Orloj v Sta­rej Bys­trici uka­zuje najp­res­nejší čas na svete

interez.sk / 12. septembra 2016 / Zo Slovenska

Keď chcete vidieť orloj, nemu­síte ísť do Prahy, stačí, ak zaví­tate do Sta­rej Bys­trice.

V malej obci Stará Bys­trica na Kysu­ciach pri Čadci sa nachá­dza nie­len slo­ven­ský, ale aj sve­tový uni­kát. V rámci rekon­štruk­cie námes­tia bol v roku 2009 v dedinke posta­vený najm­ladší orloj na svete od slo­ven­ského sochára Viliama Lovišku.

orloj

foto: interez.sk

Orloj sa skladá zo sedia­cej Madony a Sedem­bo­lest­nej Panny Márie, pat­rónky Slo­ven­ska. Vo výklen­koch orloja je umiest­ne­ných šesť bron­zo­vých plas­tík – knie­žaťa Pri­binu, kráľa Svä­top­luka, Antona Ber­no­láka, Ľudo­víta Štúra, M. R. Šte­fá­nika a Andreja Hlinku.

Tento orloj ako jediný na svete uka­zuje pravý slnečný čas a údajne je najp­res­nejší na svete, pre­tože hodiny sú ria­dené počí­ta­čom podľa sig­nálu DCF77. Okrem slneč­ného času astro­láb uka­zuje fázy mesiaca a jeho polohu na oblohe. Vo vežičke orloju sa nachá­dzajú dva zvony, prvý zvon, Svätý Juraj, odbíja čas a druhý, Rieč­nická Madona, vytvára zvu­kovú kulisu počas pro­me­nády apoš­to­lov. Každú hodinu sa obja­vujú figúrky svä­tých spo­je­ných so Slo­ven­skom.

orloj-stara-bystrica1foto: myregion.sk

Orloj v Sta­rej Bys­trici je jediný na Slo­ven­sku, je najp­res­nejší a tak­tiež je naj­väč­šou dre­ve­nou sochou na Slo­ven­sku. Ak nie­kedy budete pre­chá­dzať okolo tejto dedinky, spravte si hodinku času a určite nav­štívte tento slo­ven­ský, no aj sve­tový uni­kát.

preze-startitup

zdroj: interez.sk , zdroj titul­nej foto­gra­fie: regionmalafatra.sk

Pridať komentár (0)