Orbis Street Food — Pod­nik, ktorý dobyl Bra­ti­slavu ručne vyrá­ba­nými bel­gic­kými hra­nol­kami

Jakub Jablonický / 21. november 2016 / Business

Vďaka Orbisu sa Bra­ti­slav­ča­nia už viac nemu­sia spo­lie­hať iba na kebaby a pochybné bagety.

Orbis Street Food vzni­kol po tom, ako si Vla­di­mír Sch­midt po svo­jich ces­tách sve­tom uve­do­mil, že Bra­ti­slave chýba kva­litné pou­ličné jedlo. O tom, že naozaj v roku 2014 našiel dieru na trhu, sved­čili aj neko­nečné rady hneď počas prvého týždňa pre­vádzky.

10968583_1575708769332688_1234153088744009644_n

foto:FB/ORBIS Street Food

Orbis sa pre­slá­vil najmä vďaka svo­jim bel­gic­kým hra­nol­kám. Tie sú ručne šúpané a dva­krát sma­žené na hovä­dzom tuku podľa tra­dič­ného bel­gic­kého postupu. Vyrá­bajú sa zo špe­ciál­nej odrody zemia­kov a sú omnoho väč­šie ako hra­nolky, na ktoré bola väč­šina z nás pred prí­cho­dom Orbisu zvyk­nutá. V ponuke k nim je nie­koľko omá­čok, ktoré uni­kátny záži­tok len vylep­šia.

Hra­nolky sú oči­vid­ným čís­lom jeden, no Orbis zostáva verný svojmu menu a ponúka street food z celého sveta. Menu sa pra­vi­delne obmieňa a nechý­bajú juho­ame­rické, či ázij­ské dob­roty. Neza­búda sa ani na bez­lep­kové alter­na­tívy k peči­vám. Ako dezert ponú­kajú domáce wafle s Rwand­skou kávou Garuka od Gorif­fee.

10479080_1553386231564942_8708388513083291786_o

foto:FB/ORBIS Street Food

Suro­viny sú kva­litné a všetko, čo sa dá, sa sna­žia naku­po­vať od lokál­nych dodá­va­te­ľov. Ceny jedál väč­ši­nou neprek­ro­čia 4 eurá.

Netvá­rime sa, že sme naj­väčší experti na jedlo, ani sa netvá­rime, že sme vynašli naj­zdravší spô­sob rých­leho stra­vo­va­nia. Našim základ­ným pra­vid­lom hod­no­te­nia kva­lity je poc­ti­vosť a pomer cena/výkon. Teda ako sa jedlo pri­pra­vuje a to, čo dosta­nete v porov­naní s tým, koľko za to zapla­títe. Na základe toho si vybe­ráme aj našich dodá­va­te­ľov,” hovorí zakla­da­teľ Orbisu Vla­di­mír Sch­midt.

11088424_1600093953560836_4491384384838843585_o

foto:FB/ORBIS Street Food

Orbis Street Food pri­nie­sol do Bra­ti­slavy niečo, čo tu pred tým nebolo. A ako sa sami pre­sved­čili, Bra­ti­slav­ča­nom poc­tivý street food chý­bal. Uni­kátna atmo­sféra malej pre­vádzky a von­kaj­ších sto­lov spája ulicu s inte­ri­é­rom a vytvára presne ten efekt, aký by pravý street food mal mať. Od jeho vzniku sa počet pod­ni­kov ponú­ka­jú­cich kva­litné pou­ličné jedlo zväč­šil, no Orbis je stále zaslú­že­ným bra­ti­slav­ským krá­ľom hra­no­liek.

zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: FB/ORBIS Street Food

Pridať komentár (0)