Orloj v Sta­rej Bys­tri­ci uka­zu­je najp­res­nej­ší čas na sve­te

interez.sk / 12. septembra 2016 / Zo Slovenska

Keď chce­te vidieť orloj, nemu­sí­te ísť do Pra­hy, sta­čí, ak zaví­ta­te do Sta­rej Bys­tri­ce.

V malej obci Sta­rá Bys­tri­ca na Kysu­ciach pri Čad­ci sa nachá­dza nie­len slo­ven­ský, ale aj sve­to­vý uni­kát. V rám­ci rekon­štruk­cie námes­tia bol v roku 2009 v dedin­ke posta­ve­ný najm­lad­ší orloj na sve­te od slo­ven­ské­ho sochá­ra Vilia­ma Loviš­ku.

orloj

foto: interez.sk

Orloj sa skla­dá zo sedia­cej Mado­ny a Sedem­bo­lest­nej Pan­ny Márie, pat­rón­ky Slo­ven­ska. Vo výklen­koch orlo­ja je umiest­ne­ných šesť bron­zo­vých plas­tík – knie­ža­ťa Pri­bi­nu, krá­ľa Svä­top­lu­ka, Anto­na Ber­no­lá­ka, Ľudo­ví­ta Štú­ra, M. R. Šte­fá­ni­ka a Andre­ja Hlin­ku.

Ten­to orloj ako jedi­ný na sve­te uka­zu­je pra­vý slneč­ný čas a údaj­ne je najp­res­nej­ší na sve­te, pre­to­že hodi­ny sú ria­de­né počí­ta­čom pod­ľa sig­ná­lu DCF77. Okrem slneč­né­ho času astro­láb uka­zu­je fázy mesia­ca a jeho polo­hu na oblo­he. Vo vežič­ke orlo­ju sa nachá­dza­jú dva zvo­ny, prvý zvon, Svä­tý Juraj, odbí­ja čas a dru­hý, Rieč­nic­ká Mado­na, vytvá­ra zvu­ko­vú kuli­su počas pro­me­ná­dy apoš­to­lov. Kaž­dú hodi­nu sa obja­vu­jú figúr­ky svä­tých spo­je­ných so Slo­ven­skom.

orloj-stara-bystrica1foto: myregion.sk

Orloj v Sta­rej Bys­tri­ci je jedi­ný na Slo­ven­sku, je najp­res­nej­ší a tak­tiež je naj­väč­šou dre­ve­nou sochou na Slo­ven­sku. Ak nie­ke­dy bude­te pre­chá­dzať oko­lo tej­to dedin­ky, sprav­te si hodin­ku času a urči­te nav­štív­te ten­to slo­ven­ský, no aj sve­to­vý uni­kát.

preze-startitup

zdroj: interez.sk , zdroj titul­nej foto­gra­fie: regionmalafatra.sk

Pridať komentár (0)