Pilulka: “Kva­litní tým je základ úspěšně fun­gu­jí­cích firem a ve far­ma­cii to není o ničem jiném.“

Filip Mikschik / 1. apríl 2015 / Business

Pilulku nám před­sta­vil Michal Haná­ček. Pro­jekt, který je na čes­kým trhu necelé dva roky si za tu dobu sta­čil vybu­do­vat pozici kva­litní dvojku v seg­mentu online far­ma­cie. Tento rok se brand Pilulka posouvá také do off­line pros­tředí a to for­mou ote­vření něko­lika léká­ren po celé ČR.

Co Pilulka dělá?

Spo­lu­pra­cu­jeme s nej­vět­šími far­ma­ce­utic­kými výrobci na čes­kém a slo­ven­ském trhu, vedle toho velmi úzce spo­lu­pra­cu­jeme s desít­kami léká­ren a nabí­zíme svým zákaz­ní­kům více než 17.000 pro­duktů z oblasti volně pro­dej­ných léků, dopl­ňků stravy, kos­me­tiky, zdra­vot­nic­kého mate­riálu a dal­ších kate­go­rií. Vše samo­zřejmě za využití nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií.

Proč jste roz­jeli Pilulku?

Trh online far­ma­cie je rela­tivně nevyz­rálý. Jsou zde 2 stovky malých hráčů a řek­něme 3 hráči, kteří se online obchodu věnují více a gene­rují zají­mavá čísla. Byl zde tedy pros­tor vytvo­řit něco nového a jedi­neč­ného. Kaž­do­pádně spuš­tění online pro­jektů byla další sklá­danka do dlou­ho­do­bého kon­ceptu a plánů spo­leč­ností maji­telů ve far­ma­cii.

Co je Vaše ins­pi­race?

Nedá se říci, že by pro­jekt nebo pár pro­jektů bylo pří­mou ins­pi­rací. Chceme být nej­lepší ve svém oboru a je logické, že od nej­vět­ších hráčů čer­páme ins­pi­race, ale nako­nec věci přek­rou­tíme a děláme je po svém.

Co pova­žu­jete za nej­větší úspěch Pilulky?

Pro­po­jení něko­lika vyso­kých desí­tek sub­jektů (léká­ren) do jed­noho fun­gu­jí­cího sys­tému a tým lidí, který se nám daří budo­vat.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Vybu­do­vat před­ního hráče na poli far­ma­cie. V online být jed­nič­kou v tomto seg­mentu.

Jaké typy lidí hle­dáte do svého týmu?

Celý tým je slo­žen z velmi mla­dých a pra­co­vi­tých lidí. Hle­dáme lidi, které bude ta daná pozice bavit, a budou pros­pěšní něčím dal­ším zbytku týmu. Kaž­do­pádně vše­obecně (ve všech fir­mách) je tým obrov­ský “prob­lém” a základ úspěchu či neús­pěchu.

Který pilulky na Pilulce nej­víc frčí?

Kopí­ruje to čás­tečně čísla v jed­not­li­vých seg­men­tech, kate­go­ri­ích apod. Tedy dopl­ňky stravy, určitá dražší léčiva, velmi silní jsme v kate­go­rii matka a dítě. V posled­ních měsí­cích se nám poda­řilo diver­zi­fi­ko­vat byz­nys do spousty kate­go­rií, což je z dlou­ho­do­bého hle­diska určitě výhodné a mini­ma­li­zu­jeme tím rizika.

Ovliv­ňuje nějak to, že děláte ve far­ma­cii vaše firemní bene­fity?

Ano výrazně. 8% veš­ke­rých tržeb při­chází právě z firem­ních bene­fitů. Často jsou to kva­litní zákaz­níci, kteří naku­pují mar­žově zají­mavé pro­dukty.

V čem jste jiní než kon­ku­rence?

Pří­stupu k počtu a kva­litě odběr­ných míst, kva­litě zpra­co­vání pro­duk­to­vého kata­logu, pojetí mar­ke­tin­gové stra­te­gie, logis­tice, dyna­mič­nosti týmu a pře­dev­ším v obchodní stra­te­gii směrem k doda­va­te­lům a výrob­cům.

Jak vypadá pra­covní den v Pilulce?

Velmi náročně, ale záro­veň věřím, že často zábavně. :)

Nějaké další tipy / dopo­ru­čení / vzkaz?

Vždy je důle­žité mít kolem sebe lidi, od kte­rých se můžete neus­tále učit a nechat se moti­vo­vat. Nebuďte zahle­dění jen do sebe, kolem vás je spousta ins­pi­race.

zdroj: startupjobs.cz/blog

Pridať komentár (0)