Petr Hude­ček: Posaď­te se kde­ko­liv!

Katka Šiborová / 4. októbra 2014 / Tech a inovácie

Zdá se, že to u nás něk­te­rým sluš­ně páli. A jejich nápa­dy jsou vskut­ku prak­tic­ké. O tom, jak v Čes­ku “uši­li” prv­ní seda­cí batoh na světě jsme si popo­ví­da­li s Pet­rem Hudeč­kem, jed­ním ze čtve­ři­ce tvůr­ců pro­jek­tu BAGO­BA­GO.

Batoh či žid­le? Co to vlast­ně ten BAGO­BA­GO je? 

BAGO­BA­GO je tzv. seda­cí batoh. Na prv­ní pohled ho nero­zez­ná­te od kla­sic­ké­ho bato­hu. Po bliž­ším proz­kou­má­ní zjis­tí­te, že má v sobě ele­gan­tně zabu­do­va­nou rozk­lá­da­cí žid­li. A to navíc tak šikov­ně, že při seze­ní žid­le stá­le není vidět, neroz­mač­kal si věci v bato­hu a ani si je nijak neza­špi­ní­te. Navíc máte při seze­ní pří­stup ke všem věcem v bato­hu.

Koho​to napad­lo?

Mého otce.

Jak na ten nápad při­šel?

Dost nešťast­ně si zlo­mil nohu a rok strá­vil na lůž­ku. Když se pak sna­žil bola­vou nohu roz­cho­dit, potře­bo­val se čas­to posa­dit, aby si odpo­či­nul. Teh­dy si uvědo­mil, jak svět trpí nedos­tat­kem mís­ta k seze­ní. A tak ho napad­lo, že by bylo super si nosi­ti něja­kou žid­li s sebou. Pocho­pi­tel­ně dis­krét­ně a tak, aby si na úkor seze­ní nepo­ni­čil ani neuma­zal ostat­ní věci. No a tak ho napad­lo žid­li ele­gan­tně zabu­do­vat do bato­hu.

Kdo všech­no sto­jí v poza­dí BAGO­BA­GO, tým nebo the one man show? 

Jsme čty­ř­čle­ný tím. Otec a tři syno­vé.

Jaké jsou úlo­hy jed­not­li­vých čle­nů týmu?

Kaž­dý dělá to, v čem je sil­ný. Otec má letí­te zku­še­nos­ti s pod­ni­ká­ním, výro­bou a vývo­jem a pro­to se sta­rá o veš­ke­ré tech­nic­ké zále­ži­tos­ti. Nej­star­ší bratr sto­jí za inter­ne­to­vé pro­pa­ga­ce světo­vých pro­jek­tů jako je rozečti.se nebe ide­a­swatch a pro­to se sta­rá o inter­ne­to­vý věci i v týmu BAGO­BA­GO. Pros­třed­ní bratr Ondřej je fil­ma­řem, vČes­ku byl nomi­no­ván na nej­lep­ší stu­dent­ský film roku 2011, pro­sa­zu­je se i v zahra­ni­čí a pro­to se v týmu sta­rá o pro­pa­gač­ní videa, fot­ky a gra­fi­ku. Já komu­ni­ku­ji s médii, se zákaz­ní­ky, kon­tro­lu­ji zby­tek týmu a spo­leč­ně s otcem komu­ni­ku­je­me s dis­tri­bu­to­ry.

Jak dlou­ho trva­lo než prv­ní kus bato­hu zís­kal své­ho maji­te­le?

Vyro­bi­li jsme cel­kem 13 ver­zí, než jsme byli s bato­hem a jeho vychy­táv­ka­mi spo­ko­je­ní. To trva­lo přib­liž­ně asi rok. A vypla­ti­lo se. Nyní jsou s bato­hy spo­ko­je­ní i zákaz­ní­ci a to nás vel­mi těší.

Jak vzni­kal design a proč batoh vypa­dá tak jak vypa­dá?

Design loga navrho­val bratr. Design celé­ho bato­hu se dal dohro­ma­dy spo­leč­ně se zná­mým, kte­rý se živí navrho­vá­ním bato­hy a šikov­ný­mi Švad­le­na z fir­my, kte­rá nám bato­hy šíje a kte­ré mají letí­te zku­še­nos­ti s šitím nejen bato­hem.

Kde se batoh vyrá­bí?

Batoh vyrá­bí výhrad­ně v čes­ku. Máme pro to dva duvo­du. Zapr­vé chce­me udr­ž­te kva­li­tu výro­by bato­hu, kte­rou bychom ve vzdá­le­něj­ších zemích těž­ko ohlí­da­li a zadru­hé jsme s výro­bou stá­le vel­mi pruž­ní. Když vymys­lí­me dal­ší úpra­vy a vychy­táv­ky bato­hu, Může­me je vel­mi rych­le apli­ko­vat ve výro­bě.

Kdo všech­no by z Vaše­ho bato­hu mohl mít radost? 

Naku­pu­jí ho pro své vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty jak turis­té, ces­to­va­te­lé, účast­ní­ci fes­ti­va­lu, tak i elek­tri­ká­ři, zeme­me­ric, mys­liv­ci a foto­gra­fo­vé pro své pra­cov­ní čin­nos­ti. Mimo­cho­dem pra­cu­je­me na spe­ciál­ní edi­ci bato­hu pro foto­gra­fy, pro­to­že je o batoh z jejich stra­ny vel­ký zájem. O batoh ale mají zájem i sno­wbo­ar­dis­té​a Jiní spor­tov­ci. Je pros­tě pro všech­ny, kdo v něm vidí svou užit­nou hod­no­tu.

Je to vůbec pohodl­né?

Je potře­ba říct, že seda­cí batoh BAGO­BA­GO není vyro­ben jako náh­ra­da za křes­lo nebe žid­li. Posa­dí­te se na něj v situ­aci, kde by to jinak neby­lo mož­né. Seze­ní bude tedy nato­lik pohodl­né, jak nepo­hodl­ná bude Vaše bolest nohou. Napří­klad z dlou­hé­ho stá­ní ve fron­te nebo dlou­hé­ho výle­tu.

V jakých pod­mín­kách už stihl být Váš batoh otes­to­ván?

Batoh byl otes­to­ván v mra­zi­vých pod­mín­kách Islan­du, byl pomoc­ní­kem děl­ní­kům v hořké Afri­ce, bah­ni­té Bri­tá­nii, Foto­gra­fo­vé na něj stou­pa­jí, aby mele v davu lep­ší fot­ky. S bato­hy už jsme všich­ni pro­ved­li psí kusy a musím zakle­pe “ťuk, ťuk” všech­no zatím zvlá­dá s přeh­le­dem sta­ré­ho mazá­ka.

Je BAGO­BA­GO “žrout” vše­ho Vaše­ho času nebo se věnu­je­te ješ­tě něče­mu jiné­mu?

Sna­ží­me se zaří­dí veš­ke­ré ope­ra­tiv­ní věci tak, aby­chom mele čas na stra­te­gic­ké roz­ho­do­vá­ní. Jak­mi­le dostu­du­ji, coz bude příš­tí léto, budu se dopo­sud fir­mě věno­vat napl­no.

Ambi­ce se zaměřu­jí na trh čes­ký, slo­ven­ský nebo i jina­čí?

Chci využít paten­to­vé ochra­ny, kte­rou na seda­cí batoh máme a dobít s BAGO­BA­GO světo­vé trhy.

Jaké jsou plá­ny do budouc­na? Nová vylep­še­ní či nové pro­duk­ty?

Plá­nu­je­me dopo­sud zmi­ňo­va­ný spe­ciál­ní ver­zi bato­hu pro foto­gra­fy. Dále tako­vé seda­cí taš­ku a kufr. Plá­nu­je­me tako­vé roz­ší­řit Stá­va­jí­cí seda­cí batoh o barev­ná pro­ve­de­ní. Nedáv­no jsme spus­ti­li pro­dej beder­ní­ho pásu, kte­rý se dá k bato­hu při­dělí.

Co lidé o bato­hu BAGO­BA­GO mož­ná nevědí? 

Seda­cí batoh si může­te Vzít s sebou do letad­la jako pří­ruč­ní zava­zad­lo. Žid­le se z bato­hu dá vyn­dat a batoh tak celý vyprat. Nos­nost žid­le je 130 Kg a kapa­ci­ta úlož­né­ho pros­to­ru je 22l. Batoh má kryt­ku na nožič­ky žid­le, aby neby­ly vidět a abys­te si od noži­ček neu­špi­ni­li záda.

Něja­ká pikan­tnost ze záku­li­sí BAGO­BA­GO?

Když byl seda­cí batoh podán jed­né sleč­ně na vyzkou­še­ní, mís­to toho aby využi­la žid­li v bato­hu zabu­do­va­nou, jed­no­du­še polo­ži­la batoh na zem jako kus hadr, sed­la si na něj a zep­ta­la se co je na tom seda­cím bato­hu tak spe­ciál­ní­ho.

Než BAGO­BA­GO spa­třil svět­lo světa nut­ně tre­ba­lo pře­ko­nat mno­ho pře­ká­žek. Co Vás nepří­jem­ně přek­va­pi­lo, s čím jste se muse­li vypo­řá­dat?

Abych prav­du reklam, tak mě žád­né nepří­jem­né přek­va­pe­ní nena­pa­dá. Kom­pli­ka­ci urči­tě byly, ale to ony jsou vždyc­ky a ve všem, tak­že nás to nijak nepřek­va­pi­ly. Navíc žije­me filo­so­fií, že kaž­dá kri­ze je pří­le­ži­tost a výzva. Je tře­ba je přij­mout s ote­vře­nou náru­čí a v dob­ré ji obrá­tit.

A co naopak přek­va­pi­lo pří­jem­ně?

Obrov­ský zájem z růz­no­ro­dých sku­pin a vel­mi vře­lé a nad­še­né reak­ce maji­te­lů naše­ho seda­cí­ho bato­hu. Jsme rádi, že jim BAGO­BA­GO dělá radost a berou ho jako něco víc, než jen batoh.

Co bys­te pora­dil ostat­ním mla­dým (i méně mla­dým) lidem, kte­ří mají nápad, před tím než se pus­tí do své­ho pro­jek­tu?

Já si hlav­ně mys­lím, že nej­sem ten správ­ný člo­věk na roz­dá­vá­ní rad. Člo­věk se do kon­ce živo­ta má co učit. A nej­víc to potře­bu­je ten, kdo si mys­lí, že ne. Rady by měli být pře­dev­ším indi­vi­du­ál­ní, ale POKUD bych měl vybrat něja­kou obec­něj­ší, tak by to byla tato: „Urči­tě se toho neboj­te. Ale než se do toho pus­tí­te, pouč­te se z chyb ostat­ních. Tam za Vás totiž zapla­til škol­né něk­do jiný“.

Pridať komentár (0)