Plá­va­júci dom na Dunaji — Oli­ver

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Mária Klaučová Ing. arch. Diana Šajdová , Spolupráca: Ing. Peter Mandl (lodiarska časť), Archinfo.sk / 25. októbra 2016 / Zo Slovenska

Rekre­ačný dom s mož­nos­ťou celo­roč­ného býva­nia na dunaj­skom ramene. Hyb­ridná oce­ľovo-dre­vená kon­štruk­cia a tech­nické detaily odka­zujú na lodiar­ske remeslo. Výraz­ným vkla­dom k cel­ko­vému kon­ceptu je ener­ge­ticky nená­ročná a eko­lo­gická pre­vádzka domu.

Plá­va­júci dom Oli­ver vzni­kol na základe pred­stáv kli­enta ako rekre­ačný dom s mož­nos­ťou celo­roč­ného býva­nia. Dom pláva priamo na vode a je v bez­pro­stred­nom kon­takte s prí­rod­ným pro­stre­dím. Aj preto je kon­ci­po­vaný ako níz­ko­ener­ge­tická dre­vo­stavba. Cie­ľom bolo vytvo­riť prí­jemné býva­nie v har­mó­nii s oko­lím, ako po vizu­ál­nej tak aj po funkč­nej stránke.

foto: eXworks

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Hmota dvoch kubu­sov pre­lo­že­ných cez seba vytvára hru s tera­sami na rôz­nych úrov­niach. Kon­zola pre­dĺžená pre­stre­še­ním výrazne pre­krýva hlavnú terasu pri vode, čím chráni nie­len pred sil­ným sln­kom ale aj pred nepriaz­ni­vým poča­sím. Kon­cept umož­ňuje naplno využiť celý objekt ako v inte­ri­éri tak aj v exte­ri­éri.

Dom pláva na žele­zo­be­tó­no­vom pon­tóne. Je rie­šený ako kom­bi­ná­cia dre­ve­nej stĺpi­ko­vej kon­štruk­cie a oce­ľo­vých prv­kov. Cha­rak­ter objektu vytvára ver­ti­kálny dre­vený obklad z hrubo opra­co­va­ného sibír­skeho smre­kovca, ktorý rea­guje na kulisu vyso­kých stro­mov v okolí. Posuvné para­vany inšta­lo­vané na všet­kých oknách slú­žia ako tie­ne­nie a záro­veň ako bez­peč­nostný prvok. Vytvá­rajú pre­men­livý výzor objektu, ktorý rea­guje na potreby uží­va­te­ľov.

foto: eXworks

Dom je z brehu napo­jený na elek­trickú ener­giu, všetko ostatné si pomo­cou tech­no­ló­gií zabez­pe­čuje sám. Je vyba­vený fil­trá­ciou vody, bio­lo­gic­kou čis­tiar­ňou vôd, tepel­ným čer­pad­lom a núte­ným vet­ra­ním s reku­pe­rá­ciou. K teplu domova pris­pieva aj krbová piecka. Pro­jekt je rie­šený ako dodávka na kľúč od návrhu cez pro­jekt až po samotnú rea­li­zá­ciu. Vďaka tomu mali autori kom­pletný pre­hľad o celom objekte a jeho fun­go­vaní od prvých skíc až po posledný detail.

foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks
foto: eXworks

Pod­klady: eXworks, zdroj: archinfo.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archinfo.sk — koláž

Pridať komentár (0)