Pana­so­nic pred­sta­vil nové baté­rie. Dajú sa ohý­bať a otá­čať

Tobiáš Bakoš / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pana­so­nic je japon­ská spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa výro­bou spot­reb­nej elek­tro­niky. Je možné, že aj ty máš doma nejaký kúsok od tohto výrobcu. Anga­žuje sa naozaj všade, počnúc audio tech­ni­kou, cez tele­ví­zory až po chlad­ničky. V nepo­sled­nom rade však firma Pana­so­nic vyrába aj baté­rie, ktoré chce posu­núť na novú úro­veň.

Spo­loč­nosť Pana­so­nic pred­sta­vila ich naj­nov­šie ohybné baté­rie, ktoré bude už čoskoro pred­vá­dzať na CEA­TEC-u v Japon­sku. Podľa Pana­so­nicu je možné nové baté­rie ohý­bať s rádiu­som až 25 mm, prí­padne sa dajú baté­rie aj krú­tiť až do 25°. Toto je s nimi možné vyko­nať viac ako 1000-krát a baté­rie si stále zacho­vajú až 99% svo­jej pôvod­nej kapa­city. O novej baté­rii vieme aj to, že ohý­ba­nie a krú­te­nie je úplne bez­pečné. Pana­so­nic navrhol vlastnú von­kaj­šiu kry­ciu vrstvu baté­rie, ktorá slúži ako pre­ven­cia pred vyte­če­ním a pre­hria­tím baté­rie. Zme­nila sa aj vnú­torná štruk­túra baté­rie, ktorá by mala pris­pieť ku bez­peč­nosti pri práci s touto baté­riu. Využi­tie takýchto baté­rií má nesku­točný poten­ciál. V budúc­nosti by sa v kom­bi­ná­cii s fle­xi­bil­nými disp­lejmi mohli obja­viť aj v smart­fó­noch.

panasonic-flexible-battery-test-results

Bohu­žiaľ, kým sa však môžu nové baté­rie od Pana­so­nicu dostať naprí­klad do smart­fó­nov, čaká ich ešte dlhá cesta vývo­jom. Ich aktu­álne naj­väčší prob­lém je ich maxi­málna kapa­cita. Baté­rie sú navr­hnuté na maxi­málnu kapa­citu od 17,5 mAh po 60 mAh. Táto kapa­cita by naše smart­fóny, ktoré bežne pohá­ňajú aj 4 000 mAh aku­mu­lá­tory, dlho neuži­vila. Pana­so­nic však aktu­álne nové fle­xi­bilné baté­rie zame­riava hlavne na smart oble­če­nie, čipové karty a prí­stu­pové karty. Do budúcna je však možné, že sa tieto baté­rie dostanú aj do inej elek­tro­niky, ktorá by doká­zala využiť ich poten­ciál. Pana­so­nic plá­nuje rozo­sie­lať vzorky baté­rií kon­com tohto mesiaca.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)