Parád­ny byt v Pieš­ťa­noch upra­ve­ný pre cra­zy život nezá­vis­lé­ho biz­nis­me­na

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing.arch. Peter Kukučka Ing.arch. Branislav Loskot Ing.arch. Jaroslav Takáč / 20. marca 2016 / Zaujímavosti

Dnes pred­sta­vu­je­me byt nie veľ­mi obvyk­lý. Men´s Cho­ice II je od väč­ši­ny odliš­ný jed­nak nároč­nos­ťou pre­ve­de­nia a jed­nak typo­lo­gic­kým dru­hom. Toto nie je býva­nie pre rodi­nu, ale pre nezá­vis­lé­ho muža a jeho spo­loč­nosť.

Byt sa nachá­dza v cen­tre Pieš­ťan v byto­vom dome posta­ve­nom v roku 1938. Je navr­hnu­tý hlav­ne na pri­vát­ne pár­ty a relax.

Čier­ne a bie­le plo­chy sú dopl­ne­né prí­rod­nou tex­tú­rou masív­ne­ho dubu a na čier­no natre­tý­mi teh­la­mi. Náby­tok doda­li kva­lit­né talian­ske znač­ky. Všet­ky esen­cie tvo­ria spo­lu nad­ča­so­vý mix.

Pro­jekt navrhol a nad rea­li­zá­ci­ou dohlia­dal slo­ven­ský archi­tek­to­nic­ký ate­li­ér at26. Nároč­né požia­dav­ky sú pre­miet­nu­té do pre­cíz­ne­ho, sofis­ti­ko­va­né­ho a do detai­lov pre­pra­co­va­né­ho inte­ri­é­ru.

Dosť bolo slov, pozri si obráz­ky vyma­ka­né­ho bytu, kto­rý je doko­na­le pris­pô­so­be­ný na cra­zy život úspeš­né­ho star­tu­pis­tu!

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

cmsSiteBoxPhoto_8389-5932cmsSiteBoxPhoto_8391-5934cmsSiteBoxPhoto_8390-5933

Pôdo­rys tvo­ria dva veľ­ko­ry­sé pries­to­ry. Prvý je mixom „pri­vát­ne­ho“ a „verej­né­ho“: veľ­ké lob­by, prí­le­ži­tost­ná pra­cov­ňa a spál­ňa spo­je­ná s veľ­ko­ry­sou kúpeľ­ňou. Dru­hým je prie­stran­ná pár­ty miest­nosť. Môže­te tu robiť čokoľ­vek sa vám zapá­či a to všet­ko súčas­ne — sle­do­vať TV, čítať kni­hu, ale­bo pri­pra­vo­vať veče­ru pre vašich pria­te­ľov na čier­nom kuchyn­skom “oltá­ri”.

cmsSiteBoxPhoto_8412-6072cmsSiteBoxPhoto_8413-6069cmsSiteBoxPhoto_8393-5936cmsSiteBoxPhoto_8394-5937cmsSiteBoxPhoto_8396-5939cmsSiteBoxPhoto_8397-5940cmsSiteBoxPhoto_8398-5941cmsSiteBoxPhoto_8399-5942cmsSiteBoxPhoto_8400-5943cmsSiteBoxPhoto_8401-5944cmsSiteBoxPhoto_8402-5945cmsSiteBoxPhoto_8403-5946cmsSiteBoxPhoto_8405-5948cmsSiteBoxPhoto_8407-5949cmsSiteBoxPhoto_8408-5950cmsSiteBoxPhoto_8409-5951cmsSiteBoxPhoto_8410-5957

Ski­ca návrhu

cmsSiteBoxPhoto_8411-5958

Ski­ca návrhu 

zdroj: archinfo.sk, foto: Jakub Dvo­řák

Pridať komentár (0)