Podnikaniu na Slovensku vo veľkom pomáhajú technológie. Toto sú tie najlepšie projekty, o ktorých by si mal vedieť

Mária Ambrozová / 11. júla 2018 / Biznis

  • V na­šom se­riáli Od snov k biz­nisu sme ti pri­niesli nie­koľko zau­jí­ma­vých prí­be­hov väč­ších aj men­ších slo­ven­ských spo­loč­ností, ktoré majú jednu vec spo­ločnú
  • V sú­čas­nosti im rácu mi­mo­riadne uľah­čujú mo­derné tech­no­ló­gie
zdroj: Youtube
  • V na­šom se­riáli Od snov k biz­nisu sme ti pri­niesli nie­koľko zau­jí­ma­vých prí­be­hov väč­ších aj men­ších slo­ven­ských spo­loč­ností, ktoré majú jednu vec spo­ločnú
  • V sú­čas­nosti im rácu mi­mo­riadne uľah­čujú mo­derné tech­no­ló­gie

Od mája sme ti pra­vi­delne pri­ná­šali in­špi­ra­tívne prí­behy slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov, ktorí svet okolo seba me­nia k lep­šiemu aj vďaka tech­no­ló­giám. V na­šom se­riáli, ktorý sme vy­tvá­rali v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Orange, Od snov k biz­nisu, sme nav­ští­vili ho­lič­stvo, ve­te­ri­nárnu kli­niku aj slo­ven­ských ho­ke­jis­tov. Tak si to poďme zre­ka­pi­tu­lo­vať.

Pr­vým vi­deom zo se­riálu Od snov k biz­nisu nás pre­vie­dol Vla­di­mír Jan­ček, ria­di­teľ od­de­le­nia mar­ke­tingu Slo­ven­ského zväzu ľa­do­vého ho­keja. Pre­zra­dil, aký je ty­pický slo­ven­ský fa­nú­šik, aké tech­no­lo­gické no­vinky sú vy­uží­vané vo svete ho­keja, ako sa šport zme­nil za po­sledné roky aj to, čo si myslí o bu­dúc­nosti ho­keja na Slo­ven­sku.

Krátko na to sme nav­ští­vili vy­chy­tené bra­ti­slav­ské ho­lič­stvo plné po­ho­do­vej at­mo­sféry, MMG Fre­e­dom Bar­bers. Ma­roš Ih­nát „Pa­lermo bar­ber“, je­den zo za­kla­da­te­ľov myš­lienky vy­tvo­riť miesto čisto pre pá­nov pre­roz­prá­val svoj biz­nis prí­beh, koľko si zá­kaz­ník za stri­ha­nie v jeho ho­lič­stve po­čká a aj to, prečo dnes už ne­musí ob­jed­návky za­pi­so­vať do diára.

Ve­del si, že aj mesto Šaľa je smart city? Pri­má­tor mesta Jo­zef Be­lický tak­tiež v na­šom vi­deu vy­svet­ľuje to, čo ho mo­ti­vo­valo k práci ktorú robí a prečo je preňho Šala vý­ni­močná.

Svet in­ves­tí­cií nám zase pred­sta­vila spo­loč­nosť Ac­ross Pri­vate In­ves­tments. Ako sa ta­káto firma sta­via k sys­te­ma­tic­kému in­ves­to­va­niu, slovu ná­hoda, ako je to s emó­ciami vo svete fi­nan­cií aj ako je možné pre­po­jiť in­ves­to­va­nie s dob­rým jed­lom, to pre­zra­dil CEO firmy, Ma­roš Ďu­rik. Na­vyše reč padla aj na mo­derný trend vkla­da­nia svo­jich úspor do kryp­to­mien.

Nuž a po­sled­ným, koho sme s na­šou ka­me­rou nav­ští­vili, bola pieš­ťan­ská ve­te­ri­nárna kli­nika Zver­land. Ka­ta­rína Čen­te­šová, jej za­kla­da­teľka, si po­spo­mí­nala na me­di­cín­ske tech­niky vy­uží­vané pred de­sia­timi rokmi a po­rov­nala ich so sú­čas­nos­ťou, zhod­no­tila vý­hody sú­čas­nej doby. Na­vyše prišla reč aj na no­vinku v slo­ven­skej le­gis­la­tíve – zá­kon, ktorý uznal, že zviera nie je vec.

Pridať komentár (0)