Pár kli­kov a párty sa môže začať!

Daniela Vojíková / 10. marec 2014 / Tools a produktivita

Jed­no­du­chý nápad a ukáž­kové pre­ve­de­nie, to je Venu­e­mob. Šikovne iden­ti­fi­ko­vali na trhu dopyt po por­táli, ktorý uľahčí plá­no­va­nie osláv a firem­ných večier­kov. Vy potre­bu­jete miesto na zor­ga­ni­zo­va­nie team­bu­il­dingu, parád­nej naro­de­ni­no­vej oslavy alebo sva­dob­nej hos­tiny. Reštau­rá­cia alebo bar potre­buje zákaz­ní­kov, pri­čom práve tí z kate­gó­rie „uzav­retá spo­loč­nosť“ pri­ná­šajú naj­väč­šie tržby. Náj­dite spô­sob, ako tieto dve sku­piny spo­jiť na prin­cípe win-win a máte Venu­e­mob.

Venu­e­mob spraví všetko za vás. Sami vyhľa­dá­vajú vhodné loka­lity, kon­tak­tujú reštau­rá­cie a v spo­lu­práci s nimi vytvá­rajú cenové ponuky. Vy musíte len uviesť, aké podu­ja­tie chcete, vybrať mesto, dátum a počet ľudí. Venu­e­mob vám obra­tom pošle ponuku nie­koľ­kých vyti­po­va­ných pod­ni­kov.

Za týmto star­tu­pom stojí tro­j­ica z aus­trál­skeho Mel­bourne. Venu­e­mob v súčas­nosti zamest­náva viac než 25 ľudí a má za sebou tele­ko­mu­ni­kač­ného giganta Optus, ktorý ich pod­po­ril sumou 250 000 dolá­rov. Tento star­tup je zau­jí­mavý najmä (tak­mer) neob­me­dze­ným poten­ciá­lom rastu. To bol pre inves­to­rov aj naj­sil­nejší argu­ment. 

Podľa všet­kého má Venu­e­mob plány expan­do­vať nie­len do ďal­ších aus­trál­skych miest, ale dokonca aj na ázij­ský trh, do Sin­ga­puru. Aj keď expan­zia do Európy je v tomto štá­diu skôr len hud­bou budúc­nosti, je to roz­hodne nápad, ktorý stojí za povšim­nu­tie.

Zdroj: venuemob.com.au

Pridať komentár (0)