Pán Krá­li­ček – uni­kát­na kavia­reň, kto­rá zača­la na kole­sách a teraz otvá­ra svo­ju prvú kamen­nú pre­vádz­ku

Nikola Brehová / 1. augusta 2016 / Business

Urči­te si nie­ke­dy stre­tol pojazd­nú kaviar­nič­ku na troch kole­sách, keď si pre­chá­dzal Kol­lár­kom, Šaf­kom ale­bo Poš­to­vou. Pri­lá­ka­la ťa vôňa kávy a úsmev baris­tov. One­dl­ho ťa od kávy Pána Krá­lič­ka neod­sta­ví ani zlé poča­sie.

Mar­tin Krá­lik je žijú­cim dôka­zom toho, že sny sa môžu napl­niť. Netr­vá to mesiac ani rok, ale tvr­dá prá­ca pri­ne­sie svo­je výsled­ky.

Pán Krá­li­ček fun­gu­je od roku 2012 a odvte­dy si zís­kal mno­hých ver­ných zákaz­ní­kov. Ide o prvú kavia­reň na kole­sách v Bra­ti­sla­ve, kto­rú bude­me môcť o nie­koľ­ko dní nav­ští­viť aj v nepriaz­ni­vom poča­sí v novo­ot­vo­re­nej kamen­nej pre­vádz­ke.

Ahoj, Mar­tin. Si maji­te­ľom pojazd­ných kaviar­ni­čiek Pán Krá­li­ček. Čo ťa inšpi­ro­va­lo pus­tiť sa do také­ho­to neštan­dard­né­ho kon­cep­tu?

To, že to na Slo­ven­sku nebo­lo. Na vyso­kej ško­le som roz­mýš­ľal nad vlast­ným pod­ni­ka­ním, chcel som mať nie­čo malé, nie­čo svo­je. Malo to spĺňať tri kri­té­riá: nie prí­liš veľ­ký kapi­tá­lo­vý vklad, teda finan­co­va­nie z vlast­ných zdro­jov, nie­čo nové a nie­čo, čo bude pre ľudí. Nech­cel som, aby to bolo ano­nym­né. Mal som sku­pi­nu nápa­dov od inter­ne­to­vých obcho­dov až po pojazd­nú kavia­reň, kto­rú som videl v Anglic­ku.

Po vyso­kej ško­le som začal robiť vo finanč­nej inšti­tú­cii a po dvoch rokoch som nápad oprá­šil, objed­nal som kávo­var a troj­kol­ku. O káve som nemal poňa­tia, ale už sa neda­lo ísť späť. Prvý rok bol dosť panic­ký, ale malo to super ohlas, tak som si pove­dal, idem do toho, odvte­dy to ras­tie viac a viac.

PK

Okrem Pána Krá­lič­ka môže­me v Bra­ti­sla­ve stret­núť ešte Cof­fee Brot­hers, Caf­fee Mobil, Pia­dže­no Caf­fee a iných. V čom je Pán Krá­li­ček iný, výni­moč­ný v porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou?

Na začiat­ku som o kva­li­te nemal poňa­tia. Celý kon­cept je posta­ve­ný na troch prin­cí­poch: ako to vyze­rá – čis­tý vzhľad a jed­no­du­chá ponu­ka; akí ľudia tam robia — musia o káve mať vedo­mos­ti ale­bo sa chcieť dozve­dieť viac; pro­dukt – dosiah­nuť čo mož­no naj­vyš­šiu kva­li­tu v daných pod­mien­kach. Z toh­to pohľa­du si mys­lím, že to robí­me, ale­bo sa aspoň sna­ží­me to robiť, naj­lep­šie. Pokry­tím tých­to troch pilie­rov vidím to odlí­še­nie. Plus máme vlast­nú kva­lit­nú kávu.

Budu­je­me si svo­ju komu­ni­tu oko­lo pojazd­ných kaviar­ní, nesna­ží­me sa ísť do kvan­ti­ty, lebo si uve­do­mu­jem, že obslú­žiť fran­čí­zu si vyža­du­je čas a nie je mož­né to zastre­šiť len tak. Okrem toho na to nemá­me ani kapa­ci­tu, vyža­du­je si to zod­po­ved­nosť voči fran­čí­zo­ro­vi aj voči zákaz­ní­kom, a tú si nedo­vo­lí­me naru­šiť. Nevy­pus­tí­me do sve­ta nie­čo, čím si nie som istý, že to spĺňa naše kri­té­riá.

Na kávu na troch kole­sách si Bra­ti­slav­ča­nia už zvyk­li. Plá­nu­ješ pone­chať pojazd­né stán­ky?

Áno, s tým, že tie kaviar­ne vytvo­ri­li komu­ni­tu, ľudia o nás vďa­ka nim vedia. Mali by fun­go­vať tak ako dote­raz, mali by dopo­môcť pro­mo­va­niu kamen­nej pre­vádz­ky a mali by sa stať odber­ným mies­tom aj pre našu kávu (dostup­ná bude v kamen­nej kaviar­ni a inter­ne­to­vom obcho­de).

PK1

Čo ťa inšpi­ro­va­lo, aby si posu­nul pod­nik na ďal­šiu úro­veň a roz­ho­dol sa pre prvú kamen­nú pre­vádz­ku?

Pojazd­né kaviar­ne sú istým spô­so­bom limi­to­va­né. Kamen­ná kavia­reň dáva mož­nosť pri­pra­vo­vať kávu v kon­tro­lo­va­ných pod­mien­kach, pri­pra­vo­vať alter­na­tí­vy a vše­obec­ne ponú­ka ďal­šie mož­nos­ti ako s kávou pra­co­vať. Dru­hý dôvod je, že baris­ti sa tiež chcú posú­vať ďalej a v pod­mien­kach pojazd­nej kaviar­ne nie je úpl­ne mož­ný ich pro­fe­sij­ný roz­voj. Ja som osob­ne vždy chcel mať kamen­nú kavia­reň, aj keď som sa tomu zo začiat­ku troš­ku brá­nil, lebo pojazd­né kaviar­ne posky­tu­jú iný kon­takt s ľuď­mi.

Na dru­hej stra­ne kamen­ná pre­vádz­ka nie je závis­lá od poča­sia a dáva pries­tor spo­mí­na­ným iným mož­nos­tiam. Kamen­ná kavia­reň nesie názov Pán Krá­li­ček Pries­tror. Roz­mýš­ľa­li sme, ako to pome­no­vať tak, aby to zachy­tá­va­lo to, čo chce­me robiť – pries­tor na kávu, stre­tá­va­nie sa s ľuď­mi, kto­rých máme radi, kto­rí majú radi nás a pries­tor na ďal­šie dob­ro­druž­stvá Pána Krá­lič­ka. Pries­tor na čokoľ­vek, čo prí­de.

Pomá­hal ti nie­kto s dizaj­nom kaviar­ne? Ako pre­bie­ha­la spo­lu­prá­ca?

Mar­tin Sko­ček z ate­li­é­ru Zim­merf­rei. Mar­tin je ses­trin pria­teľ, čiže to bolo cel­kom logic­ké. Aj ses­tra mi veľ­mi pomá­ha. Mar­tin vyhral aj Ceza­a­ra za rekon­štruk­ciu byto­vé­ho inte­ri­é­ru. Jeho brat vyhral cenu za rodin­ný dom, čo sved­čí o ich kva­li­tách. Mar­tin je, pod­ľa mňa, naj­lep­ší archi­tekt svo­jej gene­rá­cie a mys­lím, že na tom návrhu a rea­li­zá­cií je to aj vidieť. Ate­li­ér Zim­merf­rei pôso­bil aj v Cver­nov­ke.

PK2

Kávu z kto­rých pra­žiar­ní náj­de­me u Pána Krá­lič­ka?

Kon­cept by mal ponú­kať mini­mál­ne dve kávy. Jed­nu našu, základ­nú, kto­rú bude pra­žiť Boris Nyers z Kava­la. Okrem toho bude­me vybe­rať vychy­te­né kávy z celej Euró­py, o kto­rých si mys­lí­me, že by moh­li dob­re zapa­dať do kon­cep­tu.

V pojazd­ných kaviar­niach ponú­ka­te kávu, čoko­lá­du, čaj aj ovoc­né šťa­vy. Roz­ší­riš svo­ju ponu­ku o neja­ké špe­cia­li­ty?

Bude­me tu mať šir­šiu ponu­ku neal­ko­ho­lic­kých nápo­jov – ovoc­né šťa­vy a smo­ot­hies, kto­ré si bude­me robiť sami a limo­ná­dy z Her­bet siru­pov. Špe­cia­li­tou bude Cas­ca­ra Fizz od čes­ké­ho výrob­cu. Je to neal­ko nápoj, kto­rý sa robí so šupiek kávo­vých čereš­ní. Vína bude­me mať od slo­ven­ských viná­rov a pivo z malých slo­ven­ských pivo­va­rov. Na začiat­ku to bude pivo­var Kar­pat. Bude­me ponú­kať aj jed­no­du­ché brun­cho­vé jed­lá, sla­né a slad­ké kolá­če vyro­be­né špe­ciál­ne pre pána Krá­lič­ka, ale to by som si nechal ako prek­va­pe­nie.

PK3

Aké typy káv u vás kávič­ká­ri náj­du?

Kla­sic­ká ponu­ka káv — espres­so, caf­fé lat­te, atď. Affo­ga­to — espres­so vyex­tra­ho­va­né na kop­ček zmrz­li­ny a cold brew je káva, kto­rá sa lúhu­je 12 – 16 hodín za stu­de­na. Bude­me posky­to­vať alter­na­tív­ne pri­pra­ve­né kávy a urči­te bude­me vymýš­ľať aj neja­ké alko­ho­lic­ké a neal­ko­ho­lic­ké mie­ša­né nápo­je s kávou.

Kaž­dé­ho zákaz­ní­ka urči­te pote­ší prí­jem­ný baris­ta s pre­hľa­dom v odbo­re, aké máš náro­ky na svo­jich baris­tov?

Okrem základ­ných infor­má­cií, kto­ré baris­ta potre­bu­je vedieť, by mal byť ochot­ný sa vzde­lá­vať a ďalej sa posú­vať v kávo­vom sve­te, hľa­dať infor­má­cie a chcieť ich pou­ží­vať. A samoz­rej­me pova­ha. Baris­ta by mal byť ochot­ný pode­liť sa o infor­má­cie aj so zákaz­ník­mi a vedieť poskyt­núť záži­tok z príp­ra­vy kávy.

PK4

Kedy bude­me môcť nav­ští­viť Pána Krá­lič­ka? Plá­nu­ješ neja­ký špe­ciál­ny otvá­ra­cí event? 

Ofi­ciál­ne otvo­re­nie bude 5.9.2016. Otvá­ra­cí event. Tých plá­nu­jem nie­koľ­ko pre rôz­nych zákaz­ní­kov: pre oby­va­te­ľov, kto­rým som vďač­ný, že vydr­ža­li pre­stav­bu, pre nad­šen­cov kávy, pre ľudí, kto­rí pra­cu­jú v oko­li­tých budo­vách pre všet­kých, kto­rí sa radi prí­du pozrieť na náš Pries­tor. Pre kaž­dú túto sku­pin­ku chcem pri­pra­viť nie­čo špe­ciál­ne.

Akú kávu máš naj­rad­šej ty?

Mám rád kávu, kto­rá je svet­lej­šie pra­že­ná, nemu­sí byť acid­nej­šia, a v kto­rej je cítiť, o čom tá káva je. Čo sa týka dru­hu kávy, tak espres­so.

Pán Krá­li­ček je slo­ven­ská kavia­reň s dušou, kto­rú sa roz­hod­ne opla­tí nav­ští­viť. Vidí­me sa na otvo­re­ní.

foto: Mar­tin Krá­lik, FB/Pán Krá­li­ček

Pridať komentár (0)