Pione­ers sa stá­va exklu­zív­nym podu­ja­tím. Pod­po­rí účasť 500 star­tu­pov!

Rišo Néveri / 15. novembra 2015 / Startupy

Orga­ni­zá­tor sláv­ne­ho Pione­ers Fes­ti­val vo Vied­ni ozná­mil veľ­ké zme­ny v pod­po­re star­tu­pov. Donú­te­ný bol zrej­me obrov­ským záuj­mom star­tu­pov o uda­losť.

Pione­ers spúš­ťa prog­ram Pione­er­s500 na pod­po­ru úspe­chu star­tu­pov. Bude aktív­ne pod­po­ro­vať 500 ino­va­tív­nych tech­no­lo­gic­kých ear­ly-sta­ge star­tu­pov a hra­diť im účasť na Pione­ers Fes­ti­va­le. Zís­ka­jú tak kon­ta­ky na tech­no­lo­gic­kú komu­ni­tu, kto­rú Pione­ers vybu­do­va­lo. Kor­po­rá­cie, inves­to­ri a posky­to­va­te­lia slu­žieb na uda­los­ti musia tak­tiež prejsť apli­kač­ným pro­ce­som, aby dosta­li do komu­ni­ty a n fes­ti­val pozván­ku. Môže­me teda pove­dať, že z Pione­er­su sa istým spô­so­bom stá­va exklu­zív­ny klub.

Keď sme v roku 2009 zača­li s pod­po­rou ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov, vied­lo to k vytvo­re­niu Pione­ers Fes­ti­va­lu. Spo­čiat­ku sme na usku­toč­ne­nie akcie potre­bo­va­li pod­po­ru zúčast­ne­ných, našim cie­ľom bolo však od začiat­ku ponú­kať star­tu­pom pod­po­ru bez pod­mie­nok. Teraz sme toho schop­ní.” vysvetl­je spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Pione­ers Andre­as Tschas.

Pione­ers bude plne hra­diť všet­ky poplat­ky uda­los­ti, kto­ré zahr­ňu­jú zúčast­ne­nie sa dvoch čle­nov z kaž­dé­ho star­tu­pu na Pione­ers Fes­ti­va­le. Zúčast­ne­ní majú šan­cu navia­zať nové kon­tak­ty a stať sa ‘Pione­e­rom roka’. Jed­not­li­vé star­tu­py volí samot­ná orga­ni­zá­cia Pione­ers v spo­lu­prá­ci s medzi­ná­rod­ný­mi akce­le­rá­tor­mi.

Šan­cu dostá­va kaž­dý star­tup na sve­te, kto­rý dopo­siaľ nezís­kal finan­co­va­nie vyš­šie ako 3 mili­ó­ny a jeho pro­jekt posky­tu­je ino­va­tív­ne rie­še­nie v jed­nom zo sied­mych eko­sys­té­mov. Star­tu­py sa môžu pri­hlá­siť do pol­no­ci 30. mar­ca 2016. Jed­not­li­vé star­tu­py budú zvo­le­né pod­ľa kva­li­ty ich pri­hláš­ky a pro­jek­tu. Sedem eko­sys­té­mov, do kto­rých majú pro­jek­ty zapa­dať sú: výro­ba a mate­riá­ly, finanč­né služ­by, mobi­li­ta a dopra­va, biz­nis a pro­duk­ti­vi­ta, prí­rod­né vedy a agri­kul­tú­ra, ener­gia a nástroje/pomôcky.

Pione­ers Chal­len­ge sa mení tiež. Poro­ta zvo­lí 10 pro­jek­tov z kaž­dé­ho eko­sys­té­mu, kto­ré budú súťa­žiť o prven­stvo v samot­nom Pione­ers Chal­len­ge, aby sa sta­li ‘Pione­e­rom roka’.

Pridať komentár (0)