Pod­ni­ka­nie je o viere, že to doká­žete

Ľudovít Nastišin / 16. marca 2015 / Business

Sku­točná “game change” sa objaví, keď sa pus­títe do nezná­mej ino­vá­cie alebo vytvo­ríte pro­dukt, ktorý bol pova­žo­vaný za nemožný. 

Keď ste pod­ni­ka­teľ, je dôle­žité uve­do­miť si, že kľú­čo­vou hna­cou silou biz­ni­so­vého rastu a trva­lého úspe­chu je efek­tívny vývoj pro­duktu. Pre väč­šinu to zna­mená prísť s ino­vá­ciou zalo­že­nou na už exis­tu­jú­com pro­dukte.

Jed­nou z takýchto ino­vá­cií je aj niečo, čo prav­de­po­dobne práve pou­ží­vate — osobný počí­tač. Či už je to desk­top, lap­top, tab­let alebo smartp­hone, je na mieste pove­dať, že osobný počí­tač zme­nil svet.

Takže aký je ten základný kľúč k takejto “dis­rup­tive” ino­vá­cii? Je to jed­no­du­cho viera v nemožné. Môžete si mys­lieť, že tu hovo­ríme o mys­lení “out­side the box”, ale tu ide o niečo ešte vzdia­le­nej­šie. Mys­lieť mimo bež­nej sféry si vyža­duje apli­ká­ciu exis­tu­jú­cich ideí a mož­ností rie­šení na určitý prob­lém, ktorý ešte týmto spô­so­bom nebol rie­šený. Odtiaľ pri­chá­dza ino­vá­cia.

Viera v nemožné vás postaví na štar­to­va­ciu pozí­ciu na dráhe tvorby nemož­ného v rea­lite a dáva vám silu pre­skú­mať to, nájsť prob­lém a pred­sta­viť si možné rie­še­nie, o kto­rom iní ani len nesní­vali. Ak už máte svoju nemožnú pred­stavu, začnite pra­co­vať na tom aby sa stala mož­nou.

Skúsme si takúto ino­vá­ciu práve teraz.

V prí­behu Alica v kra­jine zázra­kov, Alica hovorí: “Nie­kedy mys­lím na mini­málne šesť nemož­ných vecí ešte pred raňaj­kami.” Pre vás to nemusí byť práve pred raňaj­kami, ale stačí si sad­núť, zavrieť oči a sna­žiť sa mys­lieť na jedinú vec, ktorá je vo vašom vní­maní nemožná — hocičo.

Robil som toto cvi­če­nie nedávno v posteli pred spa­ním. Tou nemož­nou vecou, na ktorú som mys­lel bolo využi­tie teles­ného tepla člo­veka na udr­ža­nie tepla v spálni počas noci tak, aby mohol ter­mos­tat zní­žiť prie­mernú výhrevnú tep­lotu. Toto by bol určite “game­chan­ger” na mno­hých úrov­niach. Ako som tak roz­mýš­ľal, napadlo ma, že by si to vyža­do­valo istý spô­sob zbie­ra­nia teles­ného tepla a jeho následnú cir­ku­lá­ciu naprieč izbou. Nemožné? Možno, možno nie.

O akej nemož­nej veci ste už roz­mýš­ľali vy? Je to sku­točne nemožné? Možno a možno nie? Ale v koneč­nom dôsledku práve tieto myš­lienky vás môžu viesť k tomu, že raz zme­níte svet. Kto vie?!

Zdroj: Rhett Power , inc.com

Pridať komentár (0)