Orbis Street Food – Podnik, ktorý dobyl Bratislavu ručne vyrábanými belgickými hranolkami

Jakub Jablonický / 21. novembra 2016 / Biznis

Vďaka Or­bisu sa Bra­ti­slav­ča­nia už viac ne­mu­sia spo­lie­hať iba na ke­baby a po­chybné ba­gety.

Vďaka Or­bisu sa Bra­ti­slav­ča­nia už viac ne­mu­sia spo­lie­hať iba na ke­baby a po­chybné ba­gety.

Or­bis Street Food vzni­kol po tom, ako si Vla­di­mír Sch­midt po svo­jich ces­tách sve­tom uve­do­mil, že Bra­ti­slave chýba kva­litné po­u­ličné jedlo. O tom, že na­ozaj v roku 2014 na­šiel dieru na trhu, sved­čili aj ne­ko­nečné rady hneď po­čas pr­vého týždňa pre­vádzky.

10968583_1575708769332688_1234153088744009644_n

foto:FB/OR­BIS Street Food

Or­bis sa pre­slá­vil najmä vďaka svo­jim bel­gic­kým hra­nol­kám. Tie sú ručne šú­pané a dva­krát sma­žené na ho­vä­dzom tuku podľa tra­dič­ného bel­gic­kého po­stupu. Vy­rá­bajú sa zo špe­ciál­nej od­rody ze­mia­kov a sú omnoho väč­šie ako hra­nolky, na ktoré bola väč­šina z nás pred prí­cho­dom Or­bisu zvyk­nutá. V po­nuke k nim je nie­koľko omá­čok, ktoré uni­kátny zá­ži­tok len vy­lep­šia.

Hra­nolky sú oči­vid­ným čís­lom je­den, no Or­bis zo­stáva verný svojmu menu a po­núka street food z ce­lého sveta. Menu sa pra­vi­delne ob­mieňa a ne­chý­bajú ju­ho­ame­rické, či ázij­ské dob­roty. Ne­za­búda sa ani na bez­lep­kové al­ter­na­tívy k pe­či­vám. Ako de­zert po­nú­kajú do­máce wafle s Rwand­skou ká­vou Ga­ruka od Go­rif­fee.

10479080_1553386231564942_8708388513083291786_o

foto:FB/OR­BIS Street Food

Su­ro­viny sú kva­litné a všetko, čo sa dá, sa sna­žia na­ku­po­vať od lo­kál­nych do­dá­va­te­ľov. Ceny je­dál väč­ši­nou ne­prek­ro­čia 4 eurá.

“Ne­tvá­rime sa, že sme naj­väčší experti na jedlo, ani sa ne­tvá­rime, že sme vy­našli naj­zdravší spô­sob rých­leho stra­vo­va­nia. Na­šim zá­klad­ným pra­vid­lom hod­no­te­nia kva­lity je poc­ti­vosť a po­mer cena/vý­kon. Teda ako sa jedlo pri­pra­vuje a to, čo do­sta­nete v po­rov­naní s tým, koľko za to za­pla­títe. Na zá­klade toho si vy­be­ráme aj na­šich do­dá­va­te­ľov,” ho­vorí za­kla­da­teľ Or­bisu Vla­di­mír Sch­midt.

11088424_1600093953560836_4491384384838843585_o

foto:FB/OR­BIS Street Food

Or­bis Street Food pri­nie­sol do Bra­ti­slavy niečo, čo tu pred tým ne­bolo. A ako sa sami pre­sved­čili, Bra­ti­slav­ča­nom poc­tivý street food chý­bal. Uni­kátna at­mo­sféra ma­lej pre­vádzky a von­kaj­ších sto­lov spája ulicu s in­te­ri­é­rom a vy­tvára presne ten efekt, aký by pravý street food mal mať. Od jeho vzniku sa po­čet pod­ni­kov po­nú­ka­jú­cich kva­litné po­u­ličné jedlo zväč­šil, no Or­bis je stále za­slú­že­ným bra­ti­slav­ským krá­ľom hra­no­liek.

zdroj fo­to­gra­fií a ti­tul­nej fo­to­gra­fie: FB/OR­BIS Street Food

Pridať komentár (0)