Päť chýb, kto­rým sa pri zhá­ňa­ní inves­to­ra vyhnúť

Andrej Kiska / 27. apríla 2014 / Lifehacking

Všet­ci inves­to­ri sa sťa­žu­jú na nedos­ta­tok pro­jek­tov, kto­ré by moh­li finan­co­vať, ale keď im pošlem svoj biz­nis plán, ani sa mi neurá­čia odpí­sať.”

Vez­mi­me do úva­hy nasle­du­jú­ce fak­ty: inves­to­ri rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu dostá­va­jú emai­lom tak desiat­ky tisíc biz­ni­so­vých plá­nov, infor­má­cií a pre­zen­tá­cii o rôz­nych star­tu­poch roč­ne. Nie je teda prek­va­pe­ním, že nie kaž­dý z nich inves­tí­ciu sku­toč­ne dosta­ne. Keď ana­ly­zu­jem reak­cie, kto­ré som dostal na jeden zo svo­jich člán­kov o feed­bac­ku inves­to­rov, vyze­rá to, že veľ­ké množ­stvo pod­ni­ka­te­ľov nedos­ta­ne na svo­ju pre­zen­tá­ciu žiad­nu spät­nú väz­bu, dokon­ca žiad­nu odpo­veď. V koneč­nom dôsled­ku je to inves­to­ro­va chy­ba. Avšak spo­zo­ro­val som urči­té chy­by, kto­ré robia aj pod­ni­ka­te­lia stá­le doko­la, keď kon­tak­tu­jú naprí­klad nás v Cre­do Ven­tu­res. Tie­to chy­by veľ­mi zni­žu­jú ich šan­ce na zís­ka­nie akej­koľ­vek inves­tí­cie. V pod­sta­te sa ale dajú pomer­ne jed­no­du­cho napra­viť. Ponú­kam vám päť naj­čas­tej­ších chýb, kto­rým by ste sa mali sna­žiť vyhnúť:

1. Váš star­tup nezod­po­ve­dá kri­té­riám inves­to­ra

Ak sa na web­strán­ke Cre­do Ven­tu­res uvá­dza, že inves­tu­je­me do star­tu­pov v oblas­ti IT, inter­ne­tu, mobil­ných a zdra­vot­níc­kych tech­no­ló­gii v CEE regi­ó­ne, nebu­de­me inves­to­vať do zla­tej bane v Mon­gol­sku. Ale­bo ak sa na tej istej strán­ke dočí­ta­te, že posky­tu­je­me seed finan­co­va­nie a inves­tu­je­me tiež do Série A, nebu­de­me sa sta­vať do pozí­cie angel inves­to­ra.

Nie je také nároč­né pre­štu­do­vať si inves­to­ro­vu web­strán­ku a port­fó­lio, aby ste zis­ti­li, do akej oblas­ti je ochot­ný inves­to­vať. Nie­kto­rí sa dom­nie­va­jú, že pokiaľ inves­tor už raz finan­co­val star­tup z podob­nej oblas­ti, ako je ten váš, nemu­sí­te sa usi­lo­vať o spo­loč­né stret­nu­tie. Ja si však mys­lím, že pokiaľ už inves­tor zafi­nan­co­val podob­ný pro­jekt, sú šan­ce, že tak uro­bí zno­va, veľ­mi malé. Stret­nu­tie si teda roz­hod­ne dohod­ni­te. Môže­te na ňom zís­kať obrov­ské množ­stvo uži­toč­ných infor­má­cii. Veď naje­fek­tív­nej­šie je pou­čiť sa z chýb iných, načo čakať na tie vlast­né?

2. Neoh­lá­se­né stret­nu­tie s poten­ciál­nym inves­to­rom

Znie to ťaž­šie, ako to v sku­toč­nos­ti je: nepo­sie­laj­te svo­je pit­che len tak neoh­lá­se­ne, a naj­mä nie na neja­kú vše­obec­nú adre­su ako [email protected] A nie, neza­be­rie ani kópia posla­ná kla­sic­kou poštou.

Dob­ré by bolo, keby ste sa zozná­mi­li s člen­mi inves­tič­né­ho tímu ešte skôr, ako im odoš­le­te svoj pitch. Čím vyš­šia pozí­cia, tým lep­šie. Vylep­ši­te svoj pro­fil a sieť, pre­skú­maj­te svoj Lin­ke­dIn ale­bo zoznam angel inves­to­rov. Ak nič nenáj­de­te, príď­te sa pozrieť na neja­kú kon­fe­ren­ciu, kde títo inves­to­ri vystu­pu­jú ale­bo sa jej aspoň zúčast­nia. V prie­me­re sa jeden člen náš­ho tímu zúčast­ní naj­me­nej jed­nej kon­fe­ren­cie mesač­ne. Fol­lo­wuj­te inves­to­rov, kto­rí vás zau­jí­ma­jú na Twit­te­ri. Ja ozna­mu­jem svo­ju účasť na kaž­dej kon­fe­ren­cii na svo­jom účte. Veľa času tam potom venu­jem networ­kin­gu s pria­teľ­mi a ľuď­mi, kto­rých poznám a urči­te by som neod­mie­tol vypo­čuť si neja­ký pitch. Keď­že to je jeden z hlav­ných dôvo­dov, pre­čo som na kon­fe­ren­ciu pri­šiel. Ak sa z neja­ké­ho dôvo­du nemô­že­te s inves­to­rom stret­núť a zozná­miť, skús­te požia­dať nie­ko­ho, kto sa s ním pozná ale­bo s ním spo­lu­pra­cu­je, aby vás pred­sta­vil — inves­to­rom, CEO port­fó­li­ových spo­loč­nos­tí, atď.

3. Váš úvod­ný email neob­sa­hu­je rele­vant­né infor­má­cie

Stá­le ma prek­va­pu­je, koľ­ko star­tu­pov nevie pri­pra­viť poriad­nu pre­zen­tá­ciu ale­bo aspoň výstiž­ne a struč­ne zosu­ma­ri­zo­vať svoj pro­jekt v úvod­nom emai­le. Pri­pra­viť tú pra­vú pre­zen­tá­ciu, kto­rá by hneď oslo­vi­la inves­to­ra, je ume­ním. Ale kaž­dý, kto nasle­du­je kro­ky tej­to pre­zen­tá­cie, je schop­ný dosiah­nuť mini­mum na to, aby pre­šiel u Cre­do Ven­tu­res. Dokon­ca aj angel inves­to­ri majú svo­je inštruk­cie na to, ako pri­pra­viť dob­rú pre­zen­tá­ciu.

Úvod­ný email, kto­rý pošle­te, je rov­na­ko kľú­čo­vý. Mal by byť krát­ky a obsa­ho­vať aspoň infor­má­ciu o tom:

● odkiaľ vás poznám,

● čím sa vaša spo­loč­nosť zaobe­rá (jed­nou vetou),

● čo žia­da­te,

● čokoľ­vek, čo upú­ta moju pozor­nosť: trak­cia, zain­te­re­so­va­ní inves­to­ri ale­bo nie­čo z úpl­ne iné­ho súd­ka ( “Andrej, pra­vi­del­ne pris­pie­vam na tvo­ju obľú­be­nú cha­ri­tu”).

4. Naj­me­te si porad­cu

V tom­to prí­pa­de hovo­rím sku­toč­ne “nie”. Aspoň pokiaľ váš star­tup nie je na úrov­ni Série B. Ak vy, váš tím a inves­to­ri nie ste schop­ní dospieť k doho­de na spo­lu­prá­ci, porad­ca vám v tom­to naozaj nepo­mô­že. Mož­no iba v prí­pa­de, že ste sa roz­hod­li vydať exo­tic­kej­šou ces­tou, napr. smer Dubaj, a žia­dať o inves­tí­ciu tam. Porad­co­via sú sku­toč­ne veľ­mi pros­peš­ní na záver, ale nie v raných štá­diách inves­to­va­nia.

Porad­ca by mohol tvr­diť, že má množ­stvo kon­tak­tov. To síce môže byť prav­da, avšak inves­to­ri vo vše­obec­nos­ti nezná­ša­jú, keď im pod­kla­dy spro­stred­kú­va­jú porad­co­via. Také­to zozná­me­nie sa rapíd­ne strá­ca na kva­li­te. Pokiaľ ide o nad­via­za­nie kon­tak­tu s inves­to­rom, odpo­rú­čam držať sa stra­té­gií z bodu 2.

Porad­ca môže tvr­diť, že doká­že pri­pra­viť lep­šiu pre­zen­tá­ciu a finanč­ný model ako vy. Toto roz­hod­ne nie je prav­da. Keď bude­te pri­pra­vo­vať pre­zen­tá­ciu, drž­te sa poky­nov z bodu 3. A čo sa týka finanč­né­ho mode­lu, nepot­re­bu­je­te pred­sa pre­kom­pli­ko­va­nú exce­lov­skú oblu­du. Inves­to­ri vlast­ne ani nema­jú čas nie­čo tak kom­pli­ko­va­né štu­do­vať. Pokiaľ pozná­te trh, na kto­rom pôso­bí­te, doká­že­te pri­pra­viť jed­no­du­chý model so všet­ký­mi dôle­ži­tý­mi čís­la­mi úpl­ne bez pomo­ci. A ak sa inves­to­ro­vi páči­te vy aj vaša spo­loč­nosť, sám vám pomô­že pri­pra­viť detail­nej­ší model, kto­rý potom môže­te využiť ako roz­po­čet.

Inves­to­ri nema­jú porad­cov v obľu­be, pre­to­že pod­ľa nich star­tu­pu nepri­ná­ša­jú žiad­nu pri­da­nú hod­no­tu, a aj napriek tomu dosta­nú zapla­te­né. Nikto­rí inves­to­ri mož­no pred­sa len porad­cov využí­va­jú (rád by som vedel, pre­čo). Nespo­mí­nam si, že by Cre­do nie­ke­dy inves­to­va­lo do star­tu­pu s porad­com.

5. Váš star­tup nedá­va zmy­sel

V koneč­nom dôsled­ku sú však všet­ky tie­to tipy úpl­ne zby­toč­né, pokiaľ váš star­tup nedá­va zmy­sel. Naozaj rie­ši sku­toč­ný prob­lém? A rie­ši ho desať­krát lep­šie ako súčas­né rie­še­nia? Máte ten správ­ny tím, aby ste to moh­li roz­be­hnúť?

Pokiaľ nemá­te odpo­ve­de na tie­to (a urči­te ešte ďal­šie) otáz­ky, nepo­mô­žu vám ani naj­lep­šie kon­tak­ty, ani najk­raj­šia pre­zen­tá­cia.

Andrej Kis­ka, par­tner v Cre­do Ven­tu­res, @kiskandrej

Obrázky:wallpaperstock.net, theyec.org

Pridať komentár (0)