Oslava WordP­ressu v Bra­ti­slave: Na Word­Campe nesmie chý­bať žiadny jeho fanú­šik!

Sebastian Mach / 12. apríla 2016 / Zo Slovenska

Nad­šení fanú­ši­ko­via naj­pou­ží­va­nej­šieho redakč­ného sys­tému WordP­ress sa pra­vi­delne delia so svo­jimi skú­se­nos­ťami a vedo­mos­ťami na celo­sve­to­vých nefor­mál­nych kon­fe­ren­ciách s náz­vom Word­Camp. Bra­ti­slava už piaty rok nebude výnim­kou.

WordP­ress ponúka jed­no­du­chú mož­nosť zria­de­nia funkč­nej web stránky, blogu či e-shopu, pri­čom kaž­dým dňom na svet pri­chá­dzujú nové moduly a témy, vďaka kto­rým má každý prí­le­ži­tosť pris­pô­so­biť si web stránky podľa vlast­ných pred­stáv.

Komu­nita ľudí, ktorá sa okolo neho vytvára aj na Slo­ven­sku kaž­dým rokom sil­nie, čoho dôka­zom sú nie­len pra­vi­delné stret­nu­tia orga­ni­zo­vané v mes­tách ako naprí­klad Nitra, Žilina, Bra­ti­slava a Ban­ská Štiav­nica, ale aj roz­de­le­nie kon­fe­ren­cie Word­Camp Slo­ven­sko na Word­Camp Košice, Word­Camp Žilina a Word­Camp Bra­ti­slava.

Posledne meno­vaný Word­Camp Bra­ti­slava 2016 sa usku­toční v sobotu 23. apríla 2016 na Fakulte infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity a pokra­čo­vať bude v nedeľu 24. apríla 2016 na Con­tri­bu­tors day.

Screen Shot 2016-04-11 at 15.19.35

foto: Word­Camp Bra­ti­slava

Word­Camp bude tvo­rený blokmi 7 pred­ná­šok súbežne pre­bie­ha­jú­cich v dvoch miest­nos­tiach, ktoré sú určené pre nová­čí­kov, bež­ných pou­ží­va­te­ľov ako aj pre pro­fe­si­oná­lov. Na kon­fe­ren­cii vystú­pia reč­níci zo Slo­ven­ska ako aj zo zahra­ni­čia.

Šte­fan Čudai, hlavný orga­ni­zá­tor Word­Camp Bra­ti­slava 2016: „Veľmi sa teším, že som tento rok dostal prí­le­ži­tosť túto kon­fe­ren­ciu oga­ni­zo­vať. Jed­ným z naších cie­ľov bolo vytvo­riť bohatý prog­ram, aj preto sme pri­pra­vili prog­ram so 14 pred­náš­kami.

Ale­xan­dra Ková­čová povie ako postu­po­vať pri hack­nu­tom blogu a ako si chrá­niť svoj blog pred napad­nu­tím. To ako vidí budúc­nosť WordP­ress na Slo­ven­sku poroz­práva zakla­da­teľ slo­ven­skej komu­nity Peter Nemčok. Rých­lo­kurz do prog­ra­mo­va­nia vlast­ných tém pre neprog­ra­má­to­rov spraví Roman Hraška, známy svo­jim pro­jek­tom webrebel.skKarol Vörös z firmy Webg­lobe-Yegon ti pomôže zrých­liť tvoj web. Ale­xan­dra Drag­hici z Cap­tain­Form dá nie­koľko tipov a tri­kov ako nájsť dieru na pre­pl­ne­nom trhu WordP­ress modu­lov a zaro­biť.

Screen Shot 2016-04-11 at 15.20.25

foto: Word­Camp Bra­ti­slava

O zákla­doch komu­ni­ká­cie s kli­en­tom, ktoré sa zídu kaž­dému deve­lo­pe­rovi, povie Tomáš Koci­faj. Uži­točné rady pre prog­ra­má­to­rov a ako vytvo­riť kva­litnú tému pre­zradí Juraj Kiss. Na úvod do tvorby plu­gi­nov sa pozrie Mar­tin Krcho z mojandroid.skJán Bočí­nec z Webi­konu sa zame­ria na WooCom­merce pre deve­lo­pe­rov. Čo to je Ver­si­onP­ress, ako fun­guje, ako vyzerá typický workf­low lokál­neho vývoja a pre­nos do pro­duk­cie nám ukáže Borek Ber­nard. Luca Sar­toni z Auto­mat­tic povie o skú­se­nos­tiach s imple­men­tač­nými metó­dami v dis­tri­bu­ova­ných sys­té­moch.

Kon­fe­ren­cia ponúka široký okruh tém a veríme že každý účast­ník si príde na svoje.“pokra­čuje Šte­fan Čudai, „Keďže akcia má pod­po­riť vytvá­ra­nie nových kon­tak­tov, po pred­náš­kach a ofi­ciál­nom prog­rame bude nasle­do­vať after­party.

Cena vstu­penky je 20€ a zahŕňa nie­len vstup na kon­fe­ren­ciu, ale aj občerstve­nie, obed, dar­ček a vstup na after­party.

zdroj: 2016.bratislava.wordcamp.org, titulná foto: Word­Camp Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)