Otes­tujte si svoje atle­tické zruč­nosti so slo­ven­skou hrou “Atle­tics — World Chal­lenge”

Tomáš Kahn / 19. mája 2015 / Business

Ste špor­tovci a ešte rad­šej hráte špor­tové hry? Slo­váci z Pixart Games uviedli novú hru Atle­tics — World Chal­lenge, ktorá zabaví špor­tov­cov aj nešpor­tov­cov a ponúkne mož­nosť kon­fron­tá­cie s her­nými nad­šen­cami z celého sveta. 

Sna­žili sme sa vytvo­riť kla­sickú špor­tovú hru, ktorá nebude una­vo­vať svo­jim ovlá­da­ním ale zachová si kla­sický vzhľad hier z 90tych rokov ” pove­dal Juraj Špá­nik, tvorca. “Chceme sa sústre­diť na hrá­čov z celého sveta, nakoľko sú k dis­po­zí­cií aj celo­sve­tové reb­ríčky. V ďal­šej fáze pri­pra­vu­jeme aj súťaže kra­jín a samoz­rejme ďal­šie dis­cip­líny. Hru sme uviedli na app store 13. mája a v súčas­nosti máme 1300 hrá­čov z celého sveta. Najs­ťa­ho­va­nej­šia je hra v USA, GBR a SVK”

Atle­tics — World Chal­lenge je špor­tová hra, v kto­rej môžete súťa­žiť v troch dis­cip­lí­nach, v žen­skej aj muž­skej kate­gó­rií: beh na 100m, hod ošte­pom a skok do diaľky. Hra vyža­duje, aby hráč ovlá­dal atléta. Rých­losť behu sa ovláda kli­ka­ním v ľavej časti disp­leja a udr­žia­va­nia bie­lej čiary v zele­nom poli, kde si atlét udr­žuje naj­väč­šiu rých­losť. V ďal­ších dis­cip­lí­nach je v hre na ovlá­da­nie aj pravá časť obra­zovky, kde v prí­pade oštepu treba tla­čidlo R podržať pokiaľ sa nedo­siahne opti­málny uhol 45 stup­ňov. V skoku do diaľky treba klik­núť na tla­čidlo J v momente, keď je atlét čo najb­liž­šie k odra­zo­vej doske, pre zís­ka­nie čo naj­lep­šieho výsledku.

Hráči môžu vylep­šo­vať výkon svo­jim atlé­tom dvoma spô­sobmi.
1. za každý dokon­čený závod sa jeho výkon zlepší o 0,02% (max však o 14%)
2. za každé víťazs­tvo nad súpe­rom získa hráč jeden dia­mant a za ne si môže hráč postupne kupo­vať hviezdy. Každá hviezda zvýši výkon o 2% (max o 14%). Prvá stoji 5 dia­man­tov, napr. 7-ma, posledná, 320 dia­man­tov.

Dia­manty sa dajú zakú­piť aj pro­stred­níc­tvom apps­tore, kde 500 dia­man­tov stojí 1,99€ alebo 1.500 — 4.99€.

Ak chcete novú hru otes­to­vať sťa­hujte TU: iOS App Store a Android Play Store.

Pridať komentár (0)