Per­fektný záži­tok z vir­tu­ál­nej rea­lity ti poskytnú fan­tas­tické Xia­omi Mi VR Play oku­liare

Kristián Hrušovský / 30. septembra 2016 / Tech a inovácie

Začiat­kom augusta sme mohli byť sved­kami pred­sta­ve­nia vôbec prvého VR head­setu od spo­loč­nosti Xia­omi. Ten je v pod­state vylep­še­nou a hod­not­nej­šou ver­ziou pre­lo­mo­vých VR oku­lia­rov spo­loč­nosti Google, Google Card­box. Pár týž­dňov od uve­de­nia tohto skve­lého gad­getu na trh si ho môžeš kúpiť za neodo­la­teľnú cenu.

Úplne prvý výro­bok, ktorý spo­loč­nosť Xia­omi zame­rala špe­ciálne na vir­tu­álnu rea­litu, je možné pou­ží­vať s rôz­nymi zaria­de­niami a head­set teda nie je obme­dzený len na smart­fóny tejto čín­skej spo­loč­nosti. Náhlavná súp­rava dokáže poňať všetky prí­stroje, ktoré sa svo­jou uhlop­rieč­kou disp­leja vtes­najú do roz­me­dzia od 4,7 po 5,7 pal­cov. Ak tvoje zaria­de­nie spĺňa túto pod­mienku, tak ti už nič neb­ráni v tom, aby si zažil jedi­nečné chvíle vo vir­tu­ál­nej rea­lite. Tá pri­chá­dza v čier­nej farbe s jem­nou povr­cho­vou úpra­vou, ktorá pri­po­mína kožu.

xiaomi-mi-vr-play-nizsia-cena-5

Na pred­nej časti tohto gad­getu náj­deme oran­žové logo spo­loč­nosti a otvory na odvod tepla spolu so zip­som, ktorý pre­chá­dza po obvode súp­ravy. Tento zips slúži na zachy­te­nie tvojho zaria­de­nia v sta­bil­nej polohe tak, aby nedošlo k jeho náhod­nému vykĺz­nu­tiu. Pod pred­nou sní­ma­teľ­nou čas­ťou sa teda skrýva medzera na smart­fón, ktorý môže aj po umiest­není do head­setu vytvá­rať foto­gra­fie vďaka dvom vyš­šie spo­me­nu­tým otvo­rom.

xiaomi-mi-vr-play-nizsia-cena-2

Head­set Xia­omi Mi VR Play váži nece­lých 209 gra­mov a vďaka níz­kej hmot­nosti drží na hlave ako uliaty. Zadná strana je ergo­no­micky vytva­ro­vaná tak, aby oku­liare doko­nale pril­nuli na tvoju tvár. Jemný mate­riál zabez­pečí prí­jemné nose­nie a žiad­neho nežia­dú­ceho tla­če­nia sa tak obá­vať nemu­síš. Dvo­j­ica šošo­viek ponúkne čistý a jasný obraz, ktorý budete milo­vať. Oku­liare sa dokážu posta­rať o zábavu rôz­neho druhu vďaka vlast­nému soft­véru, ktorý ponúkne pano­ra­ma­tické videá a foto­gra­fie, 3D filmy, hry a iné apli­ká­cie. Takisto ti nič neb­ráni v spá­ro­vaní tohto head­setu s apli­ká­ciou Google Card­bo­ard, ktorá pod sebou zdru­žuje množ­stvo skve­lých titu­lov. Xia­omi Mi VR Play za nece­lých 12 € teraz kúpiš v akcii e-shopu Gearbest.com.

xiaomi-mi-vr-play-nizsia-cena-1-1

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)