro­vé stac­ky zna­me­na­jú nové spô­so­by vývo­ja soft­vé­ru, foto: medium.com

Nikto nevyt­vá­ra nový jazyk pre novú časť soft­vé­ru, skrát­ka využí­va­me to, čo máme k dis­po­zí­cií. To isté sa stá­va aj pri väč­ši­ne kri­tic­kých čas­tí vývo­ja soft­vé­ru. Pokiaľ nie si posky­to­va­teľ data­bá­zy ty sám, asi ti ani nena­pad­ne vytvo­riť novú data­bá­zo­vú tech­no­ló­giu. Kaž­dý si uží­va rých­lej­šie vývo­jo­vé pro­ce­sy, kto­ré sú posta­ve­né na úsi­lí nie­ko­ho iné­ho.

Open Sour­ce a jeho nedo­ko­na­los­ti

Jed­nou z naje­le­gan­tnej­ších ciest, ako vytvo­riť otvo­re­nú plat­for­mu je open sour­ce.

Open sour­ce pro­jek­ty majú čas­to ten­den­ciu byť výsled­kom spo­loč­nej prá­ce nezá­vis­lých vývo­já­rov. Výsled­kom toh­to úsi­lia je voľ­ne dostup­ný „com­mu­ni­ty edi­ti­on“ pro­dukt, kto­rý sa môže pochvá­liť jedi­neč­ný­mi kon­ku­renč­ný­mi výho­da­mi:

  1. Efek­tív­na dis­tri­bú­cia vďa­ka bez­plat­né­mu využi­tiu tej­to edí­cie
  2. Zní­že­né nákla­dy pre výskum a vývoj vďa­ka altru­iz­mu komu­ni­ty vývo­já­rov – kto­rí zvyk­nú byť pla­te­ní zase nie­kým iným
  3. Roz­siah­le plá­ny a ďal­šie pro­duk­ty z dôvo­du rôz­no­ro­dos­ti komu­ni­ty vývo­já­rov
1-NZXSeu09D6CZv9Py0bTzXg

Rizi­ko­vé kapi­tá­ly vo veľ­kom inves­tu­jú do Open Sour­ce pro­jek­tov, foto: medium.com

Prá­ve vďa­ka tomu­to sa mno­hé open sour­ce pro­jek­ty na trhoch stá­va­jú tým, čomu sa hovo­rí win­ner takes most (víťaz berie väč­ši­nu). Nie je prek­va­pe­ním, že open sour­ce je kľú­čom v infra­štruk­tú­re tak­mer kaž­dej moder­nej spo­loč­nos­ti – ope­rač­nom sys­té­me, data­bá­zach, jazy­koch a pod.

Ale jed­na vec dis­tri­bú­cia soft­vé­ru a dru­há vec je na ňom aj zaro­biť.

Tra­dič­ne, čo sa týka open sour­ce, penia­ze môžeš zaro­biť nasle­dov­ne:

  1. Účto­vať poplat­ky pro­fe­si­onál­nym služ­bám, kto­ré tvoj soft­vér pou­ží­va­jú — čo je však väč­ši­nou málo výnos­né
  2. Veľ­kým fir­mám posky­to­vať soft­vér na zákla­de licen­cií — prob­le­ma­tic­ké, pre­to­že väč­ši­na ich soft­vé­ru vzni­ká na kon­tri­bú­cii komu­ni­ty, kto­rá má obšir­nu doku­men­tá­ciu a je pre­to pomer­ne ľah­ko modi­fi­ko­va­teľ­ná / dup­li­ko­va­teľ­ná

Budov­ním open sour­ce pro­jek­tov zbo­hat­lo dopo­siaľ veľ­mi málo firiem.

Prí­kla­dy SaaS, foto: medium.com

SaaS rie­ši nie­kto­ré tie­to nedo­ko­na­los­ti

Mož­no sa na prvý pohľad zdá, že porov­ná­vať SaaS(Software as a ser­vi­ce) a open sour­ce je zby­toč­né, keď­že v mno­hým prí­pa­doch sa vzá­jom­ne vylu­ču­jú. Väč­ši­na infra­štruk­túr však začí­na vo veľ­kom využí­vať SaaS.

SaaS pro­duk­ty môžu byť menej pris­pô­so­bi­teľ­né, ale bene­fi­ty pre pou­ží­va­te­ľov sú jas­né: krat­ší čas na vývoj a trans­pa­ren­tnej­šie nákla­dy. Ak môže byť SaaS láka­vý pre zákaz­ní­ka, ešte atrak­tív­nej­ší môže byť pre dodá­va­te­ľa star­tu­pu a jeho inves­to­rov:

  1. lep­šia mar­ket-fit pred­po­veď, aj vďa­ka met­ri­kám využi­tia, kto­ré sú k dis­po­zí­cií
  2. plá­no­va­nie kapi­tá­lo­vých požia­da­viek je jed­no­duch­šie, pre­to­že výno­sy sa dajú pred­ví­dať
  3. Spo­loč­nosť môže byť fle­xi­bil­nej­šia, pre­to­že iba jeden pro­dukt je pod­po­ro­va­ný a nie sú potreb­né žiad­ne imple­men­tač­né tímy

SaaS však tiež obsa­hu­je neja­ké nedo­ko­na­los­ti. Otáz­na spo­ľah­li­vosť clou­du spô­so­bu­je potre­bu pre­su­núť dáta zákaz­ní­kov a kri­tic­kú infra­štruk­tú­ru do SaaS. V tom­to sme­re vyhrá­va open sour­ce.

1-gVrIcGPK8fGI2B9gMMLWPQ

Hoci sú infor­má­cie z roku 2012, stá­le sú to zau­jí­ma­vé čís­la, foto: medium.com

Bez ohľa­du na to mož­no tvr­diť, že SaaS ide opač­ným sme­rom ako otvo­re­né plat­for­my, čo sa týka ino­vá­cií. „Vlast­ní“ dáta zákaz­ní­kov, kód je v pod­sta­te uzav­re­tý a aj vďa­ka tomu je ťaž­ké budo­vať služ­bu na exter­nom SaaS.

A toto bola prav­da, kým na trh nepriš­li apli­kač­né roz­hra­nia…

API to vyhrá

Opäť, porov­ná­vať apli­kač­né roz­hra­nia a SaaS môže znieť zvlášt­ne. V pra­xi je APIs dodá­va­né vo for­me SaaS. Ale je medzi nimi dosta­tok roz­die­lov, kto­rý­mi sa výraz­ne odli­šu­jú.

Nie­kto­ré odliš­nos­ti dovo­ľu­jú APIs vyrie­šiť kľú­čo­vé nedos­tat­ky SaaS:

APIs sú pod­ľa defi­ní­cie sta­veb­ný­mi kameň­mi soft­vé­ru. V porov­na­ní so SaaS sú to plat­for­my, kto­ré na sebe umož­nia roz­voj. Toto pri­ná­ša nas­päť pod­sta­tu „sta­veb­né­ho kame­ňa“, kto­rý open sour­ce má a SaaS stra­til. Apli­kač­né roz­hra­nia sa zame­ria­va­jú na roz­lúsk­nu­tie men­ších, no ťaž­ko rie­ši­teľ­ných prob­lé­mov. Prá­ve pre­to je vyš­šia šan­ca, že zákaz­ní­ci svo­ju dôve­ru odo­vzda­jú do rúk dodá­va­te­ľo­vi API.

Asi je ešte sko­ro odha­do­vať, či APIs „zože­rú“ SaaS zaži­va, ale­bo sa sta­nú jeho pri­ro­dze­ným roz­ší­re­ním. Zostá­va čakať a čas uká­že.

Screen Shot 2016-03-27 at 13.37.40

foto: medium.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blackducksoftware.com

Pridať komentár (0)