Pho­tos­hop s novými 3D vylep­še­niami

Michal Sorkovský / 21. apríla 2015 / Tools a produktivita

Pamä­táte si, že kedysi exis­to­vali dve ver­zie Adobe Pho­tos­hopu za roz­dielne ceny: štan­dardná ver­zia a roz­ší­rená, ktorá obsa­ho­vala fun­kcie 3D mode­ling a kom­po­zí­cie? Adobe vtedy argu­men­to­valo tým, že veľa pou­ží­va­te­ľov 3D fun­kcie nevy­užije a teda sú pre nich zby­točné.

Neskôr Adobe pri­dalo 3D fun­kcie do hlav­nej ver­zie tak, aby boli k dis­po­zí­cií cez Cre­a­tive Cloud a snaží sa pra­vi­delne tieto fun­kcie vylep­šo­vať. Spolu s ras­tú­cim záuj­mom o 3D tlač a tech­no­ló­giu s ňou spo­jenú, obrá­tilo Adobe svoju pozor­nosť na 3D fun­kcie Pho­tos­hopu. Na 3D Prints­how v New Yorku spo­loč­nosť pred­sta­vila tri nové fun­kcie, ktoré budú k dis­po­zí­cií pre budúcu ver­ziu ich Pho­tos­hop CC.

3D Mesh Sim­pli­fi­ca­tion 

Táto nová fun­kcia posky­tuje jed­no­du­chý sli­der, ktorý umož­ňuje pris­pô­so­biť si počet poly­gó­nov modelu. To umož­ňuje rých­lej­šie spra­co­vá­va­nie a samoz­rejme aj zobra­ze­nie 3D objek­tov na via­ce­rých zaria­de­niach. Zna­mená to, že zís­kate lepší výsle­dok a mož­nosti zdie­ľa­nia a tlače. Hoci via­cero 3D mode­lov má veľké číslo poly­gó­nov pre zachy­te­nie detailu, výsle­dok práce nezod­po­vedá poža­do­va­nému vyso­kému roz­lí­še­niu. No a keďže má väč­šina 3D tla­čiarní nízke roz­lí­še­nie, nad­by­tok poly­gó­nov by ich spo­ma­lil, rov­nako ako aj zobra­zo­va­nie na tab­le­toch.

3D Bump Maps

Nad­chá­dza­júce ver­zie soft­véru vám umož­nia vytvo­riť 3D Bump Mapy z akej­koľ­vek foto­gra­fie a apli­ko­vať ich ako tex­túry na 3D objekty kon­ver­ziou foto­gra­fií na bump mapy. Táto fun­kcia ponúka mož­nosť úpravy výšky a hĺbky reli­éfu alebo odtlačku pri tvo­rení tex­tú­ro­va­ného 3D modelu.

Ver­tex Color to Tex­ture Con­ver­sion

Pred­po­kladá sa, že 3D scan­ning bude napre­do­vať a stane sa čoraz popu­lár­nej­ším. Dnešné scan­ning har­dware zvyknú zachy­tiť dáta farieb ako ver­tex color, ktorá je nekom­pa­ti­bilná s Pho­tos­ho­pom. Nová fun­kcia Ver­tex Color to Tex­ture Con­ver­sion umožní pou­ží­va­te­ľom edi­to­vať a meniť farby tým, že im umožní vytvo­re­nie Pho­tos­hop tex­túry. 

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)