Pod­ni­ka­te­lia, ktorí robia zo sveta lep­šie miesto

Tatiana Rumanovská / 13. decembra 2015 / Business

Vidina zará­ba­nia väč­šieho množ­stva peňazí, mož­nosť naplá­no­vať si životný štýl podľa vlast­nej chuti alebo byť sám sebe šéfom, či zís­ka­nie pocitu osob­nej slo­body. To všetko sú dôvody, ktoré vedú ľudí k roz­bie­ha­niu vlast­ných biz­ni­sov.

Všetko sú to samoz­rejme pekné a adek­vátne dôvody. No je možné vytvo­riť niečo pros­pe­ru­júce a záro­veň pros­pešné, čo zmení via­ceré dys­funkčné oblasti života ľudí na celom svete?

Hovorí sa, že jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí vedúca k úspe­chu je kon­krétna pred­stava, vidina toho, čo chceš dosiah­nuť. Zostať sústre­de­ným a pri­dŕ­žať sa jej, aj keď sa vyskytnú mnohé situ­ácie, ktoré ťa z rov­no­váhy vyvedú, pre­tože práve ona ťa podrží a nasme­ruje správ­nym sme­rom vpred. Čo ak sa ale tvoje ciele začnú roz­chá­dzať? Chceš pros­pe­ro­vať ale záro­veň pomá­hať. Chceš sa sústre­diť na svoje blaho ale záro­veň chceš pomá­hať iným. Iste, je to náročné, ale nie nemožné. Pre­sved­čiť ťa o tom môže pätica ľudí, ktorá sa snaží byť živým prí­kla­dom.

2013 Mar 14: Brad Ludden photographed at Confluence Park in Denver, CO for Competitor Magazine. ©Trevor Brown Photography

Brad Lud­den

Brad je zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Firts Des­cents, ktorá ponúka neza­bud­nu­teľné out­do­orové zážitky pre dospe­lých od 18 do 39 rokov, zápa­sia­cich s rako­vi­nou. Zadarmo. Lud­den odma­lička vyras­tal v hor­na­tom pro­stredí blízko Kanad­ských hra­níc. Láska k prí­rode a prí­rod­ným špor­tom ho pri­viedla až ku kaja­ko­va­niu, v kto­rom dokonca ako 12 ročný medzi­ná­rodne súťa­žil. V tomto období bola tiež jeho 38 roč­nej tete diag­nos­ti­ko­vaná rako­vina prs­níka. Brad videl, koľko málo pod­pory sa ťažko cho­rému člo­veku dostáva a o nie­koľko rokov neskôr sa roz­ho­dol dob­ro­voľne zúčast­niť det­ského onko­lo­gic­kého prog­ramu, v rámci kto­rého učil cho­rých pacien­tov kaja­ko­vať. Myš­lienka pro­jektu spo­číva v pod­pore tých, kto­rých život neľahko skúša. Vďaka zážit­kom, ktoré sa im ponú­kajú, môže zno­vu­ob­ja­viť svoju silu, pre­ko­nať strach a obno­viť dôveru v samých seba.

brad ludden

Leila Janah

Keď Leila videla na vlastné oči biedu a nedos­ta­tok pra­cov­ných prí­le­ži­tostí v chu­dob­ných čas­tiach sveta, roz­hodla sa vytvo­riť svoj špe­ciálny pro­jekt. Nezis­ková orga­ni­zá­cia Sama­source dnes spája mnoho mla­dých ľudí a ute­čen­cov žijú­cich v mizer­ných život­ných pod­mien­kach. Špe­ciálne je práve to, že títo ľudia dis­po­nujú mini­mál­nymi až nulo­vými skú­se­nos­ťami, no vďaka zaško­le­niu sú schopní vyko­ná­vať malé tech­nické práce na počí­tači pre veľké a bohaté firmy ako je Google alebo Lin­ke­dIn. Mikro-pra­covné cen­trá v regi­ó­noch juž­nej Ázie, Afriky alebo Haiti teda zabez­pe­čujú pre svo­jich zamest­nan­cov mzdu posta­ču­júcu na ako tak dôs­tojný život. Nie sú to sve­to­borné peniaze. Vďaka nim ale ľudia nemu­sia živo­riť, žobrať alebo sa uchy­ľo­vať ku kri­mi­na­lite.

leila janah

Tay­lor Con­roy

Tay­lor Con­roy zalo­žil spo­loč­nosť Change Heroes, ktorá sa rea­li­zuje v oblasti finanč­ného doto­va­nia rôz­nych pro­jek­tov počnúc šti­pen­diami, ško­lami, dob­ro­voľ­níc­kym ces­to­va­ním a pomá­ha­ním s rea­li­zo­va­ním roz­ma­ni­tých pro­jek­tov. Aktu­álne sa koná zbierka na vybu­do­va­nie školy v Eti­ó­pii, ktorá umožní vzde­la­nie stov­kám detí. Podobne ako Leila Janah, aj Tay­lor sa pre myš­lienku vybu­do­va­nia spo­loč­nosti s pro­so­ciál­nymi črtami roz­ho­dol na základe život­nej skú­se­nosti, ktorú si odnie­sol z náv­števy Kene. Pre­dal svoj biz­nis s nehnu­teľ­nos­ťami, zalo­žil friend-fun­ding plat­formu a dodnes vyzbie­ral vyše $1 milión dolá­rov.

redo_TC_LYF_0BANNER

Dr. Amit Gof­fer

Zakla­da­teľ, ria­di­teľ a CTO spo­loč­nosti ReWalk stojí za vyvi­nu­tím osob­ného robo­tic­kého exos­ke­le­tonu, ktorý pacien­tom s pora­ne­niami mie­chy umož­ňuje vzpria­mene stáť, cho­diť, otá­čať sa a dokonca aj cho­diť hore a nadol po scho­doch. Inšpi­rá­ciou mu nane­šťas­tie bola vlastná auto­mo­bi­lová havá­ria, po kto­rej mu bola sta­no­vená strašná diag­nóza – kvad­rup­lé­gia, čo je ochr­nu­tie všet­kých 4 kon­ča­tín aj trupu. Hoci Dr. Gof­fer pred­ne­dáv­nom odišiel do dôchodku, je zrejmé, že o jeho ino­vá­ciách v pomoci pacien­tom, ktorí majú ochr­nuté dolné kon­ča­tiny, ešte budeme počuť. 

amit goffer

Sta­cey Boyd

Bývala uči­teľka stojí za nápa­dom daro­va­nia oble­če­nia, ktoré sa neskôr môže opä­tovne využiťPro­jekt Scho­ola fun­guje na jed­no­du­chom prin­cípe. Štu­denti a ich blízky darujú oble­če­nie, ktoré už neno­sia, pri­čom si zvo­lia kon­krétnu školu, kto­rej chcú finančne pomôcť. Oble­če­nie sa posiela do Scho­ola skla­dov, kde sa dá opä­tovne zakú­piť. Za kaž­dých $5 dolá­rov, $2 popu­tujú na účely rea­li­zo­va­nia škol­ských prog­ra­mov. Nápad vzni­kol na základe spon­tán­neho postrehu. Ako uči­teľka si Sta­cey všimla, ako ume­nie, fyzický pohyb ale aj výučba cudzích jazy­kov napo­má­hajú zdra­vému vývin žia­kov. Vo väč­šine prí­pa­dov sa však podobne návrhy na roz­voj týchto prog­ra­mov neplá­no­vali finančne pod­po­ro­vať. Roz­hodla sa preto o svoj­ráznu zbierku, pri­čom pri­már­nym cie­ľom je návrat a obnova obdob­ných čin­ností a prog­ra­mov nas­päť do edu­kač­ného sys­tému.

stacey boydschoola

www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)