Pione­ers Bratislava#3 otvára brány pre slo­ven­ské star­tupy. Pri­hlás sa aj ty!

TS Pioneers / 7. apríla 2015 / Startupy

Podu­ja­tie pre star­tu­pis­tov a inves­to­rov Pione­ers Bra­ti­slava sa na Slo­ven­sku obja­vilo iba pred rokom a už tu máme jeho tre­tie vyda­nie. Okrem medzi­ná­rod­ného poza­dia so sebou opäť pri­náša prí­le­ži­tosť pre slo­ven­ské star­tupy odpre­zen­to­vať sa pred lokál­nymi i zahra­nič­nými inves­tormi a zís­kať tak významné kon­takty či inves­tičný kapi­tál.

Počas Pione­ers Bratislava#3 sa 28. apríla 2015 v pries­to­roch Con­nect Cowor­king pred­staví osem slo­ven­ských star­tu­pov v rámci súťaže Pit­ching Com­pe­ti­tion. Budú mať tri minúty na to, aby svo­jim pod­ni­ka­teľ­ským nápa­dom oslo­vili odbornú porotu a ďal­šie dve minutý na to, aby zod­po­ve­dali jej otázky. Výherca získa voľnú vstu­penku na Pione­ers Fes­ti­val 2015 vo Viedni a ďal­šie hod­notné ceny od par­tne­rov podu­ja­tia. 

Pre všet­kých, ktorí si na Pit­ching Com­pe­ti­tion trú­fajú, vytvo­rili orga­ni­zá­tori Pione­ers Bratislava#3 pri­hla­so­vací for­mu­lár: https://podio.com/webforms/11750070/816094

Pri­hla­so­va­nie je otvo­rené do 19. apríla 2015. Oslo­vené budú iba vybrané star­tupy.

Tak do toho!

PioneersBratislava#3

28. apríl 2015, 19.00 hod.

Con­nect Cowor­king, Párič­kova 18, Bra­ti­slava

https://www.eventbrite.co.uk/e/pioneersbratislava3-tickets-16330475893

Podu­ja­tie pri­náša: AVE Agency v spo­lu­práci s SBA

Par­tneri podu­ja­tia: Cro­wd­berry, KPMG, Startitup.sk, Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, Fle­mio, Hei­ne­ken, Hen­nessy, Thali

Pri­daj sa tu: https://www.facebook.com/events/945102145540816/

Pridať komentár (0)