Podpora startupov na Slovensku vs. v Česku. Ako sa staráme o začínajúcich podnikateľov?

Mária Ambrozová / 7. decembra 2018 / Startupy

  • Ako si ce­níme za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov na Slo­ven­sku a čo mô­žeme od­ku­kať od na­šich su­se­dov?
  • Po­zreli sme sa na pár uži­toč­ných ná­stro­jov, ktoré ti môžu po­čas ťaž­kých za­čiat­kov po­môcť
  • Hod­no­te­nie na­ko­niec ne­cháme na teba
zdroj: napalete.sk/Unsplash
  • Ako si ce­níme za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov na Slo­ven­sku a čo mô­žeme od­ku­kať od na­šich su­se­dov?
  • Po­zreli sme sa na pár uži­toč­ných ná­stro­jov, ktoré ti môžu po­čas ťaž­kých za­čiat­kov po­môcť
  • Hod­no­te­nie na­ko­niec ne­cháme na teba

My máme svoj Eset, Pi­xel Fe­de­ra­tion, Expo­neu a Sli.do, Česi majú zase Kiwi, Roh­lík, cz, Re­vo­lut aj Re­kolu. Obe kra­jiny majú čo po­núk­nuť, no má čo po­núk­nuť aj kra­jina im?

Fi­nan­co­va­nie

Poďme pekne po­po­riadku. Zís­kať fi­nan­cie na svoj star­tup je nie­kedy v ru­kách šťas­teny, pre­tože pod­pora zo strany štátu či bánk je mi­ni­málna. Jed­nou zo zná­mych mož­ností, ako sa do­stať k po­čia­toč­nému ka­pi­tálu je vy­tvo­re­nie biz­nis plánu a pre­zen­tá­cia pred Úra­dom práce, so­ciál­nych vecí a ro­diny spolu so žia­dos­ťou o po­skyt­nu­tie prís­pevku na sa­mos­tatnú zá­rob­kovú čin­nosť, ktorý sa v nie­kto­rých re­gi­ó­noch môže vy­špl­hať až na 5 000 eur (presné pod­mienky náj­deš TU). Banky však v star­tu­poch vi­dia prí­liš veľké ri­ziko a ak sa im úver po­darí zís­kať, v is­tom ob­dobí príde na rad tzv. 3F – friends, fa­mily a fo­ols (pria­te­lia, ro­dina a fa­nú­ši­ko­via), ktorí síce ná­pad pod­po­ria, no naj­lep­ším rie­še­ním je spus­tiť pod­ni­ka­nie až vtedy, keď si si istý, že množ­stvo po­čia­toč­ných ná­kla­dov bu­deš schopný zvlád­nuť sám.

Ne­dávno schvá­lený ná­vrh roz­počtu na bu­dúci rok však za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom dáva malú is­kierku ná­de­jee, že sa niečo ujde aj im. Píše sa tu: „Vý­davky na pod­poru pod­ni­ka­nia v ná­vrhu roz­počtu na rok 2019 roz­poč­to­vané v sume 4,40 mil. eur rastú oproti schvá­le­nému roz­počtu na rok 2018 o 100 tis. eur, t. j. o 2,33 %, čo je spô­so­bené roz­poč­to­va­ním vý­dav­kov na zni­žo­va­nie ad­mi­ni­stra­tív­neho bre­mena. V ob­lasti pod­pory pod­ni­ka­nia sú roz­poč­tové zdroje v roku 2019 sme­ro­vané na pod­poru star­tu­pov, ad­mi­nis­trá­ciu pod­por­ných schém a prog­ra­mov.“

V prí­pade Česka bol v tomto roku vy­pra­co­vaný pro­jekt na pod­poru star­tu­pov zo strany Ná­rod­ného ino­vač­ného fondu, ktorý by mal za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom pre­roz­de­liť až 1,3 mi­liardy čes­kých ko­rún (50,2 mi­li­ó­nov eur), no zo strany star­tu­pis­tov nemá veľkú ob­ľubu. Vý­me­nou za in­ves­tí­ciu si pýta po­diel vo firme, čo by podľa od­bor­ní­kov mohlo na­štr­biť krehký trh. Na­vyše kri­ti­zujú to, že v Česku je do­sta­tok sú­krom­ných in­ves­to­rov a o pe­niaze od štátu sa po­bijú len tí, ktorí u nich ne­us­peli.

Preto je omnoho jed­no­duch­šie ob­ra­cať na práve na sú­kromný sek­tor. Tu v oboch kra­ji­nách fun­gujú rôzne cro­wd­fun­din­gové plat­formy (Start­Lab, Hit­Hit, Star­to­vač, Cro­wd­berry, Mar­me­láda,…), tzv. hro­madné fi­nan­co­va­nie, kde za­čí­na­jú­cim pro­jek­tom po­máha ve­rej­nosť, no vý­nim­kou nie sú ani an­gel in­ves­tori. Tí v star­tup ve­ria a in­ves­tujú doň za ur­či­tých pod­mie­nok. Ok­rem fi­nan­cií mu však odo­vzdá­vajú aj dô­le­žité know-how a rady z praxe. Na Slo­ven­sku je zná­mym an­gel in­ves­to­rom na­prí­klad Ivan Šte­funko, An­ton Za­jac alebo Mi­chal Tru­ban, v Česku je to Jiří Hla­venka alebo On­dřej Bar­toš.

Veľmi uži­točný por­tál pre pod­ni­ka­te­ľov pod­ni­kajte.sk ho­vorí: „Zo zis­tení z pries­kumu Zdru­že­nia mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska vy­plýva, že pri­bližne 19 z 20 slo­ven­ských mla­dých pod­ni­ka­te­ľov za­čína pod­ni­kať s ka­pi­tá­lom men­ším ako 15 000 eur a tri štvr­tiny za­čína do­konca s ka­pi­tá­lom men­ším ako 5 000 eur.“

Men­to­ring

Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou je ok­rem fi­nanč­nej pod­pory aj už spo­mí­naný men­to­ring, a teda odo­vzdá­va­nie cen­ných rád a ti­pov a tu je po­dobná si­tu­ácia u nás aj u na­šich su­se­dov. Kou­čo­va­nie to­tižto po­núka tak­mer každý kla­sický in­ves­tor. Vieš o tom, že Mic­ro­soft by ne­bol Mic­ro­sof­tom, keby sa Bill Ga­tes ne­zo­zná­mil s War­re­nom Buf­fet­tom, ktorý ho ne­skôr vie­dol? Aj Mark Zuc­ker­berg mal svojho Ste­vena Jobsa. Po­stačí sta­viť na nie­koho, kto sa sto­per­cen­tne roz­umie od­vet­viu, v kto­rom sa chys­táš pô­so­biť a ve­riť v jeho rady.

An­drej Kiska mladší, s kto­rým roz­ho­vor si mô­žeš pre­čí­tať TU pri­znal, na otázku ktorá kra­jina z tých, v kto­rých pô­so­bí jeho Credo Ven­tu­res, má naj­lep­šie pod­mienky na za­lo­že­nie star­tupu a ako sa líši od Slo­ven­ska od­po­ve­dal: „Nejde ani tak o pod­mienky, ale vy­spe­losť pod­ni­ka­te­ľov, ktorí tie biz­nisy za­kla­dajú. Čím viac úspeš­ných star­tu­pov v kra­jine máte, tým viac máte ľudí, ktorí majú re­álne skú­se­nosti s tým, ako bu­do­vať glo­bálne úspešnú firmu. V tom sme napr. s Čes­kom, Poľ­skom alebo Ru­mun­skom po­zadu.“ Podľa mi­nu­lo­roč­ného pries­kumu Sve­to­vej banky sme však Česko v pod­pore star­tu­pov pred­behli. Za­tiaľ čo my sme sa v reb­ríčku kra­jín podľa naj­lep­ších pod­mie­nok pre roz­voj star­tu­pov ob­sa­dili 68. miesto, Česko sa ocitlo až 85. mieste.

Z po­hod­lia do­mova

Snáď naj­jed­no­duch­šou po­mo­cou star­tu­pom sú in­for­má­cie, ktoré sú ve­rejne do­stupné, a to či naj­lep­šie z po­hod­lia do­mova. Preto vzni­kajú weby, kde si pre­čí­taš zau­jí­mavé blogy, jed­no­du­cho sa pri­hlá­siš do sú­ťaží, skon­tro­lu­ješ všetky le­gis­la­tívne zmeny, ktoré by mohli tvoje pod­ni­ka­nie ovplyv­niť. V Česku sú to na­prí­klad Česká aso­ciá­cia star­tu­pov kva­li­fi­ko­va­ných k in­ves­tí­cii, kde jed­no­du­cho vlo­žíš svoj ná­pad a od­bor­níci zhod­no­tia jeho kva­litu a prí­padne po­núknu kon­zul­tá­ciu, ďa­lej Star­tup­Jobs, kde mô­žeš nájsť par­ťáka do firmy alebo job v roz­bie­ha­jú­com sa pro­jekte, ktorý ti uča­ro­val, všetky no­vinky zo sveta čes­kých star­tu­pov sa do­zvieš na czechs­tar­tups.org a Bu­si­nes­sInfo.cz má pod kríd­lom všetky dô­le­žité ad­mi­ni­stra­tívne in­for­má­cie.

Na Slo­ven­sku si ne­za­budni klik­núť na spo­mí­nané pod­ni­kajte.sk, množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií náj­deš aj na por­tály Zdru­že­nia mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska TU, majú do­konca uži­točnú apku Biz­nis Info, ktorá ti pra­vi­delne oznámi dô­le­žité zmeny v le­gis­la­tíve, no a Slo­vak Bu­si­ness Agency je na Slo­ven­sku naj­star­šou špe­cia­li­zo­va­nou in­šti­tú­ciou z hľa­diska pod­pory ma­lých a stred­ných pod­ni­kov (náj­deš TU).

Re­álne však po­rov­nať pod­ni­ka­nie u nás a v Česku môže len ten, kto to za­žil na vlast­nej koži a vie zhod­no­tiť nie len pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die (kon­ku­ren­ciu, pod­poru zo strany in­ves­to­rov aj štátu), ale aj fi­nančnú stránku. No a ak ta­ké­hoto pod­ni­ka­teľa/star­tu­pistu po­znáš alebo ním sám si, po­kojne nám daj o sebe ve­dieť.

Pridať komentár (0)