Parádne rodinné sídlo s ate­li­érmi upro­stred slo­ven­ského vidieka

Článok pripravil Martin Somora, Archinfo.sk. Autor projektu: Ing. arch. Norbert Šmondrk / 22. máj 2016 / Zaujímavosti

Rodinné sídlo v Novej Bani, na mieste osíd­le­nia s dlho­do­bou rodin­nou tra­dí­ciou, kto­rého súčas­ťou sú ate­li­éry. Prí­klad aktív­neho zapo­je­nia pôvod­nej vidiec­kej štruk­túry do súčas­ného via­coh­nis­ko­vého spô­sobu života.

Poho­rie Pohron­ský Ino­vec v okolí Novej Bane je mier­nou hor­skou kra­ji­nou. Číta­ním mapy úze­mia nachá­dzame názvy vrchov a loka­lít naz­na­ču­jú­cich, že za kaž­dým pome­no­va­ním sú skryté prí­be­hové vrstvy kra­jiny. V dôsledku obme­dze­nej prí­stup­nosti po úzkych komu­ni­ká­ciách si kra­jina svoj cha­rak­ter zacho­váva. Dôsled­nej­ším hľa­da­ním môžeme obja­viť miesta s umiest­ne­ním sídel skry­tých v záhy­boch kra­jiny, ktoré si udr­žujú kon­ti­nu­álny roz­voj aj v súčas­nom období.

Sklár­sku minu­losť regi­ónu si uve­do­mu­jeme z pome­no­vaní na trase od Novej Bane po Sta­ro­hut­skej ceste, cez Cho­tár, keď pri­chá­dzame do časti Sklenné. Nachá­dzame tu rodinné sídlo, kto­rého čas­ťou je rodinný dom s ate­li­érmi.

cmsSiteBoxPhoto_2078-1375

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Vzni­kol na mieste rodo­vého miesta pri star­šom dome oby­va­te­ľov, pôvodne sa zaobe­ra­jú­cich poľ­no­hos­po­dár­stvom. Súčasný maji­teľ-archi­tekt sa roz­ho­dol túto usad­losť roz­ví­jať, sta­vebne dopĺňať archi­tek­to­nic­kými pre­javmi, spolu s exter­nými výtvar­nými die­lami. Usad­losť je budo­vaná v dlh­šom časo­vom hori­zonte nie­koľ­kými objektmi s postupne sa vyví­ja­jú­cou funkč­nou nápl­ňou. Na začiatku celého pro­cesu bol oka­mih, keď sa maji­teľ roz­ho­dol pokra­čo­vať v roz­ví­janí tohto rodin­ného sídla hos­po­dár­skymi akti­vi­tami pri­me­ra­nými jeho záuj­mom. Pôvodný rodinný dom poľ­no­hos­po­dá­rov bol dopl­nený dvo­rom s kamen­nými ste­nami. Dre­vený hos­po­dár­sky objekt svo­jou polo­hou naz­na­čil ten­den­ciu defi­no­va­nia pries­toru sídla.

Nová hos­po­dár­ska budova, pôvodne určená pre chov koní, situ­ovaná oproti pôvod­nému domu, uzav­rela pries­tor medzi objek­tami z tre­tej strany. Keď sa jej fun­kcia zme­nila na rodinný dom s ate­li­érmi, potok pre­te­ka­júci mier­nym údo­lím medzi týmito objek­tami bol pre­krytý, plo­cha bola zjed­no­tená a dopl­nená výsad­bou dre­vín, maji­teľ mohol pome­no­vať tento pries­tor medzi objektmi ter­mí­nom námes­tie, s mier­nym význa­mo­vým posu­nom, pre­tože sa nachá­dza v rurál­nom pries­tore, ale aj v tomto kon­texte ter­mí­nom inšpi­ra­tív­nym. Na dopl­ne­nie týchto význa­mov je v strede pries­toru umiest­nené žulové napá­jadlo dato­vané rokom 1868, pôso­biace ako sochár­ske dielo, s odka­zom na vodu a jej využí­va­nie.

cmsSiteBoxPhoto_2081-1376

Situ­ácia 

Mor­fo­ló­gia terénu a archi­tek­to­nické objekty. Pozo­ro­va­ním pôdo­rys­ných polôh objek­tov na tejto usad­losti obja­vu­jeme ich osa­de­nie v pries­tore a teréne ako pre­jav archi­tek­to­nic­kej cit­li­vosti autora pri vytvá­raní tohto mik­rour­ba­nis­tic­kého zámeru.

Roz­hod­nu­tia pre jed­not­livé polohy objek­tov vychá­dzali aj z prak­tic­kých dôvo­dov. Poloha a veľ­kosť dre­ve­nej hos­po­dár­skej budovy chráni usad­losť pred pre­vlá­da­jú­cimi sever­nými vet­rami, naklo­ne­nie novej budovy – rodin­ného domu s ate­li­érmi – bolo výcho­dis­kom pre opti­málnu polohu k západ­nému svahu, do kto­rého je zare­zaná, no súčasne rešpek­tuje aj líniu potoka.

cmsSiteBoxPhoto_2083-1377

Pokiaľ je vie­tor zadr­žia­vaný dre­ve­ným objek­tom, voda regu­lo­va­ného potoka je v niž­šej polohe zadr­žia­vaná hrá­dzou. V tomto spo­ma­lení živ­lov nachá­dzame meta­foru zasta­ve­nia ich ply­nu­tia a zvý­raz­ne­nie význam­nosti miesta. Pre­ja­vená archi­tek­to­nická cit­li­vosť v cel­ko­vej kon­cep­cii sídla a v archi­tek­to­nic­kých rie­še­niach objek­tov je dôle­žitá pre objas­ne­nie auto­rovho prí­stupu k práci s mate­riálmi, ktoré sa stá­vajú súčas­ťou jeho diela.

Prí­klon autora k pou­ží­va­niu mate­riá­lov v ich pri­ro­dze­nej pod­state, súčasne s odkrý­va­ním ich povr­chov a štruk­túr, pôso­be­ním naj­rôz­nej­ších zása­hov a časo­vého fak­toru v otvo­re­ných kli­ma­tic­kých pome­roch, môžeme pova­žo­vať za výskum s ume­lec­kým vyzne­ním. Keď krá­čame po vnú­tor­nom kovo­vom scho­disku z čier­neho ple­chu v ate­li­é­ro­vých pries­to­roch domu, pred­sta­vu­jeme si povrch tohto scho­diska po urči­tom čase a pou­ží­vaní.

cmsSiteBoxPhoto_2100-1386cmsSiteBoxPhoto_2087-1379

Pôdo­rys prí­ze­mia

cmsSiteBoxPhoto_2088-1380

Pôdo­rys poscho­dia 

V spo­lu­práci s hrdza­vos­ťou vzniknú gra­fické plo­chy podobné plo­chám na oce­ľo­vých dve­rách star­šieho vzniku. Mate­riál – čierny oce­ľový plech – je aj na sever­nej fasáde domu ako povrch mohut­ného dver­ného krídla.

Dimen­zie sú fas­ci­nu­júce, von­kaj­šia exte­ri­é­rová plo­cha je čer­ve­no­hr­dza­vého fareb­ného tónu, v čerstvej zeleni oko­li­tých prí­rod­ných plôch je to priam jarný zázrak, ktorý sa však v čase mení a zanikne. Kaž­dým rokom o 0,1mm. Je to tiché pozo­ro­va­nie pre­meny.
Na dru­hej strane zazna­me­ná­vame autor­ské pokusy s kar­bo­ni­zá­ciou dre­ve­ných povr­chov mohut­ných dubo­vých plas­tík. Ich takto upra­vený povrch by mal vzdo­ro­vať časo­vému fak­toru v polohe vysta­ve­nej pove­ter­nosti. Takýto vzťah k mate­riá­lom je ume­lec­kou medi­tá­ciou maji­teľa a pred­sta­vuje aj duchovný roz­mer jeho pôso­be­nia na tejto usad­losti.

cmsSiteBoxPhoto_2104-1388

Tento roz­mer bytia nie je arti­ku­lo­vaný znakmi so špe­ci­fic­kými význa­mami, ale naj­hl­b­šou jed­no­du­chos­ťou pri pôso­bení času na zvo­lenú mate­riál­nosť objek­tov, ktoré sám navrhuje. Pri­po­mí­name myš­lienky Ste­vena Holla k prob­le­ma­tike povr­chov v archi­tek­túre, kedy štruk­tú­ro­vané plo­chy a ich vní­ma­nie otvára našu vnú­tornú ref­le­xiu. V samote usad­losti na Sklen­nom a v práci s mate­riálmi sa maji­teľ dotýka podob­ných oblastí.

Keď pre­chá­dzame cez ďal­šie inte­ri­é­rové pries­tory, obja­vu­jeme súhru rôz­nych mate­riá­lo­vých povr­chov objektu, buď ako vlo­že­ných povr­chov – peniaž­ková čierna gumenná pod­laha –, alebo povr­chy kera­mic­kých stro­pov, ako súčasť stavby.

cmsSiteBoxPhoto_2117-1395

Objekt obsa­huje ate­li­é­rové pries­tory pre spra­co­va­nie kovu, dreva, skla a kom­po­zit­ných mate­riá­lov. Rezi­denčné pries­tory sú oddy­cho­vou čas­ťou, spolu s kon­fe­renč­ným pries­to­rom. Tu nachá­dzame mohutný dre­vený stôl v jed­no­du­chých geomet­ric­kých obje­moch, dopl­nený mäkko tva­ro­va­nými sto­lič­kami, medzi rôz­no­ro­dými plo­chami inte­ri­éru, svie­tid­lami, prie­pust­nou štruk­tú­rou zatie­ne­nia okien, autor­skými objek­tami.

cmsSiteBoxPhoto_2106-1389cmsSiteBoxPhoto_2107-1390

Pôvodná kon­cep­cia objektu ako stajňa pre kone bola výcho­dis­kom pre súčasnú náplň a otvo­rená štruk­túra objektu to akcep­to­vala s ľah­kos­ťou.

Von­kaj­šie povr­chy archi­tek­túry rodin­ného domu s ate­li­érmi sú pokryté titán­zin­ko­vým ple­chom s hori­zon­tál­nymi spojmi. Prí­zemná časť objektu s hori­zon­tálne ukla­da­ným dre­ve­ným obkla­dom čer­ve­ného fareb­ného tónu pri­náša ľah­kosť a mäkkú výra­zovú stopu do archi­tek­túry objektu ako poza­die ku kla­si­ci­zu­jú­cemu stĺpo­ra­diu oce­ľo­vých stĺpov. Hori­zon­tálne mate­riá­lové línie pod­po­rujú meta­foru ply­nu­tia vyš­šie spo­me­nu­tých feno­mé­nov.

Za pro­porč­nos­ťou objek­tov a pries­to­rov medzi, vo vzťahu k otvo­re­nému oko­li­tému pries­toru, rozo­zná­vame auto­rov vzťah k mate­riál­nemu svetu a jeho veľ­kosti. Archi­tek­túra objektu rodin­ného domu s ate­li­érmi pri­niesla do tohto skry­tého pro­stre­dia pod­netný moment. Mate­riály, ich štruk­tú­ro­va­nie a detaily, kom­po­zičná jed­no­znač­nosť celku, vytvo­re­nie názna­ko­vého mik­rour­bán­neho pries­toru otvára pre maji­teľa a autora v rámci veľ­kosti pozemku ďal­šie mož­nosti. Naz­na­ču­jeme nená­padnú para­lelu s postupmi Phi­lipa John­sona v New Canaan.

cmsSiteBoxPhoto_2090-1381

zdroj: archinfo.sk, autori foto­gra­fií: Soňa Sad­lo­ňová, Nor­bert Šmon­drk

Pridať komentár (0)