Orga­ni­zá­tori StartupAwards.sk pred­sta­vili veľké plány

Michal Sorkovský / 27. apríla 2016 / Startupy

Mená víťa­zov StartupAwards.sk 2016 sa dozvieme až 2. decem­bra, no ofi­ciálny výkop naj­väč­šieho star­tu­po­vého podu­ja­tia na Slo­ven­sku zažili Koši­ča­nia už minulý štvr­tok.

Do košic­kej Tabačky pri­niesli orga­ni­zá­tori inšpi­ru­júce prí­behy troch veľ­kých mien – Filipa Šantu, šéf­di­zaj­néra star­tupu Air­Help, Hela Macka, spo­lu­za­kla­da­teľa Visi­comu a súčas­ného CEO firmy SEAK Ener­ge­tics a spo­lu­za­kla­da­teľa kon­tro­verz­nej stránky Megaupload.com Jula Benčka. Orga­ni­zá­tori StartupAwards.sk záro­veň star­tu­po­vej komu­nite na východe Slo­ven­ska pred­sta­vili veľké plány súvi­siace s toh­to­roč­ných podu­ja­tím.

sask16 - 43u

V poradí už šiesty roč­ník Star­tu­pA­wards pri­ne­sie tento rok nie­koľko zásad­ných novi­niek. Podu­ja­tie sa z dôvodu kaž­do­ročne vyso­kého záujmu sťa­huje z his­to­ric­kej budovy SND do Istro­po­lisu, čím sa tak­mer zdvoj­ná­sobí kapa­cita finá­lo­vého večera. Záro­veň sa kon­cept celého podu­ja­tia roz­ši­ruje o celo­denný prog­ram zlo­žený z kon­fe­renč­ných pane­lov a works­ho­pov, v rámci kto­rých sa náv­štev­níci môžu tešiť na dis­ku­sie so zahra­nič­nými inves­tormi, úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi a špič­ko­vými men­tormi.

Vyvr­cho­le­ním StartupAwards.sk bude aj tento rok gala­ve­čer, počas kto­rého mladé ino­va­tívne firmy zabo­jujú o titul naj­lep­šieho slo­ven­ského star­tupu roka a pre­stížne ceny v hod­note viac ako 100 tisíc EUR. Fina­listi pre­doš­lých roč­ní­kov zís­kali inves­tí­cie dosa­hu­júce spolu tak­mer 7 mili­ó­nov EUR od domá­cich a zahra­nič­ných inves­to­rov rizi­ko­vého kapi­tálu.

sask16 - 04u

StartupAwards.SK 2016 bude his­to­ricky naj­väč­šie a naj­výz­nam­nej­šie star­tu­pové podu­ja­tie na Slo­ven­sku, kto­rého cie­ľom je vyz­dvi­hnúť ino­vačný poten­ciál na Slo­ven­sku, spro­stred­ko­vať skú­se­nosti glo­bálne úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nite a oce­niť per­spek­tívne slo­ven­ské tech­no­lo­gické firmy. Roads­how k StartupAwards.sk 2016 pokra­čuje 9. mája v Žiline.

sask16 - 65usask16 - 58usask16 - 11usask16 - 20usask16 - 55usask16 - 19usask16 - 01usask16 - 17usask16 - 29u

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)