Oscar: 1 a pol miliar­dový Start-Up so zdra­vot­ným pois­te­ním

Ľudovít Nastišin / 27. apríl 2015 / Tools a produktivita

Iba šest­násť mesia­cov po spus­tení sa pois­ťo­va­cia spo­loč­nosť Oscar pri­po­jila k elit­nej sku­pine star­tu­pov zná­mej ako jed­no­rožce alebo tiež star­tupy s miliar­do­vou valu­áciou.

Spo­loč­nosť ozná­mila, že zís­kala $145 mili­ó­nov od sku­piny pod vede­ním Petra Thiela a jeho ven­ture capi­tal firmy. Ďal­šími inves­tormi v tomto kole boli Hong-Kongský miliar­dár Li Ka-shing a jeho Hori­zon Ven­tu­res, ďalej Wel­ling­ton Mana­ge­ment Com­pany a Gold­man Sachs. Táto inves­tí­cia ohod­no­cuje Oscar na pri­bližne $1,5 mld., čo je viac ako troj­ná­so­bok jej posled­nej valu­ácie z konca janu­ára.

Oscar je sil­ným kon­tras­tom oproti kla­sic­kým tech­no­lo­gic­kým star­tu­po­vým milá­či­kom ako Uber či Airbnb. Zame­riava sa totiž na zdra­votné pois­te­nie. Na roz­diel od ostat­ných pois­ťovní v súčas­nosti ope­ruje len v New Yorku. Svo­jich fanú­ši­kov si Oscar zís­kal na základe toho, že vyme­nil tra­dičný pois­ťo­vací model za moder­nejší prí­stup posta­vený na tech­no­ló­gii a pria­teľ­skej­šej zákaz­níc­kej službe. Medzi jeho ino­vá­ciami je aj intu­itívna web stránka — vpí­šete svoje symp­tómy a na ich základe dosta­nete zoznam per­spek­tív­nych posky­to­va­te­ľov zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti — free calls k leká­rom a väč­šia finančná trans­pa­ren­tnosť.

Uvá­dzajú, že aktu­álne sa u nich pois­tilo viac ako 40 000 zákaz­ní­kov, troj­ná­so­bok toho, ako to bolo pred rokom. S novým kapi­tá­lom a ďal­šími štátmi, ktoré majú záu­jem o tom aby sa Oscar roz­be­hol aj u nich je na pláne veľká expan­zia. Zdra­votné pois­te­nie nebolo tým najin­tu­itív­nej­ším prie­mys­lom pre Kush­nera, syna pro­mi­nent­nej rodiny obcho­du­jú­cej s rea­li­tami a ven­ture kapi­ta­listu, ktorý aj sám spus­til tento star­tup. Tvr­dil, že zdra­vot­nému pois­ťov­níc­tvu chý­bala ino­vá­cia. “Ide o vzťah, ktorý je sku­točne dôle­žitý ako z ľud­skej tak aj finanč­nej per­spek­tívy, ale nie je intu­itívny”, pove­dal Kush­nera.

Pôvodný plán bol oslo­viť iné pois­ťovne s novým tech­no­lo­gic­kým nástro­jom, ale nevyšlo to. A tak sa roz­hodli zalo­žiť vlastnú spo­loč­nosť, aj keď z počiatku úplne nero­zu­meli kom­plex­nosti tohto biz­nisu. Po šest­nás­tich mesia­coch však neuve­ri­teľne narástli a roz­ši­rujú svoju ponuky. “Sku­točne verím, že našim sys­té­mom, ktorý sami vlast­níme sme schopní kon­tro­lo­vať našu vlastnú budúc­nosť,” dodal. “Vo sfére zdra­vot­ného pois­te­nia sme ešte len v počiat­koch.”

zdroj: nytimes.com

Pridať komentár (0)