Pana­so­nic pred­sta­vil nové baté­rie. Dajú sa ohý­bať a otá­čať

Tobiáš Bakoš / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pana­so­nic je japon­ská spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa výro­bou spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Je mož­né, že aj ty máš doma neja­ký kúsok od toh­to výrob­cu. Anga­žu­je sa naozaj vša­de, počnúc audio tech­ni­kou, cez tele­ví­zo­ry až po chlad­nič­ky. V nepo­sled­nom rade však fir­ma Pana­so­nic vyrá­ba aj baté­rie, kto­ré chce posu­núť na novú úro­veň.

Spo­loč­nosť Pana­so­nic pred­sta­vi­la ich naj­nov­šie ohyb­né baté­rie, kto­ré bude už čosko­ro pred­vá­dzať na CEA­TEC-u v Japon­sku. Pod­ľa Pana­so­ni­cu je mož­né nové baté­rie ohý­bať s rádiu­som až 25 mm, prí­pad­ne sa dajú baté­rie aj krú­tiť až do 25°. Toto je s nimi mož­né vyko­nať viac ako 1000-krát a baté­rie si stá­le zacho­va­jú až 99% svo­jej pôvod­nej kapa­ci­ty. O novej baté­rii vie­me aj to, že ohý­ba­nie a krú­te­nie je úpl­ne bez­peč­né. Pana­so­nic navrhol vlast­nú von­kaj­šiu kry­ciu vrstvu baté­rie, kto­rá slú­ži ako pre­ven­cia pred vyte­če­ním a pre­hria­tím baté­rie. Zme­ni­la sa aj vnú­tor­ná štruk­tú­ra baté­rie, kto­rá by mala pris­pieť ku bez­peč­nos­ti pri prá­ci s tou­to baté­riu. Využi­tie takých­to baté­rií má nesku­toč­ný poten­ciál. V budúc­nos­ti by sa v kom­bi­ná­cii s fle­xi­bil­ný­mi disp­lej­mi moh­li obja­viť aj v smart­fó­noch.

panasonic-flexible-battery-test-results

Bohu­žiaľ, kým sa však môžu nové baté­rie od Pana­so­ni­cu dostať naprí­klad do smart­fó­nov, čaká ich ešte dlhá ces­ta vývo­jom. Ich aktu­ál­ne naj­väč­ší prob­lém je ich maxi­mál­na kapa­ci­ta. Baté­rie sú navr­hnu­té na maxi­mál­nu kapa­ci­tu od 17,5 mAh po 60 mAh. Táto kapa­ci­ta by naše smart­fó­ny, kto­ré bež­ne pohá­ňa­jú aj 4 000 mAh aku­mu­lá­to­ry, dlho neuži­vi­la. Pana­so­nic však aktu­ál­ne nové fle­xi­bil­né baté­rie zame­ria­va hlav­ne na smart oble­če­nie, čipo­vé kar­ty a prí­stu­po­vé kar­ty. Do budúc­na je však mož­né, že sa tie­to baté­rie dosta­nú aj do inej elek­tro­ni­ky, kto­rá by doká­za­la využiť ich poten­ciál. Pana­so­nic plá­nu­je rozo­sie­lať vzor­ky baté­rií kon­com toh­to mesia­ca.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)