Pod­por budúce hoke­jové hviezdy, majú hrozné pod­mienky!

Rišo Néveri / 7. júla 2015 / Tools a produktivita

Ak v jed­nej veci držíme spolu, je ňou hokej. Až neuve­ri­teľné, ako fan­díme a aké úžasné momenty nám naši hoke­jisti počas tých rokov dopriali. Dokonca aj v týchto dňoch rie­šime hokej, neus­tále. Práve preto by sme mali všetci pris­pieť mla­dým novo­zá­moc­kým talen­tom, ktorý tré­nujú v kata­stro­fál­nych pod­mien­kach. Oni sa nám v budúc­nosti odvďa­čia a ty to vieš!

Zlé pod­mienky sú u nás na kaž­dom kroku, poďme ich rie­šiť! Začať môžeme pod­po­rou mla­dých novo­zá­moc­kých hoke­jis­tov. Pod­mienky v akých sa mladé talenty spr­chujú a pre­zlie­kajú sú hrozné. Ple­seň, všetko pre­mo­čené, špi­navé a nechutné. Možno si hovo­ríš: “No a čo, aj telo­cvična mojej školy tak vyze­rala…” Hej aj tá naša… Práve preto by si mal pomôcť! Neus­tále sa sťa­žu­jeme, aké to tu je na… Tak pomôžme, nech to naša mlá­dež vidí pozi­tív­nej­šie!

Rodi­čia mla­dých hrá­čov chys­tajú rekon­štruk­ciu pries­to­rov, bez našej pomoci to však nepôjde. Jed­no­du­cho na to niet peňazí. Roz­hodli sa oslo­viť verej­nosť na cro­wd­fun­din­go­vom por­táli Indie­gogo a svôj pro­jekt usku­toč­niť. Pris­pieť môže každý. Ja, ty, tatko, Golonka, Pánik, či trto. Nové spr­chy, šatne a čisté toalety. Pri­padá mi to ako reálny plán, ktorý si hoke­jová mlá­dež zaslúži. Začnime týmto pro­jek­tom a pokra­čujme ostat­nými.

Cha­lani, sú predsa budúc­nos­ťou slo­ven­ského hokeja. A tú chceme vidieť ružovo. Pod­pora tých najm­lad­ších je tá naj­zá­klad­nej­šia vec, ktorú by mal každý spra­viť a suma 2000€ je naozaj reálna! Stačí ak si zaj­tra nekú­piš cígy, večer nedáš Big­Mac, či neob­jed­náš boro­vičku a tie 2 eurá daru­ješ cha­la­nom. Neza­budni sa o kam­paň pode­liť, možno si to nemô­žeš dovo­liť, ale tvoj kamoš pris­peje, nikdy nevieš. Ak nám posledné dni a situ­ácia v slo­ven­skom hokeji niečo doka­zuje, je to to, aby sme si za hoke­jom stáli. Pochy­bu­jem, že cit­rón by cha­la­nov igno­ro­val!

Pris­pieť môžeš v nasle­du­jú­com odkaze.

Pridať komentár (0)