Petr Hude­ček: Posaďte se kde­ko­liv!

Katka Šiborová / 4. októbra 2014 / Tech a inovácie

Zdá se, že to u nás něk­te­rým slušně páli. A jejich nápady jsou vskutku prak­tické. O tom, jak v Česku “ušili” první sedací batoh na světě jsme si popo­ví­dali s Pet­rem Hudeč­kem, jed­ním ze čtve­řice tvůrců pro­jektu BAGO­BAGO.

Batoh či židle? Co to vlastně ten BAGO­BAGO je? 

BAGO­BAGO je tzv. sedací batoh. Na první pohled ho nero­zez­náte od kla­sic­kého batohu. Po bliž­ším proz­kou­mání zjis­títe, že má v sobě ele­gan­tně zabu­do­va­nou rozk­lá­dací židli. A to navíc tak šikovně, že při sezení židle stále není vidět, neroz­mač­kal si věci v batohu a ani si je nijak neza­špi­níte. Navíc máte při sezení pří­stup ke všem věcem v batohu.

Koho​to napadlo?

Mého otce.

Jak na ten nápad při­šel?

Dost nešťastně si zlo­mil nohu a rok strá­vil na lůžku. Když se pak sna­žil bola­vou nohu roz­cho­dit, potře­bo­val se často posa­dit, aby si odpo­či­nul. Tehdy si uvědo­mil, jak svět trpí nedos­tat­kem místa k sezení. A tak ho napadlo, že by bylo super si nositi něja­kou židli s sebou. Pocho­pi­telně dis­krétně a tak, aby si na úkor sezení nepo­ni­čil ani neuma­zal ostatní věci. No a tak ho napadlo židli ele­gan­tně zabu­do­vat do batohu.

Kdo všechno stojí v pozadí BAGO­BAGO, tým nebo the one man show? 

Jsme čty­ř­člený tím. Otec a tři synové.

Jaké jsou úlohy jed­not­li­vých členů týmu?

Každý dělá to, v čem je silný. Otec má letíte zku­še­nosti s pod­ni­ká­ním, výro­bou a vývo­jem a proto se stará o veš­keré tech­nické zále­ži­tosti. Nej­starší bratr stojí za inter­ne­tové pro­pa­gace světo­vých pro­jektů jako je rozečti.se nebe ide­a­swatch a proto se stará o inter­ne­tový věci i v týmu BAGO­BAGO. Pros­třední bratr Ondřej je fil­ma­řem, vČesku byl nomi­no­ván na nej­lepší stu­dent­ský film roku 2011, pro­sa­zuje se i v zahra­ničí a proto se v týmu stará o pro­pa­gační videa, fotky a gra­fiku. Já komu­ni­kuji s médii, se zákaz­níky, kon­tro­luji zby­tek týmu a spo­lečně s otcem komu­ni­ku­jeme s dis­tri­bu­tory.

Jak dlouho trvalo než první kus batohu zís­kal svého maji­tele?

Vyro­bili jsme cel­kem 13 verzí, než jsme byli s bato­hem a jeho vychy­táv­kami spo­ko­jení. To trvalo přib­ližně asi rok. A vypla­tilo se. Nyní jsou s batohy spo­ko­jení i zákaz­níci a to nás velmi těší.

Jak vzni­kal design a proč batoh vypadá tak jak vypadá? 

Design loga navrho­val bratr. Design celého batohu se dal dohro­mady spo­lečně se zná­mým, který se živí navrho­vá­ním batohy a šikov­nými Švad­lena z firmy, která nám batohy šíje a které mají letíte zku­še­nosti s šitím nejen bato­hem.

Kde se batoh vyrábí? 

Batoh vyrábí výhradně v česku. Máme pro to dva duvodu. Zaprvé chceme udr­žte kva­litu výroby batohu, kte­rou bychom ve vzdá­le­něj­ších zemích těžko ohlí­dali a zadruhé jsme s výro­bou stále velmi pružní. Když vymys­líme další úpravy a vychy­távky batohu, Můžeme je velmi rychle apli­ko­vat ve výrobě.

Kdo všechno by z Vašeho batohu mohl mít radost? 

Naku­pují ho pro své vol­no­ča­sové akti­vity jak turisté, ces­to­va­telé, účast­níci fes­ti­valu, tak i elek­tri­káři, zeme­me­ric, mys­livci a foto­gra­fové pro své pra­covní čin­nosti. Mimo­cho­dem pra­cu­jeme na spe­ciální edici batohu pro foto­grafy, pro­tože je o batoh z jejich strany velký zájem. O batoh ale mají zájem i sno­wbo­ar­disté​a Jiní spor­tovci. Je prostě pro všechny, kdo v něm vidí svou užit­nou hod­notu.

Je to vůbec pohodlné? 

Je potřeba říct, že sedací batoh BAGO­BAGO není vyro­ben jako náh­rada za křeslo nebe židli. Posa­díte se na něj v situ­aci, kde by to jinak nebylo možné. Sezení bude tedy nato­lik pohodlné, jak nepo­hodlná bude Vaše bolest nohou. Napří­klad z dlou­hého stání ve fronte nebo dlou­hého výletu.

V jakých pod­mín­kách už stihl být Váš batoh otes­to­ván?

Batoh byl otes­to­ván v mra­zi­vých pod­mín­kách Islandu, byl pomoc­ní­kem děl­ní­kům v hořké Africe, bah­nité Bri­tá­nii, Foto­gra­fové na něj stou­pají, aby mele v davu lepší fotky. S batohy už jsme všichni pro­vedli psí kusy a musím zaklepe “ťuk, ťuk” všechno zatím zvládá s přeh­le­dem sta­rého mazáka.

Je BAGO­BAGO “žrout” všeho Vašeho času nebo se věnu­jete ještě něčemu jinému? 

Sna­žíme se zařídí veš­keré ope­ra­tivní věci tak, aby­chom mele čas na stra­te­gické roz­ho­do­vání. Jak­mile dostu­duji, coz bude příští léto, budu se dopo­sud firmě věno­vat naplno.

Ambice se zaměřují na trh český, slo­ven­ský nebo i jinačí?

Chci využít paten­tové ochrany, kte­rou na sedací batoh máme a dobít s BAGO­BAGO světové trhy.

Jaké jsou plány do budoucna? Nová vylep­šení či nové pro­dukty?

Plá­nu­jeme dopo­sud zmi­ňo­vaný spe­ciální verzi batohu pro foto­grafy. Dále takové sedací tašku a kufr. Plá­nu­jeme takové roz­ší­řit Stá­va­jící sedací batoh o barevná pro­ve­dení. Nedávno jsme spus­tili pro­dej beder­ního pásu, který se dá k batohu při­dělí.

Co lidé o batohu BAGO­BAGO možná nevědí? 

Sedací batoh si můžete Vzít s sebou do letadla jako pří­ruční zava­zadlo. Židle se z batohu dá vyn­dat a batoh tak celý vyprat. Nos­nost židle je 130 Kg a kapa­cita úlož­ného pros­toru je 22l. Batoh má krytku na nožičky židle, aby nebyly vidět a abyste si od noži­ček neu­špi­nili záda.

Nějaká pikan­tnost ze záku­lisí BAGO­BAGO?

Když byl sedací batoh podán jedné slečně na vyzkou­šení, místo toho aby využila židli v batohu zabu­do­va­nou, jed­no­duše polo­žila batoh na zem jako kus hadr, sedla si na něj a zep­tala se co je na tom seda­cím batohu tak spe­ciál­ního.

Než BAGO­BAGO spa­třil světlo světa nutně tre­balo pře­ko­nat mnoho pře­ká­žek. Co Vás nepří­jemně přek­va­pilo, s čím jste se museli vypo­řá­dat?

Abych pravdu reklam, tak mě žádné nepří­jemné přek­va­pení nena­padá. Kom­pli­kaci určitě byly, ale to ony jsou vždycky a ve všem, takže nás to nijak nepřek­va­pily. Navíc žijeme filo­so­fií, že každá krize je pří­le­ži­tost a výzva. Je třeba je přij­mout s ote­vře­nou náručí a v dobré ji obrá­tit.

A co naopak přek­va­pilo pří­jemně?

Obrov­ský zájem z růz­no­ro­dých sku­pin a velmi vřelé a nad­šené reakce maji­telů našeho seda­cího batohu. Jsme rádi, že jim BAGO­BAGO dělá radost a berou ho jako něco víc, než jen batoh.

Co byste pora­dil ostat­ním mla­dým (i méně mla­dým) lidem, kteří mají nápad, před tím než se pustí do svého pro­jektu?

Já si hlavně mys­lím, že nej­sem ten správný člo­věk na roz­dá­vání rad. Člo­věk se do konce života má co učit. A nej­víc to potře­buje ten, kdo si myslí, že ne. Rady by měli být pře­dev­ším indi­vi­du­ální, ale POKUD bych měl vybrat něja­kou obec­nější, tak by to byla tato: „Určitě se toho nebojte. Ale než se do toho pus­títe, poučte se z chyb ostat­ních. Tam za Vás totiž zapla­til školné někdo jiný“.

Pridať komentár (0)