Osla­va WordP­res­su v Bra­ti­sla­ve: Na Word­Cam­pe nesmie chý­bať žiad­ny jeho fanú­šik!

Sebastian Mach / 12. apríla 2016 / Zo Slovenska

Nad­še­ní fanú­ši­ko­via naj­pou­ží­va­nej­šie­ho redakč­né­ho sys­té­mu WordP­ress sa pra­vi­del­ne delia so svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi a vedo­mos­ťa­mi na celo­sve­to­vých nefor­mál­nych kon­fe­ren­ciách s náz­vom Word­Camp. Bra­ti­sla­va už pia­ty rok nebu­de výnim­kou.

WordP­ress ponú­ka jed­no­du­chú mož­nosť zria­de­nia funkč­nej web strán­ky, blo­gu či e-sho­pu, pri­čom kaž­dým dňom na svet pri­chá­dzu­jú nové modu­ly a témy, vďa­ka kto­rým má kaž­dý prí­le­ži­tosť pris­pô­so­biť si web strán­ky pod­ľa vlast­ných pred­stáv.

Komu­ni­ta ľudí, kto­rá sa oko­lo neho vytvá­ra aj na Slo­ven­sku kaž­dým rokom sil­nie, čoho dôka­zom sú nie­len pra­vi­del­né stret­nu­tia orga­ni­zo­va­né v mes­tách ako naprí­klad Nit­ra, Žili­na, Bra­ti­sla­va a Ban­ská Štiav­ni­ca, ale aj roz­de­le­nie kon­fe­ren­cie Word­Camp Slo­ven­sko na Word­Camp Koši­ce, Word­Camp Žili­na a Word­Camp Bra­ti­sla­va.

Posled­ne meno­va­ný Word­Camp Bra­ti­sla­va 2016 sa usku­toč­ní v sobo­tu 23. aprí­la 2016 na Fakul­te infor­ma­ti­ky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty a pokra­čo­vať bude v nede­ľu 24. aprí­la 2016 na Con­tri­bu­tors day.

Screen Shot 2016-04-11 at 15.19.35

foto: Word­Camp Bra­ti­sla­va

Word­Camp bude tvo­re­ný blok­mi 7 pred­ná­šok súbež­ne pre­bie­ha­jú­cich v dvoch miest­nos­tiach, kto­ré sú urče­né pre nová­čí­kov, bež­ných pou­ží­va­te­ľov ako aj pre pro­fe­si­oná­lov. Na kon­fe­ren­cii vystú­pia reč­ní­ci zo Slo­ven­ska ako aj zo zahra­ni­čia.

Šte­fan Čudai, hlav­ný orga­ni­zá­tor Word­Camp Bra­ti­sla­va 2016: „Veľ­mi sa teším, že som ten­to rok dostal prí­le­ži­tosť túto kon­fe­ren­ciu oga­ni­zo­vať. Jed­ným z naších cie­ľov bolo vytvo­riť boha­tý prog­ram, aj pre­to sme pri­pra­vi­li prog­ram so 14 pred­náš­ka­mi.

Ale­xan­dra Ková­čo­vá povie ako postu­po­vať pri hack­nu­tom blo­gu a ako si chrá­niť svoj blog pred napad­nu­tím. To ako vidí budúc­nosť WordP­ress na Slo­ven­sku poroz­prá­va zakla­da­teľ slo­ven­skej komu­ni­ty Peter Nemčok. Rých­lo­kurz do prog­ra­mo­va­nia vlast­ných tém pre neprog­ra­má­to­rov spra­ví Roman Hraš­ka, zná­my svo­jim pro­jek­tom webrebel.skKarol Vörös z fir­my Webg­lo­be-Yegon ti pomô­že zrých­liť tvoj web. Ale­xan­dra Drag­hi­ci z Cap­tain­Form dá nie­koľ­ko tipov a tri­kov ako nájsť die­ru na pre­pl­ne­nom trhu WordP­ress modu­lov a zaro­biť.

Screen Shot 2016-04-11 at 15.20.25

foto: Word­Camp Bra­ti­sla­va

O zákla­doch komu­ni­ká­cie s kli­en­tom, kto­ré sa zídu kaž­dé­mu deve­lo­pe­ro­vi, povie Tomáš Koci­faj. Uži­toč­né rady pre prog­ra­má­to­rov a ako vytvo­riť kva­lit­nú tému pre­zra­dí Juraj Kiss. Na úvod do tvor­by plu­gi­nov sa pozrie Mar­tin Krcho z mojandroid.skJán Bočí­nec z Webi­ko­nu sa zame­ria na WooCom­mer­ce pre deve­lo­pe­rov. Čo to je Ver­si­onP­ress, ako fun­gu­je, ako vyze­rá typic­ký workf­low lokál­ne­ho vývo­ja a pre­nos do pro­duk­cie nám uká­že Borek Ber­nard. Luca Sar­to­ni z Auto­mat­tic povie o skú­se­nos­tiach s imple­men­tač­ný­mi metó­da­mi v dis­tri­bu­ova­ných sys­té­moch.

Kon­fe­ren­cia ponú­ka širo­ký okruh tém a verí­me že kaž­dý účast­ník si prí­de na svo­je.“pokra­ču­je Šte­fan Čudai, „Keď­že akcia má pod­po­riť vytvá­ra­nie nových kon­tak­tov, po pred­náš­kach a ofi­ciál­nom prog­ra­me bude nasle­do­vať after­par­ty.

Cena vstu­pen­ky je 20€ a zahŕňa nie­len vstup na kon­fe­ren­ciu, ale aj občerstve­nie, obed, dar­ček a vstup na after­par­ty.

zdroj: 2016.bratislava.wordcamp.org, titul­ná foto: Word­Camp Bra­ti­sla­va

Pridať komentár (0)