Pár kli­kov a pár­ty sa môže začať!

Daniela Vojíková / 10. marca 2014 / Tools a produktivita

Jed­no­du­chý nápad a ukáž­ko­vé pre­ve­de­nie, to je Venu­e­mob. Šikov­ne iden­ti­fi­ko­va­li na trhu dopyt po por­tá­li, kto­rý uľah­čí plá­no­va­nie osláv a firem­ný­ch večier­kov. Vy potre­bu­je­te mies­to na zor­ga­ni­zo­va­nie team­bu­il­din­gu, parád­nej naro­de­ni­no­vej osla­vy ale­bo sva­dob­nej hos­ti­ny. Reštau­rá­cia ale­bo bar potre­bu­je zákaz­ní­kov, pri­čom prá­ve tí z kate­gó­rie „uzav­re­tá spo­loč­nosť“ pri­ná­ša­jú naj­väč­šie trž­by. Náj­di­te spô­sob, ako tie­to dve sku­pi­ny spo­jiť na prin­cí­pe win-win a máte Venu­e­mob.

 

Venuemob spraví všetko za vás. Sami vyhľadávajú vhodné lokality, kontaktujú reštaurácie a v spolupráci s nimi vytvárajú cenové ponuky. Vy musíte len uviesť, aké podujatie chcete, vybrať mesto, dátum a počet ľudí. Venuemob vám obratom pošle ponuku niekoľkých vytipovaných podnikov.

Za týmto startupom stojí trojica z austrálskeho Melbourne. Venuemob v súčasnosti zamestnáva viac než 25 ľudí a má za sebou telekomunikačného giganta Optus, ktorý ich podporil sumou 250 000 dolárov. Tento startup je zaujímavý najmä (takmer) neobmedzeným potenciálom rastu. To bol pre investorov aj najsilnejší argument. 

Podľa všetkého má Venuemob plány expandovať nielen do ďalších austrálskych miest, ale dokonca aj na ázijský trh, do Singapuru. Aj keď expanzia do Európy je v tomto štádiu skôr len hudbou budúcnosti, je to rozhodne nápad, ktorý stojí za povšimnutie.

 

 

Zdroj: venuemob.com.au

Pridať komentár (0)