PHP7 je ofi­ciálne vonku a pri­náša nesku­točnú rých­losť!

Martin Bohunický / 11. decembra 2015 / Tools a produktivita

Už sedem rokov za sebou je PHP štvr­tým naj­po­pu­lár­nej­ším prog­ra­mo­va­cím jazy­kom na svete. Fun­guje na ňom viac ako 200 mili­ó­nov web­strá­nok.

unnamed_9

Teraz si PHP zabez­pe­čilo budúc­nosť na ďal­šie roky dopredu. Po 11 rokoch, kedy bola vydaná ver­zia 5.0, pri­chá­dza konečne ďalší major update.

Hlav­nou zme­nou je v sed­mičke je bru­tálny výkon. V nie­kto­rých tes­toch na WordP­resse dosiahla oproti 5.6 až troj­ná­sobné výsledky. Okrem toho ponúka aj nie­koľko men­ších zmien, je naprí­klad šetr­nej­šia k pamäti. 

Zna­mená to však, že mnoho strá­nok sa na túto zmenu musí pri­pra­viť. Nie všetko bude, zdá sa, kom­pa­bi­litné. Je možno otáz­kou nie­koľ­kých rokov, než sa PHP7 naplno pre­sadí. Nie je ničím výni­moč­ným, že webové apli­ká­cie neprejdú upg­rej­dom poriadne dlhú dobu.

No výni­močný výkon sed­mičky by predsa mohol deve­lo­pe­rov pre­sved­čiť.

Pridať komentár (0)