Pán Krá­li­ček – uni­kátna kavia­reň, ktorá začala na kole­sách a teraz otvára svoju prvú kamennú pre­vádzku

Nikola Brehová / 1. augusta 2016 / Business

Určite si nie­kedy stre­tol pojazdnú kaviar­ničku na troch kole­sách, keď si pre­chá­dzal Kol­lár­kom, Šaf­kom alebo Poš­to­vou. Pri­lá­kala ťa vôňa kávy a úsmev baris­tov. One­dlho ťa od kávy Pána Krá­lička neod­staví ani zlé poča­sie.

Mar­tin Krá­lik je žijú­cim dôka­zom toho, že sny sa môžu napl­niť. Netrvá to mesiac ani rok, ale tvrdá práca pri­ne­sie svoje výsledky.

Pán Krá­li­ček fun­guje od roku 2012 a odvtedy si zís­kal mno­hých ver­ných zákaz­ní­kov. Ide o prvú kavia­reň na kole­sách v Bra­ti­slave, ktorú budeme môcť o nie­koľko dní nav­ští­viť aj v nepriaz­ni­vom počasí v novo­ot­vo­re­nej kamen­nej pre­vádzke.

Ahoj, Mar­tin. Si maji­te­ľom pojazd­ných kaviar­ni­čiek Pán Krá­li­ček. Čo ťa inšpi­ro­valo pus­tiť sa do také­hoto neštan­dard­ného kon­ceptu?

To, že to na Slo­ven­sku nebolo. Na vyso­kej škole som roz­mýš­ľal nad vlast­ným pod­ni­ka­ním, chcel som mať niečo malé, niečo svoje. Malo to spĺňať tri kri­té­riá: nie prí­liš veľký kapi­tá­lový vklad, teda finan­co­va­nie z vlast­ných zdro­jov, niečo nové a niečo, čo bude pre ľudí. Nech­cel som, aby to bolo ano­nymné. Mal som sku­pinu nápa­dov od inter­ne­to­vých obcho­dov až po pojazdnú kavia­reň, ktorú som videl v Anglicku.

Po vyso­kej škole som začal robiť vo finanč­nej inšti­tú­cii a po dvoch rokoch som nápad oprá­šil, objed­nal som kávo­var a troj­kolku. O káve som nemal poňa­tia, ale už sa nedalo ísť späť. Prvý rok bol dosť panický, ale malo to super ohlas, tak som si pove­dal, idem do toho, odvtedy to ras­tie viac a viac.

PK

Okrem Pána Krá­lička môžeme v Bra­ti­slave stret­núť ešte Cof­fee Brot­hers, Caf­fee Mobil, Pia­dženo Caf­fee a iných. V čom je Pán Krá­li­ček iný, výni­močný v porov­naní s kon­ku­ren­ciou?

Na začiatku som o kva­lite nemal poňa­tia. Celý kon­cept je posta­vený na troch prin­cí­poch: ako to vyzerá – čistý vzhľad a jed­no­du­chá ponuka; akí ľudia tam robia — musia o káve mať vedo­mosti alebo sa chcieť dozve­dieť viac; pro­dukt – dosiah­nuť čo možno naj­vyš­šiu kva­litu v daných pod­mien­kach. Z tohto pohľadu si mys­lím, že to robíme, alebo sa aspoň sna­žíme to robiť, naj­lep­šie. Pokry­tím týchto troch pilie­rov vidím to odlí­še­nie. Plus máme vlastnú kva­litnú kávu.

Budu­jeme si svoju komu­nitu okolo pojazd­ných kaviarní, nesna­žíme sa ísť do kvan­tity, lebo si uve­do­mu­jem, že obslú­žiť fran­čízu si vyža­duje čas a nie je možné to zastre­šiť len tak. Okrem toho na to nemáme ani kapa­citu, vyža­duje si to zod­po­ved­nosť voči fran­čí­zo­rovi aj voči zákaz­ní­kom, a tú si nedo­vo­líme naru­šiť. Nevy­pus­tíme do sveta niečo, čím si nie som istý, že to spĺňa naše kri­té­riá.

Na kávu na troch kole­sách si Bra­ti­slav­ča­nia už zvykli. Plá­nu­ješ pone­chať pojazdné stánky?

Áno, s tým, že tie kaviarne vytvo­rili komu­nitu, ľudia o nás vďaka nim vedia. Mali by fun­go­vať tak ako dote­raz, mali by dopo­môcť pro­mo­va­niu kamen­nej pre­vádzky a mali by sa stať odber­ným mies­tom aj pre našu kávu (dostupná bude v kamen­nej kaviarni a inter­ne­to­vom obchode).

PK1

Čo ťa inšpi­ro­valo, aby si posu­nul pod­nik na ďal­šiu úro­veň a roz­ho­dol sa pre prvú kamennú pre­vádzku?

Pojazdné kaviarne sú istým spô­so­bom limi­to­vané. Kamenná kavia­reň dáva mož­nosť pri­pra­vo­vať kávu v kon­tro­lo­va­ných pod­mien­kach, pri­pra­vo­vať alter­na­tívy a vše­obecne ponúka ďal­šie mož­nosti ako s kávou pra­co­vať. Druhý dôvod je, že baristi sa tiež chcú posú­vať ďalej a v pod­mien­kach pojazd­nej kaviarne nie je úplne možný ich pro­fe­sijný roz­voj. Ja som osobne vždy chcel mať kamennú kavia­reň, aj keď som sa tomu zo začiatku trošku brá­nil, lebo pojazdné kaviarne posky­tujú iný kon­takt s ľuďmi.

Na dru­hej strane kamenná pre­vádzka nie je závislá od poča­sia a dáva pries­tor spo­mí­na­ným iným mož­nos­tiam. Kamenná kavia­reň nesie názov Pán Krá­li­ček Pries­tror. Roz­mýš­ľali sme, ako to pome­no­vať tak, aby to zachy­tá­valo to, čo chceme robiť – pries­tor na kávu, stre­tá­va­nie sa s ľuďmi, kto­rých máme radi, ktorí majú radi nás a pries­tor na ďal­šie dob­ro­druž­stvá Pána Krá­lička. Pries­tor na čokoľ­vek, čo príde.

Pomá­hal ti nie­kto s dizaj­nom kaviarne? Ako pre­bie­hala spo­lu­práca?

Mar­tin Sko­ček z ate­li­éru Zim­merf­rei. Mar­tin je ses­trin pria­teľ, čiže to bolo cel­kom logické. Aj ses­tra mi veľmi pomáha. Mar­tin vyhral aj Ceza­ara za rekon­štruk­ciu byto­vého inte­ri­éru. Jeho brat vyhral cenu za rodinný dom, čo svedčí o ich kva­li­tách. Mar­tin je, podľa mňa, naj­lepší archi­tekt svo­jej gene­rá­cie a mys­lím, že na tom návrhu a rea­li­zá­cií je to aj vidieť. Ate­liér Zim­merf­rei pôso­bil aj v Cver­novke.

PK2

Kávu z kto­rých pra­žiarní náj­deme u Pána Krá­lička?

Kon­cept by mal ponú­kať mini­málne dve kávy. Jednu našu, základnú, ktorú bude pra­žiť Boris Nyers z Kavala. Okrem toho budeme vybe­rať vychy­tené kávy z celej Európy, o kto­rých si mys­líme, že by mohli dobre zapa­dať do kon­ceptu.

V pojazd­ných kaviar­niach ponú­kate kávu, čoko­ládu, čaj aj ovocné šťavy. Roz­ší­riš svoju ponuku o nejaké špe­cia­lity?

Budeme tu mať šir­šiu ponuku neal­ko­ho­lic­kých nápo­jov – ovocné šťavy a smo­ot­hies, ktoré si budeme robiť sami a limo­nády z Her­bet siru­pov. Špe­cia­li­tou bude Cas­cara Fizz od čes­kého výrobcu. Je to nealko nápoj, ktorý sa robí so šupiek kávo­vých čerešní. Vína budeme mať od slo­ven­ských viná­rov a pivo z malých slo­ven­ských pivo­va­rov. Na začiatku to bude pivo­var Kar­pat. Budeme ponú­kať aj jed­no­du­ché brun­chové jedlá, slané a sladké koláče vyro­bené špe­ciálne pre pána Krá­lička, ale to by som si nechal ako prek­va­pe­nie.

PK3

Aké typy káv u vás kávič­kári nájdu?

Kla­sická ponuka káv — espresso, caffé latte, atď. Affo­gato — espresso vyex­tra­ho­vané na kop­ček zmrz­liny a cold brew je káva, ktorá sa lúhuje 12 – 16 hodín za stu­dena. Budeme posky­to­vať alter­na­tívne pri­pra­vené kávy a určite budeme vymýš­ľať aj nejaké alko­ho­lické a neal­ko­ho­lické mie­šané nápoje s kávou.

Kaž­dého zákaz­níka určite poteší prí­jemný barista s pre­hľa­dom v odbore, aké máš nároky na svo­jich baris­tov?

Okrem základ­ných infor­má­cií, ktoré barista potre­buje vedieť, by mal byť ochotný sa vzde­lá­vať a ďalej sa posú­vať v kávo­vom svete, hľa­dať infor­má­cie a chcieť ich pou­ží­vať. A samoz­rejme povaha. Barista by mal byť ochotný pode­liť sa o infor­má­cie aj so zákaz­níkmi a vedieť poskyt­núť záži­tok z príp­ravy kávy.

PK4

Kedy budeme môcť nav­ští­viť Pána Krá­lička? Plá­nu­ješ nejaký špe­ciálny otvá­rací event? 

Ofi­ciálne otvo­re­nie bude 5.9.2016. Otvá­rací event. Tých plá­nu­jem nie­koľko pre rôz­nych zákaz­ní­kov: pre oby­va­te­ľov, kto­rým som vďačný, že vydr­žali pre­stavbu, pre nad­šen­cov kávy, pre ľudí, ktorí pra­cujú v oko­li­tých budo­vách pre všet­kých, ktorí sa radi prídu pozrieť na náš Pries­tor. Pre každú túto sku­pinku chcem pri­pra­viť niečo špe­ciálne.

Akú kávu máš naj­rad­šej ty?

Mám rád kávu, ktorá je svet­lej­šie pra­žená, nemusí byť acid­nej­šia, a v kto­rej je cítiť, o čom tá káva je. Čo sa týka druhu kávy, tak espresso.

Pán Krá­li­ček je slo­ven­ská kavia­reň s dušou, ktorú sa roz­hodne oplatí nav­ští­viť. Vidíme sa na otvo­rení.

foto: Mar­tin Krá­lik, FB/Pán Krá­li­ček

Pridať komentár (0)