Podnikateľské skúsenosti môžeš zbierať v zahraničí a ešte ti za to zaplatia. Mladý Slovák takto nakopol svoj biznis v Taliansku

  • Plná hlava podnikateľských nápadov nezaručuje vždy aj príležitosti na ich uskutočnenie
  • Existujú však možnosti, ako môžeš svoj začínajúci biznis nakopnúť tým správnym smerom a ešte ti za to aj zaplatia
  • Architekt Tomáš Kyseľ sa tak dostal na platenú stáž v elitnom talianskom štúdiu, kde pod vedením skúsených architektov vybrúsil svoje remeslo
  • Na životné náklady dostal vreckové až 900 eur a mohol sa tak naplno venovať práci
titulka_sba
Tomáš Kysel/Freepik
  • Plná hlava podnikateľských nápadov nezaručuje vždy aj príležitosti na ich uskutočnenie
  • Existujú však možnosti, ako môžeš svoj začínajúci biznis nakopnúť tým správnym smerom a ešte ti za to aj zaplatia
  • Architekt Tomáš Kyseľ sa tak dostal na platenú stáž v elitnom talianskom štúdiu, kde pod vedením skúsených architektov vybrúsil svoje remeslo
  • Na životné náklady dostal vreckové až 900 eur a mohol sa tak naplno venovať práci

Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že za­čí­na­júci mladí pod­ni­ka­te­lia na Slo­ven­sku to pri rozbiehaní svojho biznisu ne­majú jed­no­du­ché. Ve­ľa­krát im chý­bajú skú­se­nosti a ne­ve­dia, kde a ako ich zís­kať. Svoje o tom vedel aj mladý slovenský architekt, ktorý mal síce plnú hlavu podnikateľských plánov, ale zatiaľ nie veľa praktických skúseností. Našiel však spôsob, ako dostať preplatené cestovné, životné náklady a možnosť vycestovať do zahraničia čerpať neoceniteľné skúsenosti.

Prihlásil sa totiž do programu Erasmus pre mladých podnikateľov, kde je jedným z kontaktných bodov aj agentúra Slovak Business Agency. Okrem zdo­ko­na­le­nia sa v cu­dzom ja­zyku, do­stane stážujúci pod­ni­ka­teľ mož­nosť zažiť, ako fun­guje za­be­hnutý pod­nik a spozná prí­le­ži­tosti a ri­ziká vo svojom odvetví. To všetko ešte pred­tým, ako sa do vlastného podnikania pustí naplno sám.

O prog­rame Eras­mus pre mladých podnikateľov sme sa po­roz­prá­vali s pod­ni­ka­te­ľom To­má­šom Ky­se­ľom, ktorý skúsenosti naberal v architektonickom štúdiu Architetto Nedo Pivi v talianskom Rimini.

Keď sa po­zrieš na­s­päť v čase, čo ťa tento vý­menný po­byt na­učil?

Napriek tomu, že som mal už ne­jaké pro­fe­si­onálne zruč­nosti zís­kané štú­diom, dob­ro­voľ­níc­tvom, aj cez rôzne stáže, stále som ne­ve­del úplne presne, ako by som ich pre­me­nil do vlast­nej ak­ti­vity. V tomto pro­jekte som mal mož­nosť rozbehnúť sa, takže toto bolo pre mňa veľmi prí­nosné, no a sa­moz­rejme, ok­rem cu­dzieho ja­zyka som sa zdo­ko­na­lil v práci s nie­kto­rými pro­jekč­nými softvérmi.

Zís­kal som tiež re­ál­nejší po­hľad na ob­lasť pod­ni­ka­nia, ktorú som do­vtedy vní­mal ako jed­no­duch­šiu. Na­učil som sa lep­šie pra­co­vať v tíme a lep­šie si rozdeliť po­trebný čas pre jednotlivé pro­cesy, plá­no­vať si pra­covný čas a byť tr­pez­livý, keď sa mi v nie­čom ne­darí.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Tomáš Kysel

Prečo si si vy­bral práve Ri­mini? A čo ťa mo­ti­vo­valo k pri­hlá­se­niu? 

Pre Ta­lian­sko som sa roz­ho­dol už pred po­dá­va­ním žia­dosti a to najmä z dô­vodu že som v kra­jine ab­sol­vo­val štú­dium, takže som sa ve­del ply­nule do­ro­zu­mieť. Ri­mini som si vy­bral pre zaujímavé ak­ti­vity architektonického štúdia Architetto Nedo Pivi a aktuálnosť problematiky, ktorej sa venuje. Ve­del som, že po pro­fe­si­onál­nej stránke bu­dem prí­no­som. Ri­mini má podľa mňa dobrú po­lohu, čo sa týka spo­je­nia, a na­vyše som mal po­cit, že mesto je vďaka tu­rizmu ot­vo­rené mož­nos­tiam.

Ne­mal som ešte skú­se­nosť v pod­ni­kaní a vi­del som prí­le­ži­tosť byť ob­klo­pený pro­fe­si­onálmi. Hlavne som však chcel zís­kať nové kon­takty a spo­lu­pra­cov­ní­kov, kto­rých by som mo­hol vďaka po­bytu spoz­nať lep­šie a teda by som sa vy­hol ri­ziku ná­hod­ného oslo­vo­va­nia os­tat­ných pre bu­dúce spo­lu­práce. Vi­del som tiež prí­le­ži­tosť pra­co­vať na type pro­jektu (re­vi­ta­li­zá­cia rieky), ktorý bol pre mňa pro­fe­si­onálne at­rak­tívny.

Ako vy­ze­ral sa­motný Eras­mus? Čo bolo náplňou tvojho vý­men­ného po­bytu?

Ešte pred mo­jim prí­cho­dom sme si spo­ločne sta­no­vili ciele a spô­sob, ako ich do­siah­neme. Za­me­ria­vam sa na pro­jekty sú­vi­siace najmä s opat­re­niami proti po­vod­niam a su­chu. Vy­tvo­rili sme teda je­den veľký pro­jekt, v kto­rom chceme na­vrá­tiť miestnu rieku do pô­vod­ného ko­ryta, alebo v ňom as­poň za­bez­pe­čiť stály mi­ni­málny prie­tok v čase su­cha a do­sta­točnú ka­pa­citu v čase po­vodní, pri­čom úze­mie by sa vy­uží­valo na re­kre­ačné účely. Do tohto pro­jektu sme za­po­jili via­ce­rých od­bor­ní­kov z rôz­nych ob­lastí a kra­jín. Popri tom som spo­lu­pra­co­val na men­ších pro­jek­toch ob­jed­na­ných od sú­krom­ných osôb.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Tomáš Kysel

Čo všetko ti z prog­ramu pre­pla­tili? Mu­sel si si aj pri­vy­rá­bať alebo ti to vy­sta­čilo?

Me­sačne som do­stá­val 900 eur, čo mi po­krylo ces­tovné ná­klady, uby­to­va­nie, stravu, a os­tatné po­trebné vý­davky. Vzhľa­dom k tomu, že som do­predu po­znal sumu, ktorú do­sta­nem, som sa sna­žil pris­pô­so­biť to­muto aj vý­davky.  Mys­lím si, že po­skyt­nuté pros­triedky vystačia.

Ako dlho trval tvoj po­byt a kto sa ti v hosťujúcej firme ve­no­val?

Môj po­byt trval 4 me­siace a ve­no­val sa mi najmä arch. Nedo Pivi v jeho štú­diu a jeho spo­lu­pra­cov­ník Arch.jr Gi­or­gio Roffi, tak­tiež som mal prí­le­ži­tosť pra­co­vať s ich ďal­šími spo­lu­pra­cov­níkmi, s nie­kto­rými priamo a s nie­kto­rými na diaľku. Čo naj­viac som sa sna­žil vymeniť si s kaž­dým pro­fe­si­onálne zruč­nosti.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Tomáš Kysel

Čomu sa ve­nu­ješ teraz? Od­štar­to­val ti ab­sol­vo­vaný po­byt v Ri­mini pod­ni­ka­nie alebo ti po­mo­hol s jeho roz­vo­jom?

Stále spo­lu­pra­cu­jem s ľuďmi, s kto­rými som sa vďaka to­muto prog­ramu spoz­nal, spo­ločne sme sa roz­hodli roz­ší­riť naše port­fó­lio o ak­ti­vity z ďal­ších ob­lastí. Stále sa však za­me­riavame na zlep­šo­va­nie kva­lity ži­vot­ného pro­stre­dia.

Ako pre­bie­hal pro­ces uchá­dza­nia sa o stáž v prog­rame?

K prog­ramu som sa do­stal vďaka tomu, že som na in­ter­nete hľa­dal mož­nosti pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, takto som sa do­stal na ofi­ciálnu stránku prog­ramu. Na­šiel som svoje lo­kálne kon­taktné miesto na Slovensku a ná­sledne som sa za­re­gis­tro­val na spo­me­nu­tej ofi­ciál­nej stránke, cez ktorú som po­dal pri­hlášku. V tejto pri­hláške bolo po­trebné zvo­liť ob­lasť pod­ni­ka­nia a kra­jinu zá­ujmu a tak­tiež bolo po­trebné ok­rem osob­ných úda­jov po­pí­sať aj mo­ti­vá­ciu, prečo sa chcem zú­čast­niť pro­jektu a čo od neho oča­ká­vam, čím mô­žem byť prí­no­som a po­dobne.

K to­muto bolo po­trebné pri­lo­žiť ak­tu­álny životopis a pod­ni­ka­teľ­ský plán. Po odo­slaní pre­bie­hal pro­ces sch­va­ľo­va­nia žia­dosti. Po schvá­lení žia­dosti som do­stal prí­stup do da­ta­bázy a ná­sledne som si zvo­lil ob­lasť zá­ujmu, kra­jinu pô­so­be­nia a ako­náhle som na­šiel vhod­ného par­tnera, oslo­vil som ho a ešte v ten deň sme zor­ga­ni­zo­vali kon­fe­renčný ho­vor, kde sme sa zo­zná­mili a pred­sta­vili sme svoje ví­zie pre vzá­jomnú spo­lu­prácu. Po spo­loč­nej do­hode som ich cez da­ta­bázu po­žia­dal o par­tner­stvo, oni žia­dosť schvá­lili a ďa­lej v da­ta­báze bolo možné sle­do­vať sch­va­ľo­vací  pro­ces, bola pod­pí­saná do­hoda o po­skyt­nutí fi­nanč­ných pros­tried­kov a mo­hol som vy­ces­to­vať.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Tomáš Kysel

Čo po­va­žu­ješ za naj­väč­šie vý­hody a be­ne­fity Eras­mu pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov?

Mys­lím si, že prog­ram Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov je je­di­neč­nou mož­nos­ťou, ktorú môžu za­čí­na­júci pod­ni­ka­te­lia vy­užiť na zís­ka­nie po­treb­ných skú­se­ností. V pod­state vďaka nemu za­čí­na­júci pod­ni­ka­teľ do­stane mož­nosť vi­dieť ako fun­guje za­be­hnutý pod­nik, po­znať  prí­le­ži­tosti a ri­ziká v da­nej ob­lasti na trhu ešte pred tým, ako sa do toho is­tého ne­zná­meho pustí sám a do­stane prí­le­ži­tosti expe­ri­men­to­vať na trhu.

Na dru­hej strane, skú­sený pod­ni­ka­teľ  má prí­le­ži­tosť spo­lu­pra­co­vať s nie­kým, od koho do­stane iný po­hľad na vec, pro­fe­si­onálne skú­se­nosti alebo mož­nosť roz­ší­riť pro­dukt/službu na nový trh. Keďže je na celú dobu po­skyt­nutý fi­nančný prís­pe­vok na životné náklady, nie je čo stra­tiť.

Od­po­ru­čil by si tento prog­ram aj ďalším mla­dým pod­ni­ka­te­ľom?

Áno, prog­ram od­po­rú­čam a týmto ich po­zý­vam aby vy­užili prí­le­ži­tosti, ktoré im po­núka. Osobne sa te­ším, ako sa za­po­jím do prog­ramu už v úlohe podnikateľa ponúkajúceho stáž a bu­dem môcť odovzdať svoje skú­se­nosti začínajúcim podnikateľom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech