Pod­por budú­ce hoke­jo­vé hviez­dy, majú hroz­né pod­mien­ky!

Rišo Néveri / 7. júla 2015 / Lifehacking

Ak v jed­nej veci drží­me spo­lu, je ňou hokej. Až neuve­ri­teľ­né, ako fan­dí­me a aké úžas­né momen­ty nám naši hoke­jis­ti počas tých rokov dopria­li. Dokon­ca aj v tých­to dňoch rie­ši­me hokej, neus­tá­le. Prá­ve pre­to by sme mali všet­ci pris­pieť mla­dým novo­zá­moc­kým talen­tom, kto­rý tré­nu­jú v kata­stro­fál­nych pod­mien­kach. Oni sa nám v budúc­nos­ti odvďa­čia a ty to vieš!

Zlé pod­mien­ky sú u nás na kaž­dom kro­ku, poď­me ich rie­šiť! Začať môže­me pod­po­rou mla­dých novo­zá­moc­kých hoke­jis­tov. Pod­mien­ky v akých sa mla­dé talen­ty spr­chu­jú a pre­zlie­ka­jú sú hroz­né. Ple­seň, všet­ko pre­mo­če­né, špi­na­vé a nechut­né. Mož­no si hovo­ríš: “No a čo, aj telo­cvič­na mojej ško­ly tak vyze­ra­la…” Hej aj tá naša… Prá­ve pre­to by si mal pomôcť! Neus­tá­le sa sťa­žu­je­me, aké to tu je na… Tak pomôž­me, nech to naša mlá­dež vidí pozi­tív­nej­šie!

Rodi­čia mla­dých hrá­čov chys­ta­jú rekon­štruk­ciu pries­to­rov, bez našej pomo­ci to však nepôj­de. Jed­no­du­cho na to niet peňa­zí. Roz­hod­li sa oslo­viť verej­nosť na cro­wd­fun­din­go­vom por­tá­li Indie­go­go a svôj pro­jekt usku­toč­niť. Pris­pieť môže kaž­dý. Ja, ty, tat­ko, Golon­ka, Pánik, či trto. Nové spr­chy, šat­ne a čis­té toale­ty. Pri­pa­dá mi to ako reál­ny plán, kto­rý si hoke­jo­vá mlá­dež zaslú­ži. Začni­me tým­to pro­jek­tom a pokra­čuj­me ostat­ný­mi.

Cha­la­ni, sú pred­sa budúc­nos­ťou slo­ven­ské­ho hoke­ja. A tú chce­me vidieť ružo­vo. Pod­po­ra tých najm­lad­ších je tá naj­zá­klad­nej­šia vec, kto­rú by mal kaž­dý spra­viť a suma 2000€ je naozaj reál­na! Sta­čí ak si zaj­tra nekú­piš cígy, večer nedáš Big­Mac, či neob­jed­náš boro­vič­ku a tie 2 eurá daru­ješ cha­la­nom. Neza­bud­ni sa o kam­paň pode­liť, mož­no si to nemô­žeš dovo­liť, ale tvoj kamoš pris­pe­je, nikdy nevieš. Ak nám posled­né dni a situ­ácia v slo­ven­skom hoke­ji nie­čo doka­zu­je, je to to, aby sme si za hoke­jom stá­li. Pochy­bu­jem, že cit­rón by cha­la­nov igno­ro­val!

Pris­pieť môžeš v nasle­du­jú­com odka­ze.

Pridať komentár (0)