Order­lord val­cuje a pri­náša budúc­nosť v donáške jedál

Ľubomír Tereš / 25. marec 2015 / Business

Nechajte sa inšpi­ro­vať radami Riša Lipov­ského, ktorý pre­zra­dil zau­jí­mavé infor­má­cie nie len o ich star­tupe!

Ďal­ším zau­jí­ma­vým slo­ven­ským star­tu­pom je bez­po­chyby Order­lord. Jedná sa o apli­ká­ciu, ktorá je určená pre reštau­rá­cie s cie­ľom zefek­tív­niť donášku jedla. Order­Lord je kom­plexný nástroj umož­ňu­júci opti­ma­li­zo­vať roz­de­le­nie objed­ná­vok a cel­kovo zjed­no­du­šiť prácu roz­voz­ným fir­mám. Za touto myš­lien­kou stoja mladí cha­lani a to kon­krétne Dušan Koutný, Richard Lipov­ský a Ivan Kol­lá­rik. Ako ich napadla práve donáška jedla? Cha­lani začí­nali s apli­ká­ciou, ktorá mala ria­diť všet­kých zamest­nan­cov, ktorí nepra­cujú z officu. Kvôli nároč­nosti a špe­ci­fic­kým požia­dav­kám rôz­nych odvetví, zis­tili, že to vôbec nebude jed­no­du­ché a roz­hodli sa zame­rať svoju apli­ká­ciu na roz­voz jedla.

Tento star­tup má veľký poten­ciál a zís­kal už aj významné inves­tí­cie. Roz­hodli sme sa preto vyspo­ve­dať CEO Order­lordu Riša Lipov­ského, ktorý nám pre­zra­dil množ­stvo zau­jí­ma­vých infor­má­cii.

Ahoj rišo, pre­zraď nám, ako dlho už Order­lord fun­guje.

Naz­dar, Ivan a Dušan začali robiť na pro­jekte Live­dis­pat­cher už na Jar 2013. Z neho sme v apríly 2014 pivotli na Order­lord a roz­voz jedla.

Mali ste už pred­tým skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním alebo je toto váš prvý star­tup?

Cha­lani počas kóde­nia Live­dis­pat­cher fun­go­vali ako deve­lo­per­ské štú­dio a nachy­tali tam prvé skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Ja som mal skú­se­nosti hlavne s pora­den­stvom a fre­e­lan­cin­gom, takže niečo už sme za sebou mali, aj keď sme rýchlo zis­tili, že musíme veľmi zrých­liť tempo zís­ka­va­nia skú­se­ností.

Minulý rok využí­vali vašu apli­ká­ciu naprí­klad pre­vádzky rých­leho občerstve­nia McDonald´s vo Viedni. Pri­budli od tej doby nejakí ďalší zvuční zákaz­níci?

McDo­nalds nám extrémne pomo­hol, no ide však o veľmi špe­ci­fickú spo­lu­prácu, ktorá sa len tak ľahko nerep­li­kuje. Našou hlav­nou sna­hou v posled­nom čase bolo pro­dukt pris­pô­so­biť tak, aby čo naj­lep­šie spĺňal pod­mienky tých, ktorí vozia jedlo či už reťaz­cov, indi­vi­du­ál­nych reštau­rá­cií alebo roz­vo­zo­vých slu­žieb. Teraz máme rie­še­nie, ktoré je 10x lep­šie ako zau­ží­vaný štan­dard. Momen­tálne náš pro­dukt pou­žíva cez 30 reštau­rá­cií a čoskoro spúš­ťame nie­koľko veľmi zau­jí­ma­vých pro­jek­tov na Slo­ven­sku, v Čechách, Nemecku a USA.

Koľko ľudí v súčas­nosti pra­cuje vo vašom tíme?

V tíme je nás teraz deväť, z toho väč­šina je na strane vývoja a ostatní v pre­daji. Stále však hľa­dáme nových ľudí a teraz hlavne šikov­ného online mar­ke­téra alebo mar­ke­térku.

Mys­líš si, že moti­vá­cia je dôle­žitá? Čo je hna­cím moto­rom pri vašej práci?

Moti­vá­cia je všetko a hlavne v star­tu­poch, ak si chce nie­kto válať šunky, tak tu si na svoje určite nepríde. Baví nás pra­co­vať ako team na pro­dukte, ktorý pri­náša hod­notu a naozaj rieši prob­lémy našich zákaz­ní­kov. Každý deň sa učíme kopec nových vecí a to samo o sebe stojí za tú námahu. 

Aké sú vaše ciele do budúcna,kde vidíš Order­lord o 5 rokov?

V našej oblasti je 5 rokov veľmi dlhý čas. Chceme roz­hodne náš pro­dukt dostať do sveta a stať sa jed­not­kou v našej oblasti. Začí­name v USA a tam budeme mať práce na pár rokov. Roz­voz jedla bude najb­liž­šie roky rýchlo rásť a chceme byť pri­tom.

A na záver, čo je podľa teba kľú­čom k úspe­chu pri vybu­do­vaní úspeš­ného star­tupu?

Fokus na pri­ority a záro­veň neus­tále uče­nie sa zo všet­kého, čo sa v tíme robí. Čo nefun­guje zasta­viť, čo fun­guje opa­ko­vať a šká­lo­vať, ak sa dá.

Za roz­ho­vor ďaku­jem Rišovi Lipov­skému a pra­jem veľa úspe­chov!

Pridať komentár (0)