Penia­ze zadar­mo pre nezis­kov­ky? Až 10k ponú­ka teraz Goog­le!

Kika Besedičová / 5. februára 2015 / Business

Slo­ven­sko sa sta­lo 12. kra­ji­nou, kde Goog­le spus­til prog­ram pre nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie. Nezis­kov­ky tak môžu zís­kať bez­plat­nú sadu onli­ne nástro­jov Goog­le Apps, ďalej dosta­nú vylep­še­ný kanál na You­Tu­be, kde bude aj tla­čid­lo pre daro­va­nie prís­pev­ku, a ešte k tomu pri­dá až 10 000 dolá­rov mesač­ne na rekla­mu vo vyhľa­dá­va­či, aby moh­li nezis­kov­ky dať o svo­jej prá­ci vedieť verej­nos­ti. Wav!

 

Samotný program Ad Grants pre podporu vo vyhľadávači už funguje päť rokov. Zúčastnili sa ho napríklad organizácie Človek v tiesni, Dobrý anjel a Unicef. Ďalšie neziskovky môžu o členstvo v programe zažiadať cez tento formulár.

"Program Google Ad Grants už do zbierok Človeka v tiesni priniesol vyše 70tis. Eur a na naše reklamy si kliklo 700 tisíc užívateľov. Vďaka tomu sme mohli nakúpiť niekoľko tisíc kôz či školských pomôcok pre najchudobnejších ľudí na misiách. Ďalšou výhodou je možnosť dať vedieť o témach, ktorými sa zaoberáme, či už sa týkajú chudoby, alebo ľudských práv vo svete, "hovorí Tomáš Urban z organizácie Človek v tiesni.

Markéta Křížová z Dobrého anjela ho dopĺňa: "Ako nezisková organizácia sme si propagáciu v takom rozsahu mohli len ťažko dovoliť. Každý mesiac plného využívania Google Ads Grants našu reklamu zobrazí 800 tisícom užívateľov a preklikne na ňu takmer osem tisíc ľudí. "

"Najväčší prínos sme zaznamenali vo viac ako 100-percentnom náraste návštevnosti našich webových stránok, čo sa prejavilo zvýšeným počtom objednávok ponúkaných produktov aj on-line darov na pomoc deťom v rámci našich programových aktivít, ktoré UNICEF rozvíja vo viac ako 150 krajinách sveta, "potvrdzuje Hana Čermáková z UNICEF.

zdroj: youtube, google

Pridať komentár (0)