Oplatí sa na Slo­ven­sku pre­na­jí­mať byt cez Airbnb?

Martin Bohunický / 11. októbra 2016 / Zo Slovenska

Airbnb pri­nieslo do rea­lit­ného trhu nový vie­tor.

Na Slo­ven­sku to tak zre­teľné ešte nie je, ale naprí­klad v Ber­líne už zaká­zali pre­na­jí­mať byty. Stalo sa tam totiž to, že v dôsledku čas­tých krát­ko­do­bých pre­náj­mov stúpli ceny nehnu­teľ­ností viac než závratne a Nemci majú prob­lém. Airbnb si našlo vo väč­ších met­ro­po­lách pevné miesto a mno­hým, vrá­tane mňa, už ani nena­padne pozrieť si booking.com alebo nejaký podobný ser­ver. Okrem toho, že často dosta­nem prí­jemné uby­to­va­nie za prí­jemnú cenu, vyhľa­dá­vam také mož­nosti, pri kto­rých si vyskú­šam život, ako ho majú miestni.

Na Slo­ven­sku si Airbnb svoje miesto hľadá. Mož­ností je tu v pod­state dosta­tok, no týka sa to pre­važne Bra­ti­slavy a Vyso­kých Tatier. Aj to je Airbnb stále oveľa viac popu­lárne medzi zahra­nič­nými turis­tami a domáci stále rad­šej volia kla­sické uby­to­va­nie, často cez zľa­vové por­tály.

Mimo väč­ších a popu­lár­nych slo­ven­ských miest je Airbnb prak­ticky nepou­ži­teľné – často nejaký miestny nad­še­nec len nad­hodí svoj byt na por­tál s vyš­šou sumou a níz­kou kva­li­tou uby­to­va­nia a čaká, čo sa stane. Zväčša nič. Túto skú­se­nosť som mal, keď som potre­bo­val pre­spať v Myjave a kon­tro­lo­val si miestne mož­nosti. No kata­strofa.

Airbnb tu teda ešte nie je naplno etab­lo­vané, aj preto pri­chá­dza otázka, či sa oplatí uby­to­va­nie na Airbnb “lis­to­vať” alebo je vhod­nej­šie pre­na­jí­mať byť dlho­dobo?

Screen-Shot-2016-03-25-at-11.14.53

Ako som naz­na­čil, mimo Bra­ti­slavy, Vyso­kých Tatier a snáď ešte Košíc a pár turis­ticky atrak­tív­nych miest, môžeš túto mož­nosť auto­ma­ticky vyškrt­núť. Záu­jem bude jed­no­du­cho prí­liš malý. Čo však tá Bra­ti­slava?

Ceny za noc v kla­sic­kom “štú­diu”, čo môžme teore­ticky pri­rov­nať ku gar­zónke, sa pohy­bujú od 15 do 40 eur za noc. Našiel som náhodne uby­to­va­nie za 20 eur na noc, po zadaní dátumu som pre­sko­čil na 23 eur za noc. Máj je v tomto apart­máne bez­ná­dejne vybú­chaný, takto vyzerá jún. Domáci si teda zabez­pe­čil zatiaľ zisk okolo 400 eur, pri pred­po­klade, že nájde záu­jem­cov aj na zvyšné dni, dostane sa na niečo cez 600 eur na mesiac. Pred­po­kla­daná cena za mesačný pre­ná­jom gar­zónky v Sta­rom meste je od 350 do 500 eur. Pred­po­kla­daný zisk maji­teľa štú­dia je teda od 100 do 250 eur vyšší, ako keby pre­na­jí­mal štú­dio dlho­bodo. ALE! Airbnb vyža­duje neus­tálu sta­rost­li­vosť o hostí, byť k dis­po­zí­cii 24/7 a pra­vi­delne po skon­čení uby­to­va­nia upra­to­vať. Náklady sú síce pokryté, ale pri Airbnb pri­búda nut­nosť väč­šej anga­žo­va­nosti, čo nie kaž­dému za tých 200 eur mesačne stojí.

Screen Shot 2016-05-16 at 09.41.39

Pri väč­ších bytoch už je to zau­jí­ma­vej­šie. Tento náhodne vybraný dvo­j­iz­bový byt sa pre­na­jíma 53 alebo 114 eur za noc, v závis­losti od toho, či ste dvaja alebo via­cerí. Jún má obsa­de­nejší, než štú­dio spo­me­nuté vyš­šie. Zatiaľ je obsa­de­ných 23 nocí z 30, opäť pred­po­kla­dajme, že 12 nocí je za 53 eur a 11 nocí za 114 eur. Tu sa dostá­vame na sumu 1890 eur. Ak by všetky noci boli za 53 eur, je to 1219 eur. Cena za pre­ná­jom dvo­j­iz­bo­vého bytu v cen­tre sa pohy­buje okolo 700 – 800 eur. To je mini­málne o 400 – 500 eur vyšší zisk, čo už je aj z pohľadu anga­žo­va­nosti zau­jí­ma­vej­šie. Obzvlášť, ak je sku­točný výnos v sku­toč­nosti s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou zau­jí­ma­vejší.

Screen Shot 2016-05-16 at 09.54.08

Opäť tu ale pri­chá­dza druhý fak­tor. Je máj, blíži sa leto, záu­jem náv­štev­ní­kov je oveľa väčší ako v zim­ných mesia­coch. V zime to s hos­ťami zďa­leka nie je také ružové a môže to byť dokonca nevý­hod­nej­šie.

Naj­vý­hod­nejší model sa teda javí takto: Kla­sický pre­ná­jom od novem­bra do apríla, Airbnb od mája do októbra. Pri kaž­dom uby­to­vaní to je indi­vi­du­álne, zohľad­niť treba zimný záu­jem, no v zásade platí, že čím väčší byt, tým zau­jí­ma­vej­šie Airbnb je. S gar­zón­kou veľkú dieru do sveta neuro­bíš a svoju prácu vďaka Airbnb stále neopus­tíš.

zdroj foto­gra­fií: Airbnb, zdroj titul­nej foto: businesstech.co.za/airbnb.com

Pridať komentár (0)