Parádny byt v Pieš­ťa­noch upra­vený pre crazy život nezá­vis­lého biz­nis­mena

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing.arch. Peter Kukučka Ing.arch. Branislav Loskot Ing.arch. Jaroslav Takáč / 20. marca 2016 / Zaujímavosti

Dnes pred­sta­vu­jeme byt nie veľmi obvyklý. Men´s Cho­ice II je od väč­šiny odlišný jed­nak nároč­nos­ťou pre­ve­de­nia a jed­nak typo­lo­gic­kým dru­hom. Toto nie je býva­nie pre rodinu, ale pre nezá­vis­lého muža a jeho spo­loč­nosť.

Byt sa nachá­dza v cen­tre Pieš­ťan v byto­vom dome posta­ve­nom v roku 1938. Je navr­hnutý hlavne na pri­vátne párty a relax.

Čierne a biele plo­chy sú dopl­nené prí­rod­nou tex­tú­rou masív­neho dubu a na čierno natre­tými teh­lami. Náby­tok dodali kva­litné talian­ske značky. Všetky esen­cie tvo­ria spolu nad­ča­sový mix.

Pro­jekt navrhol a nad rea­li­zá­ciou dohlia­dal slo­ven­ský archi­tek­to­nický ate­liér at26. Náročné požia­davky sú pre­miet­nuté do pre­cíz­neho, sofis­ti­ko­va­ného a do detai­lov pre­pra­co­va­ného inte­ri­éru.

Dosť bolo slov, pozri si obrázky vyma­ka­ného bytu, ktorý je doko­nale pris­pô­so­bený na crazy život úspeš­ného star­tu­pistu!

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

cmsSiteBoxPhoto_8389-5932cmsSiteBoxPhoto_8391-5934cmsSiteBoxPhoto_8390-5933

Pôdo­rys tvo­ria dva veľ­ko­rysé pries­tory. Prvý je mixom „pri­vát­neho“ a „verej­ného“: veľké lobby, prí­le­ži­tostná pra­covňa a spálňa spo­jená s veľ­ko­ry­sou kúpeľ­ňou. Dru­hým je prie­stranná párty miest­nosť. Môžete tu robiť čokoľ­vek sa vám zapáči a to všetko súčasne — sle­do­vať TV, čítať knihu, alebo pri­pra­vo­vať večeru pre vašich pria­te­ľov na čier­nom kuchyn­skom “oltári”.

cmsSiteBoxPhoto_8412-6072cmsSiteBoxPhoto_8413-6069cmsSiteBoxPhoto_8393-5936cmsSiteBoxPhoto_8394-5937cmsSiteBoxPhoto_8396-5939cmsSiteBoxPhoto_8397-5940cmsSiteBoxPhoto_8398-5941cmsSiteBoxPhoto_8399-5942cmsSiteBoxPhoto_8400-5943cmsSiteBoxPhoto_8401-5944cmsSiteBoxPhoto_8402-5945cmsSiteBoxPhoto_8403-5946cmsSiteBoxPhoto_8405-5948cmsSiteBoxPhoto_8407-5949cmsSiteBoxPhoto_8408-5950cmsSiteBoxPhoto_8409-5951cmsSiteBoxPhoto_8410-5957

Skica návrhu

cmsSiteBoxPhoto_8411-5958

Skica návrhu 

zdroj: archinfo.sk, foto: Jakub Dvo­řák

Pridať komentár (0)