Peniaze zadarmo pre nezis­kovky? Až 10k ponúka teraz Google!

Kika Besedičová / 5. február 2015 / Business

Slo­ven­sko sa stalo 12. kra­ji­nou, kde Google spus­til prog­ram pre nezis­kové orga­ni­zá­cie. Nezis­kovky tak môžu zís­kať bez­platnú sadu online nástro­jov Google Apps, ďalej dostanú vylep­šený kanál na You­Tube, kde bude aj tla­čidlo pre daro­va­nie prís­pevku, a ešte k tomu pridá až 10 000 dolá­rov mesačne na reklamu vo vyhľa­dá­vači, aby mohli nezis­kovky dať o svo­jej práci vedieť verej­nosti. Wav!

Samotný prog­ram Ad Grants pre pod­poru vo vyhľa­dá­vači už fun­guje päť rokov. Zúčast­nili sa ho naprí­klad orga­ni­zá­cie Člo­vek v tiesni, Dobrý anjel a Uni­cef. Ďal­šie nezis­kovky môžu o člen­stvo v prog­rame zažia­dať cez tento for­mu­lár.

Prog­ram Google Ad Grants už do zbie­rok Člo­veka v tiesni pri­nie­sol vyše 70tis. Eur a na naše reklamy si kliklo 700 tisíc uží­va­te­ľov. Vďaka tomu sme mohli nakú­piť nie­koľko tisíc kôz či škol­ských pomô­cok pre naj­chu­dob­nej­ších ľudí na misiách. Ďal­šou výho­dou je mož­nosť dať vedieť o témach, kto­rými sa zaobe­ráme, či už sa týkajú chu­doby, alebo ľud­ských práv vo svete, “hovorí Tomáš Urban z orga­ni­zá­cie Člo­vek v tiesni.

Mar­kéta Kří­žová z Dob­rého anjela ho dopĺňa: “Ako nezis­ková orga­ni­zá­cia sme si pro­pa­gá­ciu v takom roz­sahu mohli len ťažko dovo­liť. Každý mesiac plného využí­va­nia Google Ads Grants našu reklamu zobrazí 800 tisí­com uží­va­te­ľov a pre­klikne na ňu tak­mer osem tisíc ľudí. ”

Naj­väčší prí­nos sme zazna­me­nali vo viac ako 100-per­cent­nom náraste náv­štev­nosti našich webo­vých strá­nok, čo sa pre­ja­vilo zvý­še­ným počtom objed­ná­vok ponú­ka­ných pro­duk­tov aj on-line darov na pomoc deťom v rámci našich prog­ra­mo­vých akti­vít, ktoré UNI­CEF roz­víja vo viac ako 150 kra­ji­nách sveta, “potvr­dzuje Hana Čer­má­ková z UNI­CEF.

zdroj: you­tube, google

Pridať komentár (0)