Peter sa nebál vzdať perspektívnej práce ekonóma, dnes ho živí jeho hobby

Linda Cebrová / 9. augusta 2018 / Zo Slovenska

zdroj: archív:Startitup
  • Člo­vek musí mať od­vahu ris­ko­vať a musí chcieť vo svo­jom ži­vote niečo zme­niť
  • Pet­rovi Šiš­kovi sa to po­da­rilo
  • Dnes je uzná­va­ným šéf­ku­chá­rom, kto­rého prí­beh ti pri­ná­šame spolu so spo­loč­nos­ťou Fer­net Stock

Hoci Pepe vy­štu­do­val eko­nó­miu, se­davé za­mest­na­nie a práca za po­čí­ta­čom mu ne­vy­ho­vo­vali. Na­sle­do­valo ob­do­bie frus­trá­cie, ktoré ho na­po­kon pri­viedlo k zmene. Roz­ho­dol sa spl­niť si svoj pod­ni­ka­teľ­ský sen a po­čí­tač vy­me­nil za ku­chár­sky ron­don.

Práve schop­nosť zmeny je to, čo robí prí­beh Petra Šišku vý­ni­moč­ným. Je jed­ným z mála ľudí, kto­rým sa po­da­rilo pre­sa­diť v gas­tro­nó­mii a stať sa zná­mym ku­chá­rom aj bez for­mál­neho ku­chár­skeho vzde­la­nia. Svoje dnešné ve­do­mosti zís­kal najmä zo svo­jich skú­se­ností v praxi. Do­ká­zal, že keď sa k ta­lentu pridá usi­lov­nosť, vý­sledky sa na­po­kon do­sta­via.

„Ak člo­vek túži po zmene, ne­mal by sa báť. Dô­ka­zom som ja sám. Pre­šiel som veľmi dlhú cestu od eko­nóma ku ku­chá­rovi. Po­da­rilo sa mi zme­niť svoj ži­vot a pre­me­niť sa na nie­koho, kto tvorí. Svoju zá­ľubu som pre­me­nil na po­sla­nie. Dnes chcem ľudí in­špi­ro­vať k tomu, aby sa tiež ne­báli vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny, aby ro­bili to, čo ich baví a už ni­kdy svoju prácu ne­vní­mali len ako po­vin­nosť,“ ho­vorí o svo­jich plá­noch Pe­ter pre Star­ti­tup.

Ako to však celé za­čalo? Jeho sen sa síce zro­dil už v det­stve, ale jeho cesta do ku­chyne ne­bola pria­mo­čiara. Na­priek tomu, že aj jeho otec je ku­chár, naj­viac sa v ku­chyni na­učil od mamy a babky, keďže otec pre­važne ces­to­val kvôli biz­nisu. Po­lo­to­va­rom z ob­chodu Pe­ter ni­kdy ne­hol­do­val. Do­máce jedlo po­va­žo­val za pri­oritu. Vďaka svo­jej pro­fe­sii ho dnes môže do­priať aj iným.

„Zmys­lom mo­jej práce je roz­dá­vať ľu­ďom ra­dosť a spô­so­bo­vať po­te­še­nie kaž­dým jed­ným sú­stom. Sna­žím sa ľu­ďom takto spro­stred­ko­vať svoju vá­šeň a in­špi­rá­cie, ktoré som zís­kal v det­stve po­zo­ro­va­ním mamy a babky pri va­rení a pe­čení,” ho­vorí Pe­ter.

Od zdra­vého pe­če­nia k ná­pa­di­tému va­re­niu

Na za­čiatku jeho ku­li­nár­skej ka­ri­éry bolo pe­če­nie. Pet­rova fi­lo­zo­fia by sa dala zhr­núť hes­lom: „Bez ra­fi­no­va­ného cukru a bie­lej múky.“ Pre Petra sú kľú­čové najmä kva­litné in­gre­dien­cie a zdravé prí­rodné sla­didlá, akými sú trs­ti­nový cu­kor či med. Kla­sický cu­kor či le­pok v jeho re­cep­toch ne­náj­deš.

Dnes má Pepe už mnoho pra­vi­del­ných zá­kaz­ní­kov a pe­čie pre mnohé ka­viarne na zá­pad­nom Slo­ven­sku. Me­dzi jeho naj­po­pu­lár­nej­šie re­cepty patrí tra­dičná ma­ková torta. Tú Pepe vzhľa­dom na jej zdravé zlo­že­nie volá pô­vabne „váp­ni­ková bomba“. Le­gen­dárny je aj jeho bez­lep­kový bro­wnies plný kva­lit­nej hor­kej čo­ko­lády. Jeho kom­plexná ku­chár­ska po­nuka sa vy­zna­čuje najmä čerstvos­ťou a sna­hou o vy­vá­že­nosť chutí. Po­zor­nosť dnes už však ve­nuje aj es­te­tike jedla alebo, ako sa vraví, „fo­od­sty­lingu“.

Ku­chár­sky fe­no­mén vďaka so­ciál­nym sie­ťam

Na za­čiatku ne­mal žiadnu we­bovú stránku ani vi­zitky. Pre­sa­dil sa vďaka svo­jim ori­gi­nál­nym zdra­vým re­cep­tú­ram. Jeho pro­fil na Fa­ce­bo­oku dnes sle­dujú ti­síce gur­má­nov. Už dávno nie je len pe­ká­rom, ale pl­no­hod­not­ným ku­chá­rom, ktorý sa va­re­ním živí.

Ku­chára Pe­peho mô­žeš stret­núť aj v jeho sym­pa­tic­kej vý­robni v jed­nom z po­koj­ných vnú­tor­ných dvo­rov inak ruš­ného cen­tra Bra­ti­slavy. Práve tam vzni­kajú všetky jeho torty, ale aj kom­pletné ca­te­rin­gové menu.

Fes­ti­val vý­ni­moč­nosti

Vý­ni­moč­nosť a schop­nosť ro­biť veci INAK je niečo, čo je nám v Star­ti­tup a aj nášmu par­tne­rovi, spo­loč­nosti Fer­net Stock, mi­mo­riadne sym­pa­tické. Preto ob­di­vu­jeme a pod­po­ru­jeme všet­kých, ktorí na sebe poc­tivo pra­cujú a o vý­ni­močný prí­beh svojho ži­vota sa radi aj po­de­lia. Toto leto preto pod­po­ru­jeme Fes­ti­val vý­ni­moč­nosti, ktorý je osla­vou hú­žev­na­tosti a nad­še­nia.

Na­učiť sa niečo od ku­chára Pe­peho bude môcť každý, kto príde na jeho works­hop. Popri va­rení sa bude sú­ťa­žiť aj o su­per ceny. Ak sa chceš teda na­učiť pri­pra­viť tú naj­lep­šiu bar­be­cue omáčku od Petra Šišku alias ku­chára Pe­peho, príď na je­den z jeho works­ho­pov na Fer­net Fes­ti­val vý­ni­moč­nosti v Petr­žalke, Ná­mes­tove alebo v Senci.

Viac ak­tu­ál­nych in­for­má­cií zís­kaš z pro­filu Fer­net Stock na Fa­ce­bo­oku a Ins­ta­grame.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Fer­net Stock.

Pridať komentár (0)