Otes­to­vali sme ti nový Lexus RX450h!

Filip Mosnár / 25. marca 2016 / Tech a inovácie

Star­ti­tup sa vydal otes­to­vať tech­no­lo­gicky naj­vys­pe­lej­šie SUV japon­skej spo­loč­nosti Lexus, RX450h, ktoré je aj najp­re­dá­va­nej­ším vozid­lom spo­loč­nosti. Zajaz­dili sme si, pre­zreli inte­riér z kaž­dej strany, aby sme ti mohli pove­dať náš dojem z prvej ruky. 

Otes­to­vali sme naj­po­pu­lár­nejší model japon­skej spo­loč­nosti Lexus RX450h. Ide o nové hyb­ridné SUV, prvý cros­so­ver s pod­voz­kom, spra­ve­ným viac ako osobné auto než nákladné. RX450h roz­hodne pre­šiel veľ­kou dizaj­no­vou úpra­vou, nové tvary sú omnoho ostrej­šie, cel­kovo pôsobí nový model omnoho viac futu­ris­ticky.

Svo­jou výraz­nou zme­nou je šan­cou pre kaž­dého, kto sa chce dostať zo ste­re­otypu nemec­kých áut. Japon­ský Lexus okrem dizajnu vždy predčí európ­skych kole­gov aj v tes­toch spo­ľah­li­vosti, držia si naj­me­nej závad a je to kva­lita, ktorú nemá každý.

the-good-old-lexus-badge-does-remind-you-however-that-this-cant-possibly-be-too-aggressive-a-departure-for-loyal-rx-350-buyers

foto: businessinsider.com

Predná maska chla­diča je masívna, nepre­hliad­nu­teľná. Nie­komu sa môže zdať až prí­liš veľká, je to naj­do­mi­nan­tnej­šia časť auta a ostatné prvky pri nej môžu tro­chu zani­kať. Tú masku môžeš milo­vať alebo nená­vi­dieť, ale nemô­žeš ju igno­ro­vať.

Svetlá sú veľmi ostro dizaj­no­vané, pôso­bia agre­sívne, dávajú autu špor­tový vzhľad pre­dá­tora. Nemô­žem si pomôcť, ale pri pohľade spredu mi pri­po­mí­najú svetlá, ktoré má nový Pas­sat, ale pri Lexuse pôso­bia omnoho agre­sív­nej­šie.

lexus 450

Keďže sme tes­to­vali Lexus, chceli sme samoz­rejme vyskú­šať hyb­rid. Model je vyba­vený kla­sic­kým spa­ľo­va­cím moto­rom a dvoma elek­tro­mo­tormi, pre každú nápravu jeden. Na elek­trinu auto pre­pína keď pre­kro­číš 60 km/h, dovtedy si drží kla­siku. Na obra­zovke vo vnútri auta vidíš, ako sa ktorý motor práve využíva. Výho­dou tohto hyb­ridu je rýchlo kle­sa­júca spot­reba, či už v meste alebo na diaľ­nici.

Výkon­nostne sme mali k dis­po­zí­cii šesť­va­lec o výkone 313 kon­ských síl, s obje­mom 3,5 litra, ktorý sa z nuly na sto dostane za 7,7 sekundy. Cel­kom dobrý výkon na SUV. Naj­vyš­šia kon­štrukčná rých­losť vozidla je 200 kilo­met­rov za hodinu, čo je rých­losť, ku kto­rej sa na našich ces­tách asi nedos­ta­neš.

S autom doká­žeš prejsť niečo okolo 700 – 750 kilo­met­rov na jednu nádrž, ale závisi na tom, aký máš práve jazdný režim. Spot­reba sa však držala nie­kde okolo 9 lit­rov na 100km, čo nie je zlé na veľ­kosť tohto auta, vzhľa­dom že sme jaz­dili medzi tre­ťou a štvr­tou po Bra­ti­slave. Ideme sa pozrieť, čo v sebe má nová RX 450h.

interieor2

Inte­riér je odetý do tma­vej kože, ktorá sa veľmi prí­jemne dopĺňa so svetlo kré­mo­vou far­bou. Dizajn je futu­ris­tický, ale ladený veľmi prí­jemne a jed­no­du­cho, nič v aute neza­va­dzia. Sedadlo sa auto­ma­ticky pris­pô­sobí, zrkadlá si už musíš nad­sta­viť sám. K dis­po­zí­cii je osem­stup­ňová auto­ma­tická pre­vo­dovka, môžeš si ju pre­ho­diť na manual shif­ting, ako sme už zvyk­nutý — kla­sika.

Môžeš si vybrať naprí­klad kla­sický režim jazdy, ktorý nie je prí­liš výkonný, ani prí­liš šetrný. Preto máš ešte mož­nosť naho­diť si blue-drive, ktorý je zame­raný na spot­rebu, ak nevy­chá­dzaš prí­liš z mesta, bude to asi naj­čas­tej­šie pou­ží­vaný režim. Ak sa chceš tro­cha zaba­viť, je tu aj špor­tový režim, pri kto­rom môžeš z auta vyž­mý­kať, čo sa dá. Alebo lep­šie pove­dané, čo naše cesty dovo­lia.

interioir3

Počas manév­ro­va­nia na par­ko­visku sa ti spúšťa pano­ra­ma­tická kamera, ktorá sníma celé oko­lie. Pri par­ko­vaní v úzkych ulič­kách je to pri tomto SUVčku viac než uži­točné. Dosť sa mi na tejto pano­ra­ma­tic­kej kamere páčila schop­nosť “nahliad­nuť aj za roh”, hneď po tom, ako ho prej­deš čas­ťou kapoty. To sa ti v pod­zem­ných gará­žiach bude hodiť. Cel­kovo si túto kameru a jej vlast­nosti rýchlo zami­lu­ješ, je presná, je uži­točná, je návy­ková.

BIRD’S-EYE-VIEW

foto: lexus.com

Hyb­ridný motor je veľmi tichý zaberá ply­nule, ale pri jazde síce pôso­bil Lexus tro­chu ospalo, aj keď roz­hodne nie mŕtvo. Kon­čilo to tak, že sme išli asi o trid­sať kilo­met­rov rých­lej­šie než je pred­pí­saná rých­losť. Ani sme si to nevšimli, auto našťas­tie áno.

Údaje o aktu­ál­nej pred­pí­sa­nej rých­losti auto získa pre­čí­ta­ním značky, keď už ju ty pre­hliad­neš. Môže ťa to zachrá­niť pred poku­tou, teda ak ti na tej rých­losti záleží. Infor­má­cie naska­kujú rýchlo, spolu s upo­zor­ne­ním, ktoré si vieš nad­sta­viť na zvu­kové, alebo k tomu pri­dať ešte aj vizu­álne. Auto spraví všetko pre to, aby si dodr­žal rých­losť, ostatné už je len na tebe.

interier

Keď už sme boli roz­be­hnutí, chceli sme otes­to­vať sys­tém Lexus Safety Sys­tem+, ktorý využíva mik­ro­vlnný radar a kameru na detek­ciu nebez­pe­čen­stva pred vozid­lom.

Nena­skytla sa nám žiadna krí­zová situ­ácia, pri kto­rej sme mohli otes­to­vať inte­li­gentný brz­diaci sys­tém, ktorý ti má zachrá­niť život, čo je škoda, snáď sa nabu­dúce k nie­čomu dosta­neme.

Ovlá­da­nie inte­ri­éru je nesmierne pohodlné, joys­tick ti hneď padne do ruky, ľahko sa sním mani­pu­luje, veľký disp­lay auta ti dovo­ľuje pohodlne sle­do­vať pre­mávku počas toho, ako si upra­vu­ješ nasta­ve­nia, obra­zovku si roz­de­ľu­ješ na tre­tiny podla potreby. Bez­peč­nostný sys­tém by ti v kaž­dom prí­pade nedo­vo­lil nabú­rať.

back

Výho­dou Lexusu je aj jeho mož­nosť plnej výbavy. Je to buď alebo. Základná ver­zus plná výbava. To je obrov­ské plus oproti ostat­ným výrob­com, kde musíte pri­ku­po­vať jed­not­livé časti výbavy. V Lexuse to je všetko už v cene, nepri­pla­títe nič.

Cel­kovo môžeme tento model ohod­no­tiť ako skvelé pokry­tie diery na trhu, ktorú pred­sta­vujú všetci, ktorí majú plné zuby oby­čaj­ných áut a hľa­dajú niečo iné. S novým RX450h sa posta­víte bokom, odlí­šite sa. Auto je tech­nicky na veľmi vyso­kej úrovni, či už vyniká pano­ra­ma­tic­kou kame­rou, brzd­nými vlast­nos­ťami, alebo per­fektne ergo­no­micky uspô­so­be­ným joys­tic­kom. Dizaj­novo vytŕča z radu po via­ce­rých strán­kach, či už mas­kou, svet­lami, alebo dis­kami kolies, ako aj pano­ra­ma­tic­kou stre­chou.

notching

Mne osobne sa toto auto výborne šofé­ro­valo, zrých­le­nie v špor­to­vom režime pri­ná­šalo ten prí­jemný tlak do sedadla, ale musíš poriadne zošliap­nuť plyn. Brzdy na dru­hej strane, hádžu dopredu už pri jem­nom dotyku s pedá­lom, brz­de­nie posil­nené elek­tri­nou bolo roz­hodne cítiť. Kom­fort vozidla je dosť vysoký, páčia sa mi pou­žité tech­no­ló­gie, rov­nako aj suve­re­nita vzhľadu. Je to mož­nosť odlí­šiť sa od ostat­ných. Určite chcem toto auto šofé­ro­vať znova.

volant

Volant v sebe kom­bi­nuje kožené, aj plas­tové prvky, do ruky padne veľmi dobre, ľahko sa naňho zvyká.

lexus-hs250h-remote-touch-6

foto: hybridcars.com
Ria­diaci joys­tick je ergo­no­mický pris­pô­so­bený na ľahkú mani­pu­lá­ciu, prí­kaz potvr­díš stla­če­ním enter, alebo samot­ného joys­ticku.

2016-Lexus-RX-450h-Rear-Driving-Blue

foto: forbes.com

Pridať komentár (0)