Pione­ers sa stáva exklu­zív­nym podu­ja­tím. Pod­porí účasť 500 star­tu­pov!

Rišo Néveri / 15. novembra 2015 / Startupy

Orga­ni­zá­tor sláv­neho Pione­ers Fes­ti­val vo Viedni ozná­mil veľké zmeny v pod­pore star­tu­pov. Donú­tený bol zrejme obrov­ským záuj­mom star­tu­pov o uda­losť.

Pione­ers spúšťa prog­ram Pione­er­s500 na pod­poru úspe­chu star­tu­pov. Bude aktívne pod­po­ro­vať 500 ino­va­tív­nych tech­no­lo­gic­kých early-stage star­tu­pov a hra­diť im účasť na Pione­ers Fes­ti­vale. Zís­kajú tak kon­taky na tech­no­lo­gickú komu­nitu, ktorú Pione­ers vybu­do­valo. Kor­po­rá­cie, inves­tori a posky­to­va­te­lia slu­žieb na uda­losti musia tak­tiež prejsť apli­kač­ným pro­ce­som, aby dostali do komu­nity a n fes­ti­val pozvánku. Môžeme teda pove­dať, že z Pione­ersu sa istým spô­so­bom stáva exklu­zívny klub.

Keď sme v roku 2009 začali s pod­po­rou ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov, viedlo to k vytvo­re­niu Pione­ers Fes­ti­valu. Spo­čiatku sme na usku­toč­ne­nie akcie potre­bo­vali pod­poru zúčast­ne­ných, našim cie­ľom bolo však od začiatku ponú­kať star­tu­pom pod­poru bez pod­mie­nok. Teraz sme toho schopní.” vysvetlje spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Pione­ers Andreas Tschas.

Pione­ers bude plne hra­diť všetky poplatky uda­losti, ktoré zahr­ňujú zúčast­ne­nie sa dvoch čle­nov z kaž­dého star­tupu na Pione­ers Fes­ti­vale. Zúčast­není majú šancu navia­zať nové kon­takty a stať sa ‘Pione­e­rom roka’. Jed­not­livé star­tupy volí samotná orga­ni­zá­cia Pione­ers v spo­lu­práci s medzi­ná­rod­nými akce­le­rá­tormi.

Šancu dostáva každý star­tup na svete, ktorý dopo­siaľ nezís­kal finan­co­va­nie vyš­šie ako 3 mili­óny a jeho pro­jekt posky­tuje ino­va­tívne rie­še­nie v jed­nom zo sied­mych eko­sys­té­mov. Star­tupy sa môžu pri­hlá­siť do pol­noci 30. marca 2016. Jed­not­livé star­tupy budú zvo­lené podľa kva­lity ich pri­hlášky a pro­jektu. Sedem eko­sys­té­mov, do kto­rých majú pro­jekty zapa­dať sú: výroba a mate­riály, finančné služby, mobi­lita a doprava, biz­nis a pro­duk­ti­vita, prí­rodné vedy a agri­kul­túra, ener­gia a nástroje/pomôcky.

Pione­ers Chal­lenge sa mení tiež. Porota zvolí 10 pro­jek­tov z kaž­dého eko­sys­tému, ktoré budú súťa­žiť o prven­stvo v samot­nom Pione­ers Chal­lenge, aby sa stali ‘Pione­e­rom roka’.

Pridať komentár (0)