Plá­va­jú­ci dom na Duna­ji — Oli­ver

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Mária Klaučová Ing. arch. Diana Šajdová , Spolupráca: Ing. Peter Mandl (lodiarska časť), Archinfo.sk / 25. októbra 2016 / Zo Slovenska

Rekre­ač­ný dom s mož­nos­ťou celo­roč­né­ho býva­nia na dunaj­skom rame­ne. Hyb­rid­ná oce­ľo­vo-dre­ve­ná kon­štruk­cia a tech­nic­ké detai­ly odka­zu­jú na lodiar­ske remes­lo. Výraz­ným vkla­dom k cel­ko­vé­mu kon­cep­tu je ener­ge­tic­ky nená­roč­ná a eko­lo­gic­ká pre­vádz­ka domu.

Plá­va­jú­ci dom Oli­ver vzni­kol na zákla­de pred­stáv kli­en­ta ako rekre­ač­ný dom s mož­nos­ťou celo­roč­né­ho býva­nia. Dom plá­va pria­mo na vode a je v bez­pro­stred­nom kon­tak­te s prí­rod­ným pro­stre­dím. Aj pre­to je kon­ci­po­va­ný ako níz­ko­ener­ge­tic­ká dre­vo­stav­ba. Cie­ľom bolo vytvo­riť prí­jem­né býva­nie v har­mó­nii s oko­lím, ako po vizu­ál­nej tak aj po funkč­nej strán­ke.

foto: eXworks

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Hmo­ta dvoch kubu­sov pre­lo­že­ných cez seba vytvá­ra hru s tera­sa­mi na rôz­nych úrov­niach. Kon­zo­la pre­dĺže­ná pre­stre­še­ním výraz­ne pre­krý­va hlav­nú tera­su pri vode, čím chrá­ni nie­len pred sil­ným sln­kom ale aj pred nepriaz­ni­vým poča­sím. Kon­cept umož­ňu­je napl­no využiť celý objekt ako v inte­ri­é­ri tak aj v exte­ri­é­ri.

Dom plá­va na žele­zo­be­tó­no­vom pon­tó­ne. Je rie­še­ný ako kom­bi­ná­cia dre­ve­nej stĺpi­ko­vej kon­štruk­cie a oce­ľo­vých prv­kov. Cha­rak­ter objek­tu vytvá­ra ver­ti­kál­ny dre­ve­ný obklad z hru­bo opra­co­va­né­ho sibír­ske­ho smre­kov­ca, kto­rý rea­gu­je na kuli­su vyso­kých stro­mov v oko­lí. Posuv­né para­va­ny inšta­lo­va­né na všet­kých oknách slú­žia ako tie­ne­nie a záro­veň ako bez­peč­nost­ný prvok. Vytvá­ra­jú pre­men­li­vý výzor objek­tu, kto­rý rea­gu­je na potre­by uží­va­te­ľov.

foto: eXworks

Dom je z bre­hu napo­je­ný na elek­tric­kú ener­giu, všet­ko ostat­né si pomo­cou tech­no­ló­gií zabez­pe­ču­je sám. Je vyba­ve­ný fil­trá­ci­ou vody, bio­lo­gic­kou čis­tiar­ňou vôd, tepel­ným čer­pad­lom a núte­ným vet­ra­ním s reku­pe­rá­ci­ou. K tep­lu domo­va pris­pie­va aj krbo­vá piec­ka. Pro­jekt je rie­še­ný ako dodáv­ka na kľúč od návrhu cez pro­jekt až po samot­nú rea­li­zá­ciu. Vďa­ka tomu mali auto­ri kom­plet­ný pre­hľad o celom objek­te a jeho fun­go­va­ní od prvých skíc až po posled­ný detail.

foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks

Pod­kla­dy: eXworks, zdroj: archinfo.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archinfo.sk — koláž

Pridať komentár (0)