Po novom si na Ama­zone objed­náte aj jedlo

Lukáš Gašparík jr. / 11. december 2014 / Tools a produktivita

Naj­väč­šie roz­nášky jedla dostali tvrdý úder pod pás. Spo­loč­nosti ako Seam­less, Grub­hub a Deliver.com sa budú musieť zmie­riť s tým, že im pri­bu­dol nový kon­ku­rent.

Minulý týž­deň spus­til Ama­zon v tichosti novú službu, roz­voz jedla. Služba je zatiaľ dostupná iba v jed­nom meste, Seattle, ale Ama­zon má určite väč­šie plány, tým si môžeme byť istý. Jedlo si odte­raz môžu oby­va­te­lia Seattlu objed­nať buď cez web alebo aj mobilné apli­ká­cie Ama­zonu.

Služba fun­guje tak, že po otvo­rení apli­ká­cie okam­žite vidíte čo ponúka ktorá reštau­rá­cia. Následne na to si objed­náte vaše obľú­bené jedlo, zapla­títe pomo­cou kre­dit­nej karty a už len čakáte na poslíčka z Ama­zonu.

Znie to cel­kom jed­no­du­cho. Pri­ví­tali by ste takúto službu aj u nás, alebo vždy si rad­šej cho­díte sad­núť to reštau­rá­cie medzi ľudí?

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)