Pada­jú­ci robo­ti dobý­va­jú inter­net

Lukáš Gašparík jr. / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Po rokoch tvr­dej prá­ce na vývo­ji robo­tov sa tímy zúčast­ni­li súťa­že DAR­PA Robo­tics Chal­lan­ge, kto­rej hlav­nou cenou sú $2 mili­ó­ny. Počas súťa­že sa naskyt­lo aj nie­koľ­ko úsmev­ných situ­ácii, po kto­rých skon­či­li robo­ti na zemi. Pozri­te sa zbier­ku robo pádov, kto­ré čas­to krát pri­po­mí­na­jú ľudí po tom, ako sa vypi­jú.

Na to, aby sa títo robo­ti moh­li zúčast­niť súťa­že DAR­PA Robo­tics Chal­lan­ge je tre­ba, aby boli otes­to­va­ní v reál­nych pod­mien­kach a naj­mä reál­nych situ­áciách. Medzi ich úlo­hy pat­rí naprí­klad otvá­ra­nie dve­rí, vyšlia­pa­nie po scho­doch, či dokon­ca aj šofé­ro­va­nie auta. Ich naj­väč­šou pre­káž­kou sa však nesta­la ani jed­na z tých­to úloh, bolo to prek­va­pi­vo udr­ža­nie rov­no­vá­hy.

Vo videu môže­te vidieť, že robo­ti stra­ti­li rov­no­vá­hu v rôz­nych situ­áciách a čas­to krát vám ich pády vyvo­la­jú úsmev na tvá­ri. Vidieť padať robo­ta je vtip­né, ale keď si vzá­pä­tí uve­do­mí­te to množ­stvo prá­ce, kto­rá je za tým, smiech vás prej­de. Jed­nou z ďal­ších pod­mie­nok súťa­že bolo aj to, že pokiaľ robot spad­ne, musí byť schop­ný sa sám posta­viť. Nie­kto­ré z robo­tov to však nez­vlád­li a keď­že im na nohy musel pomôcť ich tím, zís­ka­li tak auto­ma­tic­ky 10 trest­ných minút. Víťa­zom súťa­že sa stal robot, kto­rý zdo­lal všet­ky úlo­hy za najk­rat­ší čas.

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)