Pada­júci roboti dobý­vajú inter­net

Lukáš Gašparík jr. / 8. júna 2015 / Tech a inovácie

Po rokoch tvr­dej práce na vývoji robo­tov sa tímy zúčast­nili súťaže DARPA Robo­tics Chal­lange, kto­rej hlav­nou cenou sú $2 mili­óny. Počas súťaže sa naskytlo aj nie­koľko úsmev­ných situ­ácii, po kto­rých skon­čili roboti na zemi. Pozrite sa zbierku robo pádov, ktoré často krát pri­po­mí­najú ľudí po tom, ako sa vypijú.

Na to, aby sa títo roboti mohli zúčast­niť súťaže DARPA Robo­tics Chal­lange je treba, aby boli otes­to­vaní v reál­nych pod­mien­kach a najmä reál­nych situ­áciách. Medzi ich úlohy patrí naprí­klad otvá­ra­nie dverí, vyšlia­pa­nie po scho­doch, či dokonca aj šofé­ro­va­nie auta. Ich naj­väč­šou pre­káž­kou sa však nestala ani jedna z týchto úloh, bolo to prek­va­pivo udr­ža­nie rov­no­váhy.

Vo videu môžete vidieť, že roboti stra­tili rov­no­váhu v rôz­nych situ­áciách a často krát vám ich pády vyvo­lajú úsmev na tvári. Vidieť padať robota je vtipné, ale keď si vzá­pätí uve­do­míte to množ­stvo práce, ktorá je za tým, smiech vás prejde. Jed­nou z ďal­ších pod­mie­nok súťaže bolo aj to, že pokiaľ robot spadne, musí byť schopný sa sám posta­viť. Nie­ktoré z robo­tov to však nez­vládli a keďže im na nohy musel pomôcť ich tím, zís­kali tak auto­ma­ticky 10 trest­ných minút. Víťa­zom súťaže sa stal robot, ktorý zdo­lal všetky úlohy za najk­ratší čas.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)