Parádne rodinné sídlo s ateliérmi uprostred slovenského vidieka

  • Rodinné sídlo v Novej Bani, na mieste osídlenia s dlhodobou rodinnou tradíciou, ktorého súčasťou sú ateliéry. Príklad aktívneho zapojenia pôvodnej vidieckej štruktúry do súčasného viacohniskového spôsobu života.
cmsSiteBoxPhoto_2085-1378
  • Rodinné sídlo v Novej Bani, na mieste osídlenia s dlhodobou rodinnou tradíciou, ktorého súčasťou sú ateliéry. Príklad aktívneho zapojenia pôvodnej vidieckej štruktúry do súčasného viacohniskového spôsobu života.

Pohorie Pohronský Inovec v okolí Novej Bane je miernou horskou krajinou. Čítaním mapy územia nachádzame názvy vrchov a lokalít naznačujúcich, že za každým pomenovaním sú skryté príbehové vrstvy krajiny. V dôsledku obmedzenej prístupnosti po úzkych komunikáciách si krajina svoj charakter zachováva. Dôslednejším hľadaním môžeme objaviť miesta s umiestnením sídel skrytých v záhyboch krajiny, ktoré si udržujú kontinuálny rozvoj aj v súčasnom období.

Sklársku minulosť regiónu si uvedomujeme z pomenovaní na trase od Novej Bane po Starohutskej ceste, cez Chotár, keď prichádzame do časti Sklenné. Nachádzame tu rodinné sídlo, ktorého časťou je rodinný dom s ateliérmi.

cmsSiteBoxPhoto_2078-1375

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

 

Vznikol na mieste rodového miesta pri staršom dome obyvateľov, pôvodne sa zaoberajúcich poľnohospodárstvom. Súčasný majiteľ-architekt sa rozhodol túto usadlosť rozvíjať, stavebne dopĺňať architektonickými prejavmi, spolu s externými výtvarnými dielami. Usadlosť je budovaná v dlhšom časovom horizonte niekoľkými objektmi s postupne sa vyvíjajúcou funkčnou náplňou. Na začiatku celého procesu bol okamih, keď sa majiteľ rozhodol pokračovať v rozvíjaní tohto rodinného sídla hospodárskymi aktivitami primeranými jeho záujmom. Pôvodný rodinný dom poľnohospodárov bol doplnený dvorom s kamennými stenami. Drevený hospodársky objekt svojou polohou naznačil tendenciu definovania priestoru sídla.

Nová hospodárska budova, pôvodne určená pre chov koní, situovaná oproti pôvodnému domu, uzavrela priestor medzi objektami z tretej strany. Keď sa jej funkcia zmenila na rodinný dom s ateliérmi, potok pretekajúci miernym údolím medzi týmito objektami bol prekrytý, plocha bola zjednotená a doplnená výsadbou drevín, majiteľ mohol pomenovať tento priestor medzi objektmi termínom námestie, s miernym významovým posunom, pretože sa nachádza v rurálnom priestore, ale aj v tomto kontexte termínom inšpiratívnym. Na doplnenie týchto významov je v strede priestoru umiestnené žulové napájadlo datované rokom 1868, pôsobiace ako sochárske dielo, s odkazom na vodu a jej využívanie.

cmsSiteBoxPhoto_2081-1376

Situácia 

Morfológia terénu a architektonické objekty. Pozorovaním pôdorysných polôh objektov na tejto usadlosti objavujeme ich osadenie v priestore a teréne ako prejav architektonickej citlivosti autora pri vytváraní tohto mikrourbanistického zámeru.

Rozhodnutia pre jednotlivé polohy objektov vychádzali aj z praktických dôvodov. Poloha a veľkosť drevenej hospodárskej budovy chráni usadlosť pred prevládajúcimi severnými vetrami, naklonenie novej budovy – rodinného domu s ateliérmi – bolo východiskom pre optimálnu polohu k západnému svahu, do ktorého je zarezaná, no súčasne rešpektuje aj líniu potoka.

cmsSiteBoxPhoto_2083-1377

Pokiaľ je vietor zadržiavaný dreveným objektom, voda regulovaného potoka je v nižšej polohe zadržiavaná hrádzou. V tomto spomalení živlov nachádzame metaforu zastavenia ich plynutia a zvýraznenie významnosti miesta. Prejavená architektonická citlivosť v celkovej koncepcii sídla a v architektonických riešeniach objektov je dôležitá pre objasnenie autorovho prístupu k práci s materiálmi, ktoré sa stávajú súčasťou jeho diela.

Príklon autora k používaniu materiálov v ich prirodzenej podstate, súčasne s odkrývaním ich povrchov a štruktúr, pôsobením najrôznejších zásahov a časového faktoru v otvorených klimatických pomeroch, môžeme považovať za výskum s umeleckým vyznením. Keď kráčame po vnútornom kovovom schodisku z čierneho plechu v ateliérových priestoroch domu, predstavujeme si povrch tohto schodiska po určitom čase a používaní.

cmsSiteBoxPhoto_2100-1386

cmsSiteBoxPhoto_2087-1379

Pôdorys prízemia

cmsSiteBoxPhoto_2088-1380

Pôdorys poschodia 

V spolupráci s hrdzavosťou vzniknú grafické plochy podobné plochám na oceľových dverách staršieho vzniku. Materiál – čierny oceľový plech – je aj na severnej fasáde domu ako povrch mohutného dverného krídla.

Dimenzie sú fascinujúce, vonkajšia exteriérová plocha je červenohrdzavého farebného tónu, v čerstvej zeleni okolitých prírodných plôch je to priam jarný zázrak, ktorý sa však v čase mení a zanikne. Každým rokom o 0,1mm. Je to tiché pozorovanie premeny.
Na druhej strane zaznamenávame autorské pokusy s karbonizáciou drevených povrchov mohutných dubových plastík. Ich takto upravený povrch by mal vzdorovať časovému faktoru v polohe vystavenej poveternosti. Takýto vzťah k materiálom je umeleckou meditáciou majiteľa a predstavuje aj duchovný rozmer jeho pôsobenia na tejto usadlosti.

cmsSiteBoxPhoto_2104-1388

Tento rozmer bytia nie je artikulovaný znakmi so špecifickými významami, ale najhlbšou jednoduchosťou pri pôsobení času na zvolenú materiálnosť objektov, ktoré sám navrhuje. Pripomíname myšlienky Stevena Holla k problematike povrchov v architektúre, kedy štruktúrované plochy a ich vnímanie otvára našu vnútornú reflexiu. V samote usadlosti na Sklennom a v práci s materiálmi sa majiteľ dotýka podobných oblastí.

Keď prechádzame cez ďalšie interiérové priestory, objavujeme súhru rôznych materiálových povrchov objektu, buď ako vložených povrchov – peniažková čierna gumenná podlaha –, alebo povrchy keramických stropov, ako súčasť stavby.

cmsSiteBoxPhoto_2117-1395

Objekt obsahuje ateliérové priestory pre spracovanie kovu, dreva, skla a kompozitných materiálov. Rezidenčné priestory sú oddychovou časťou, spolu s konferenčným priestorom. Tu nachádzame mohutný drevený stôl v jednoduchých geometrických objemoch, doplnený mäkko tvarovanými stoličkami, medzi rôznorodými plochami interiéru, svietidlami, priepustnou štruktúrou zatienenia okien, autorskými objektami.

cmsSiteBoxPhoto_2106-1389

cmsSiteBoxPhoto_2107-1390

Pôvodná koncepcia objektu ako stajňa pre kone bola východiskom pre súčasnú náplň a otvorená štruktúra objektu to akceptovala s ľahkosťou.

Vonkajšie povrchy architektúry rodinného domu s ateliérmi sú pokryté titánzinkovým plechom s horizontálnymi spojmi. Prízemná časť objektu s horizontálne ukladaným dreveným obkladom červeného farebného tónu prináša ľahkosť a mäkkú výrazovú stopu do architektúry objektu ako pozadie ku klasicizujúcemu stĺporadiu oceľových stĺpov. Horizontálne materiálové línie podporujú metaforu plynutia vyššie spomenutých fenoménov.

Za proporčnosťou objektov a priestorov medzi, vo vzťahu k otvorenému okolitému priestoru, rozoznávame autorov vzťah k materiálnemu svetu a jeho veľkosti. Architektúra objektu rodinného domu s ateliérmi priniesla do tohto skrytého prostredia podnetný moment. Materiály, ich štruktúrovanie a detaily, kompozičná jednoznačnosť celku, vytvorenie náznakového mikrourbánneho priestoru otvára pre majiteľa a autora v rámci veľkosti pozemku ďalšie možnosti. Naznačujeme nenápadnú paralelu s postupmi Philipa Johnsona v New Canaan.

cmsSiteBoxPhoto_2090-1381

zdroj: archinfo.sk, autori fotografií: Soňa Sadloňová, Norbert Šmondrk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK