Opla­tí sa na Slo­ven­sku pre­na­jí­mať byt cez Airb­nb?

Martin Bohunický / 11. októbra 2016 / Zo Slovenska

Airb­nb pri­nies­lo do rea­lit­né­ho trhu nový vie­tor.

Na Slo­ven­sku to tak zre­teľ­né ešte nie je, ale naprí­klad v Ber­lí­ne už zaká­za­li pre­na­jí­mať byty. Sta­lo sa tam totiž to, že v dôsled­ku čas­tých krát­ko­do­bých pre­náj­mov stúp­li ceny nehnu­teľ­nos­tí viac než závrat­ne a Nemci majú prob­lém. Airb­nb si našlo vo väč­ších met­ro­po­lách pev­né mies­to a mno­hým, vrá­ta­ne mňa, už ani nena­pad­ne pozrieť si booking.com ale­bo neja­ký podob­ný ser­ver. Okrem toho, že čas­to dosta­nem prí­jem­né uby­to­va­nie za prí­jem­nú cenu, vyhľa­dá­vam také mož­nos­ti, pri kto­rých si vyskú­šam život, ako ho majú miest­ni.

Na Slo­ven­sku si Airb­nb svo­je mies­to hľa­dá. Mož­nos­tí je tu v pod­sta­te dosta­tok, no týka sa to pre­važ­ne Bra­ti­sla­vy a Vyso­kých Tatier. Aj to je Airb­nb stá­le ove­ľa viac popu­lár­ne medzi zahra­nič­ný­mi turis­ta­mi a domá­ci stá­le rad­šej volia kla­sic­ké uby­to­va­nie, čas­to cez zľa­vo­vé por­tá­ly.

Mimo väč­ších a popu­lár­nych slo­ven­ských miest je Airb­nb prak­tic­ky nepou­ži­teľ­né – čas­to neja­ký miest­ny nad­še­nec len nad­ho­dí svoj byt na por­tál s vyš­šou sumou a níz­kou kva­li­tou uby­to­va­nia a čaká, čo sa sta­ne. Zväč­ša nič. Túto skú­se­nosť som mal, keď som potre­bo­val pre­spať v Myja­ve a kon­tro­lo­val si miest­ne mož­nos­ti. No kata­stro­fa.

Airb­nb tu teda ešte nie je napl­no etab­lo­va­né, aj pre­to pri­chá­dza otáz­ka, či sa opla­tí uby­to­va­nie na Airb­nb “lis­to­vať” ale­bo je vhod­nej­šie pre­na­jí­mať byť dlho­do­bo?

Screen-Shot-2016-03-25-at-11.14.53

Ako som naz­na­čil, mimo Bra­ti­sla­vy, Vyso­kých Tatier a snáď ešte Košíc a pár turis­tic­ky atrak­tív­nych miest, môžeš túto mož­nosť auto­ma­tic­ky vyškrt­núť. Záu­jem bude jed­no­du­cho prí­liš malý. Čo však tá Bra­ti­sla­va?

Ceny za noc v kla­sic­kom “štú­diu”, čo môž­me teore­tic­ky pri­rov­nať ku gar­zón­ke, sa pohy­bu­jú od 15 do 40 eur za noc. Našiel som náhod­ne uby­to­va­nie za 20 eur na noc, po zada­ní dátu­mu som pre­sko­čil na 23 eur za noc. Máj je v tom­to apart­má­ne bez­ná­dej­ne vybú­cha­ný, tak­to vyze­rá jún. Domá­ci si teda zabez­pe­čil zatiaľ zisk oko­lo 400 eur, pri pred­po­kla­de, že náj­de záu­jem­cov aj na zvyš­né dni, dosta­ne sa na nie­čo cez 600 eur na mesiac. Pred­po­kla­da­ná cena za mesač­ný pre­ná­jom gar­zón­ky v Sta­rom mes­te je od 350 do 500 eur. Pred­po­kla­da­ný zisk maji­te­ľa štú­dia je teda od 100 do 250 eur vyš­ší, ako keby pre­na­jí­mal štú­dio dlho­bo­do. ALE! Airb­nb vyža­du­je neus­tá­lu sta­rost­li­vosť o hos­tí, byť k dis­po­zí­cii 24/7 a pra­vi­del­ne po skon­če­ní uby­to­va­nia upra­to­vať. Nákla­dy sú síce pokry­té, ale pri Airb­nb pri­bú­da nut­nosť väč­šej anga­žo­va­nos­ti, čo nie kaž­dé­mu za tých 200 eur mesač­ne sto­jí.

Screen Shot 2016-05-16 at 09.41.39

Pri väč­ších bytoch už je to zau­jí­ma­vej­šie. Ten­to náhod­ne vybra­ný dvo­j­iz­bo­vý byt sa pre­na­jí­ma 53 ale­bo 114 eur za noc, v závis­los­ti od toho, či ste dva­ja ale­bo via­ce­rí. Jún má obsa­de­nej­ší, než štú­dio spo­me­nu­té vyš­šie. Zatiaľ je obsa­de­ných 23 nocí z 30, opäť pred­po­kla­daj­me, že 12 nocí je za 53 eur a 11 nocí za 114 eur. Tu sa dostá­va­me na sumu 1890 eur. Ak by všet­ky noci boli za 53 eur, je to 1219 eur. Cena za pre­ná­jom dvo­j­iz­bo­vé­ho bytu v cen­tre sa pohy­bu­je oko­lo 700 – 800 eur. To je mini­mál­ne o 400 – 500 eur vyš­ší zisk, čo už je aj z pohľa­du anga­žo­va­nos­ti zau­jí­ma­vej­šie. Obzvlášť, ak je sku­toč­ný výnos v sku­toč­nos­ti s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou zau­jí­ma­vej­ší.

Screen Shot 2016-05-16 at 09.54.08

Opäť tu ale pri­chá­dza dru­hý fak­tor. Je máj, blí­ži sa leto, záu­jem náv­štev­ní­kov je ove­ľa väč­ší ako v zim­ných mesia­coch. V zime to s hos­ťa­mi zďa­le­ka nie je také ružo­vé a môže to byť dokon­ca nevý­hod­nej­šie.

Naj­vý­hod­nej­ší model sa teda javí tak­to: Kla­sic­ký pre­ná­jom od novem­bra do aprí­la, Airb­nb od mája do októb­ra. Pri kaž­dom uby­to­va­ní to je indi­vi­du­ál­ne, zohľad­niť tre­ba zim­ný záu­jem, no v zása­de pla­tí, že čím väč­ší byt, tým zau­jí­ma­vej­šie Airb­nb je. S gar­zón­kou veľ­kú die­ru do sve­ta neuro­bíš a svo­ju prá­cu vďa­ka Airb­nb stá­le neopus­tíš.

zdroj foto­gra­fií: Airb­nb, zdroj titul­nej foto: businesstech.co.za/airbnb.com

Pridať komentár (0)