Paci­fický kábel od Googlu pri­ne­sie obrov­ské mož­nosti

Petra Lančaričová / 30. júna 2016 / Tools a produktivita

Google vytvo­ril nový paci­fický kábel na pre­po­je­nie Spo­je­ných štá­tov a Ázie.

Pro­jekt bol prvý­krát ohlá­sený v auguste 2014, jeho kon­štruk­cia a tes­to­va­nie bolo odvtedy ukon­čené a kábel je pri­pra­vený na prácu. Mal by byť spus­tený dnes, 30. júna. Počas dvoch rokov príp­rav sa Google dal dokopy s ďal­šími inter­ne­to­vými kor­po­rá­ciami, aby spo­ločne vytvo­rili a zlep­šili medzi­kon­ti­nen­tálnu komu­ni­kačnú infra­štruk­túru.

Screen Shot 2016-06-30 at 10.17.31

Kábel bol nazvaný Fas­ter (rých­lej­šie), pre­tože slovo „fas­ter“ bolo naj­pou­ží­va­nej­šie v tímoch ktoré pri­pra­vo­vali toto pre­po­je­nie a chceli posu­núť komu­ni­ká­ciu na novú úro­veň. Fas­ter sa tiahne z Ore­gonu do Chiba a Mie v Japon­sku.

Síce je to spo­je­nie len troch miest, v Štá­toch pokrýva celé východné pobre­žie a v Japon­sku má Fas­ter kapa­citu na pri­po­je­nie ďal­ších ázij­ských met­ro­pol. Kábel je zatiaľ jediný svojho druhu a je schopný pre­nosu dát rých­los­ťou 60 TB/s a má dra­ma­ticky zvý­šiť mož­nosti sie­ťo­vého pri­po­je­nia.

Pre Google nie je Fas­ter jediný veľký pro­jekt tohto druhu, takisto už v minu­losti spo­jaz­dnili káb­lové spo­je­nie medzi Spo­je­nými Štátmi a Juž­nou Ame­ri­kou a medzi Japon­skom a zbyt­kom Ázie. Google sa snaží mať pod kon­tro­lou a pri­ná­šať čoraz viac sve­to­vej sie­ťo­vej infra­štruk­túry na národ­nej aj medzi­ná­rod­nej úrovni.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: top500stanford.wordpress.com

Pridať komentár (0)