Pione­ers Bratislava#3 sa už neza­dr­ža­teľne blíži, buď aj ty jeho súčas­ťou

Lukáš Gašparík jr. / 15. apríl 2015 / Tools a produktivita

Už 28. apríla to príde! V pries­to­roch bra­ti­slav­ského Con­nect Cowor­king sa usku­toční v poradí už tretí Pione­ers Bra­ti­slava. Známe sú už aj ceny pre súťa­žia­cich a mená porot­cov, ktorí budú roz­ho­do­vať o víťa­zovi.

Ceny pre víťa­zov Pione­ers Bra­ti­slava sú atrak­tívne

Počas najb­liž­šieho eventu pre star­tu­pis­tov a inves­to­rov Pione­ers Bra­ti­slava sa na jed­nom pódiu vys­trieda v prie­behu nece­lej hodiny osem slo­ven­ských star­tu­pov. Budú mať len tri minúty na to, aby svo­jím pod­ni­ka­teľ­ským nápa­dom oslo­vili odbornú porotu a ďal­ších pár minút, aby zod­po­ve­dali jej otázky.

Pro­stred­níc­tvom sociál­nych sieti orga­ni­zá­tori len nedávno zve­rej­nili ceny, o ktoré budú star­tupy v tejto súťaži bojo­vať. Výherca Pit­ching Com­pe­ti­tion získa:

- voľnú vstu­penku na medzi­ná­rodný star­tup event Pione­ers Fes­ti­val 2015

- pou­kážku na 1 500 eur od Fondu ino­vá­cií a tech­no­ló­gií (FIT)

- Ready-to-Fly dron od inves­tič­nej plat­formy Cro­wd­berry

- a 3 hodiny natá­ča­nia so spo­loč­nos­ťou Uavo­nic, čoho výsled­kom bude 2 – 5 minú­tové video letec­kých zábe­rov

Do kre­siel porot­cov zasadnú: Jür­gen Furian / zakla­da­teľ Pioneers.io, Juraj Vacu­lík / Aero­mo­bil a tiež pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nosti Slo­vak Busi­ness Agency a inves­tič­nej plat­formy Cro­wd­berry.

Okrem hlav­nej ceny bude ude­lená tiež cena sym­pa­tie — Fle­mio Star­tup Sym­pathy. Jej víťaz strávi víkend s tímom pro­fe­si­oná­lov Fle­mio, ktorí budú spolu s ním pra­co­vať na jeho star­tupe a boostnu ho dopredu.

Star­tupy do Pit­ching Com­pe­ti­tion je možné pri­hla­so­vať pro­stred­níc­tvom online for­mu­lára: https://podio.com/webforms/11750070/816094

Dead­line pre pri­hla­so­va­nie je 19. apríla 2015

PioneersBratislava#3

28. apríl 2015, 19.00 hod.

Con­nect Cowor­king, Párič­kova 18, Bra­ti­slava

https://www.eventbrite.co.uk/e/pioneersbratislava3-tickets-16330475893

Podu­ja­tie pri­náša: AVE Agency v spo­lu­práci s SBA

Par­tneri podu­ja­tia: Cro­wd­berry, KPMG, Startitup.sk, Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, Fle­mio, Hei­ne­ken, Hen­nessy, Thali

Pri­daj sa tu: https://www.facebook.com/events/945102145540816/

zdroj: TS Pione­ers Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)