Toto sú TOP slo­ven­skí angel inves­to­ri

Martina Ditrichová / 22. júla 2016 / Lifehacking

Máš pod­ni­ka­teľ­skú ideu a nevieš, čo s ňou ďalej? Chý­ba ti na naštar­to­va­nie finanč­ná injek­cia? Už máš svo­ju fir­mu aj kli­en­te­lu, ale chcel by si sa posu­núť za hra­ni­ce? Zišiel by sa ti men­tor, nové kon­tak­ty či roz­ší­riť kli­en­te­lu?

Potom sa urči­te pozri na zoznam top slo­ven­ských inves­to­rov, z kto­rých kaž­dý sa zame­ria­va na inú oblasť, ale jed­no majú spo­loč­né — vedia pomôcť slo­ven­ským pod­ni­ka­te­ľom pre­sa­diť sa doma aj v zahra­ni­čí a tým pomôcť trhu aj samým sebe. Ako sa hovo­rí: Vlk sa naže­rie, aj koza osta­ne celá.

Anton Zajac

anton_zajac_large1

foto: eset.com

Anton Zajac je zná­my tým, že má nos na dob­ré pro­jek­ty a na Slo­ven­sku pat­rí medzi angel inves­to­rov. Aktív­ne pod­po­ru­je pod­ni­ka­nie a vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku aj v USA, u nás má naprí­klad prs­ty aj v pro­jek­te Teach for Slo­va­kia. Štu­do­val na Mat­fy­ze a zís­kal dokto­rát z prí­rod­ných vied v kvan­to­vej fyzi­ke. V Ame­ri­ke pôso­bil ako teore­tic­ký fyzik a pro­fe­sor. Neskôr pomo­hol spo­loč­nos­ti ESET dostať sa do Ame­ri­ky, kde v San Die­gu spo­lu­za­lo­žil ESET LLC. 

Momen­tál­ne je pre­zi­den­tom ESET North Ame­ri­ca a čle­nom správ­nej rady ESET. Ten­to úspeš­ný fyzik a pod­ni­ka­teľ tvr­dí, že ak pres­ne vieš, čo chceš v živo­te dosiah­nuť, dá sa to. A keď aj nemáš šťas­te­nu na svo­jej stra­ne, vždy sa dá tro­chu zma­ni­pu­lo­vať. Pri star­tu­poch sú pod­ľa neho trž­by jed­ným zo základ­ných uka­zo­va­te­ľov, kto­rý tre­ba sle­do­vať. Pat­rí do kate­gó­rie must-have. A zisk, ten je vždy good-to-have.:) Inves­to­val do: Sli­do, Drop­pie, Sufio, Apmet­rix, Email Copi­lot, Social leve­ra­ge, Diagnose.me, Den­níkN.

Ivan Šte­fun­ko a Neulo­gy Ven­tu­res

image_1416584886

foto: Neulo­gy Ven­tu­res

Ivan Šte­fun­ko sa zame­ria­va pre­dov­šet­kým na onli­ne médiá a inter­ne­to­vé pro­jek­ty. Zalo­žil via­ce­ro spo­loč­nos­tí, naprí­klad pelicantravel.com, euractiv.sk, wineshop.sk, atď. Potom pre­šiel do Neulo­gy.

Ten­to fond sa venu­je nie­len služ­bám pre vedec­ko-výskum­né inšti­tú­cie, ale takis­to pred-inku­bu­jú mno­hé fir­my. Neulo­gy Ven­tu­res zalo­ži­li pod­ni­ka­te­lia s cie­ľom poskyt­núť roz­be­ho­vý kapi­tál a pod­po­ru mla­dým a začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom s ambí­ci­ou uspieť na sve­to­vých trhoch. Neulo­gy Ven­tu­res je prvou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou spra­vu­jú­cou fon­dy rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu, kto­rá pod­lie­ha pra­vid­lám a prí­snej regu­lá­cii na vyspe­lom finanč­nom trhu v Luxem­bur­sku. Nepos­ky­tu­jú iba finan­co­va­nie, ale aj prí­le­ži­tos­ti a zdro­je sa ďalej roz­ví­jať. Star­tu­py, kto­rým Neulo­gy Ven­tu­res poskyt­lo kríd­la si pochva­ľo­va­li hlav­ne kon­tak­ty, kto­ré im spro­stred­ko­va­li. Posky­tu­jú širo­kú sieť men­to­rov a exper­tov sia­ha­jú­cich od Vied­ne až po Sili­con Val­ley. Na nakop­nu­tie star­tu­pu sú schop­ní poskyt­núť až 200 000 eur. Inves­to­val do: Diagnose.me, Peli­kan tra­vel, lekar.sk (pre­da­né Pen­ta inves­tments) …

Ken­neth Ryan – KPMG star­tup stu­dio

10403023_781883868530025_2922546596506024890_n

foto: KPMG star­tup stu­dio

Ken­neth Ryan je mana­ging par­tner spo­loč­nos­ti KPMG. Star­tup stu­dio je vnú­tor­ná ino­vá­cia v rám­ci spo­loč­nos­ti KPMG na Slo­ven­sku. Majú boha­té skú­se­nos­ti s pod­nik­mi po celom sve­te. Vide­li kli­en­tov rásť, adap­to­vať sa, trans­for­mo­vať, nie­ke­dy zly­hať. Využí­va­jú odbor­né zna­los­ti, skú­se­nos­ti, kon­tak­ty a sieť odbor­ní­kov KPMG po celom sve­te, aby pod­po­ri­li začí­na­jú­ce fir­my a uis­ti­li sa, že dob­ré nápa­dy nezos­ta­nú v hla­vách ino­vá­to­rov.

Potre­by pri kaž­dom štar­te sú veľ­mi indi­vi­du­ál­ne a pre­to sa sna­žia poskyt­núť pod­po­ru šitú na mie­ru. Hlav­né 3 oblas­ti, v kto­rých KPMG pomá­ha: Kor­po­rát­ny set-up, naprí­klad zakla­da­nie práv­nic­kej oso­by, príp­ra­va doho­dy pre akci­oná­rov; navý­še­nie finan­co­va­nia – ana­lý­za mož­nos­tí, roko­va­nie s inves­tor­mi, finanč­né mode­ly; pomoc pre zakla­da­te­ov- men­to­ring, líders­hip, networ­king. V súčas­nos­ti zastre­šu­jú oko­lo 15 pro­jek­tov, medzi kto­ré pat­ria Aero­Mo­bil, Data­mo­li­no, Next­By­te, c2i, atď. 

Mar­tin Vaľov­ský

rkXeqo0aWxtHpeJjfe0lgGufA5hHJS2LP7vTXQvD

foto: Fle­ming Group

Mar­tin Vaľov­ský je CEO spo­loč­nos­ti Fle­ming Group, býva­lý obchod­ný ria­di­teľ Nokie, býva­lý spo­lu­ma­ji­teľ a ria­di­teľ Aze­tu a v nepo­sled­nom rade inves­tor pod­ni­ka­teľ­skej sku­pi­ny G4. Je jed­ným zo Slo­vá­kov s naj­bo­hat­šou pod­ni­ka­teľ­skou his­tó­ri­ou. Biz­nis posú­va ďale­ko za hra­ni­ce, do kra­jín ako Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty, Jamaj­ka, India či Keňa.

Momen­tál­ne nie je najak­tív­nej­ším inves­to­rom, ale ako sa hovo­rí, čaká, kým zací­ti prí­le­ži­tosť. Z jeho úspeš­ných inves­tí­cií sa dá spo­me­núť vybu­do­va­nie English Inter­na­ti­onal Scho­ol of Bra­ti­sla­va, akvi­zí­cia spo­loč­nos­ti Com­gu­ard, kto­rá sa venu­je IT bez­peč­nos­ti a deve­lo­per­ské pro­jek­ty ako Eco-hou­se Kazan­ska. Pri­már­ne sa zau­jí­ma iba o star­tu­py s glo­bál­nym poten­ciá­lom (Event Advi­sor, Sli­do, Staf­fi­no, Drop­pie…). Pozdá­val sa mu pro­jekt pexe.so, aj pre­to, že zakla­da­teľ – Slo­vák sa roz­ho­dol posta­viť fir­mu rov­no v USA.

Michal Sucho­ba

michalsuchoba_1380738757_36

foto: about.me

Pat­rí medzi angel inves­to­rov na Slo­ven­sku hlav­ne v oblas­ti IT. Je mana­žé­rom, IT odbor­ní­kom a ino­vá­to­rom. “Vývoj mobil­ných apli­ká­cií je dlhý a namá­ha­vý pro­ces, ale ak sa poda­rí, výsle­dok sto­jí za to,“ tvr­dí Michal Sucho­ba. Počas svo­jej kari­é­ry ria­dil via­ce­ro úspeš­ných firiem. Okrem iných aj pro­jekt štát­nej poklad­ni­ce pre MF SR, moder­ni­zá­ciu a zefek­tív­ne­nie čin­nos­ti verej­nej sprá­vy pre Ústre­die prá­ce, sociál­nych vecí a rodi­ny SR, Fea­si­bi­li­ty stu­dy ABCM pre ČSOB Pojiš­ťov­nu, a.s. – v ČR a SR.
Momen­tál­ne pôso­bí ako maji­teľ a výkon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti iTV­Si, a.s., kto­rá pôso­bí vo sfé­re infor­mač­ných tech­no­ló­gií ako soft­vé­ro­vý, vývo­jár­sky a kon­zul­tač­ný par­tner pre domá­ce aj nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti. Sto­jí za vývo­jom via­ce­rých mobil­ných apli­ká­cií, kto­ré pre­kro­či­li hra­ni­ce Slo­ven­ska: City Moni­tor, Turis­ta v mes­te, Cons­truc­ti­on­Ma­na­ger, Mobil­ný obhliad­kár, tvbay a mno­hé ďal­šie. Ak máš nápad na mobil­nú app­ku, on je ten pra­vý, na kto­ré­ho sa tre­ba obrá­tiť.

Michal Tru­ban 

michal-truban-620x400

foto: Michal Tru­ban

Michal Tru­ban je spo­lu­za­kla­da­te­ľom a býva­lým dlho­roč­ným výkon­ným ria­di­te­ľom fir­my Web­sup­port, ale aj jed­ným z naj­zná­mej­ších slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a angel inves­to­rov. Stál pri zro­de via­ce­rých pro­jek­tov, kto­ré vzni­ka­li v samot­nom Web­sup­por­te a neskôr sa odde­li­li ako naprí­klad Nice­rep­ly, Inhi­ro, do kto­rých aj inves­to­val a tak­tiež inves­to­val do star­tu­pu Crop­tech. Momen­tál­ne spo­lu­pra­cu­je na vývo­ji Inte­li­gent­nej sto­lič­ky Nese­da s Vla­dom Zla­to­šom.

Mar­tin Kohút

maxresdefault

foto: youtube.com

Býva­lá ria­di­teľ NESS Slo­ven­sko a súčas­ný pre­zi­dent SZĽH, kto­rý v minu­los­ti inves­to­val do nie prí­liš úspeš­ných pro­jek­tov ako Gol­dee, Synop­si…

Juraj Vacu­lík

Juraj-Vaculik-co-fondateur-et-patron-d-Aeromobil-avec-Stefan-Klein-concepteur-en-chef

foto: aero­mo­bil

Zakla­da­teľ Made By Vacu­lík, jed­nej z najús­peš­nej­ších reklam­ných agen­túr na Slo­ven­sku, kto­rý je momen­tál­ne v pozor­nos­ti médií hlav­ne kvô­li pro­jek­tu Aero­mo­bil. Okrem lie­ta­jú­ce­ho auta inves­to­val aj do Synop­si, Pexe­so, LokalTV, Poc­ket­Bo­ard…

Miro­slav Trn­ka

miroslav_trnka_large

foto: eset.com

Miro­slav Trn­ka je pod­ni­ka­teľ, zakla­da­teľ a spo­lu­ma­ji­teľ slo­ven­skej soft­vé­ro­vej anti­ví­ru­so­vej fir­my ESET. Spo­lu s Pet­rom Paš­kom je tvor­com prvej ver­zie oce­ňo­va­né­ho anti­ví­ru­so­vé­ho pro­duk­tu NOD32. Anti­ví­ru­so­vý prog­ram NOD32 sa dnes pou­ží­va na celom sve­te vo via­ce­rých ver­ziách a špe­ciál­nej úpra­ve aj pre tab­le­ty či smart­fó­ny. Vo filan­tro­pic­kej čin­nos­ti sa zame­ria­va na boj s korup­ci­ou, spolu­za­lo­žil Nadá­ciu Zastav­me korup­ciu. Pod­po­ru­je však aj rôz­ne iné pro­jek­ty, naj­mä v rod­nej Trna­ve a star­tu­py s glo­bál­nym poten­ciá­lom (Pho­to­neo, Phi­ra­ti­onal..)

42an­gels

6064b88ca0c36e6d50eccfdd08f0451f

foto: pinterest.com

42an­gels je nefor­mál­ne zdru­že­nie skú­se­ných a úspeš­ných IT pod­ni­ka­te­ľov z ČR a SR so záuj­mom o tech­no­lo­gic­ké star­tu­py, kto­rí chcú pomôcť novo­vzni­ka­jú­cim služ­bám a pro­duk­tom nie­len finan­cia­mi, ale pre­dov­šet­kým aktív­nym zapo­je­ním sa do rea­li­zá­cie tých­to pro­jek­tov. Čle­no­via 42an­gels sú John Van­ha­ra (Shipito.com), Mar­tin Kasa (zakla­da­teľ KASA.cz), Michal Štencl (Sygic.com), Jan Všian­ský (Lingea.cz), David For­má­nek (SIL­COM Mul­ti­me­dia) a Juraj Ďuriš (FINVIZ.com) a ďal­ší aj z náš­ho zozna­mu.

Juraj Ďuriš je duchov­ným otcom a zakla­da­te­ľom zdru­že­nia. Čís­lo 42 je začia­tok tele­fon­né­ho čís­la oblas­ti, kde sú tí naj­lep­ší a najk­re­a­tiv­něj­ší pod­ni­ka­te­lia. Záme­rom pou­ži­tia toh­to čís­la bolo, aby sa o nich dozve­del celý svet a nechal sa nimi inšpi­ro­vať. Mož­no sa pýtaš na otáz­ku „krad­nu­tia nápa­dov“, na to majú inves­to­ry zo 42an­gels jas­ný názor. Ak sú naj­väč­šou brz­dou penia­ze, je lep­šie vziať inves­to­ra a roz­hý­bať star­tup, ako zostať v štá­diu nápa­du. Keď nie­čo zre­a­li­zu­jem, nikto mi nápad neuk­rad­ne.

Juraj Ondriš

juraj_ondris

foto: youstice.com

Pred­se­da Pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Swan, kto­rý inves­to­val do pro­jek­tov Yous­ti­ce, Jum­psoft, Mini­fak­tu­ra…

Andrej Kis­ka

921a1f92-a26f-4ebe-9f96-bfd56f648121-1024x623

foto: archív star­ti­tup

Pre­zi­dent SR má boha­tú pod­ni­ka­teľ­skú minu­losť a je o ňom verej­ne zná­me, že má blíz­ko k star­tu­pom a začí­na­jú­ce ino­va­tív­ne pro­jek­ty pod­po­ru­je. Sám o sebe hovo­rí ako o mla­dom star­tu­pis­to­vi, kto­rý začí­nal pod­ni­kať v malom, neskôr zalo­žil úspeš­né fir­my Quat­ro, Trian­gel. Pôso­bil tiež v USA, kde mohol nabrať dosta­tok inšpi­rá­cie aj pre svo­je budú­ce pod­ni­ka­teľ­ské akti­vi­ty. Inves­to­val do star­tu­pu mla­dé­ho star­tu­pis­tu Tomá­ša Ros­pu­tin­ské­ho, kto­rý ho oslo­vil s pro­jek­tom dizaj­no­vých sôch, na kto­ré sa dali odkla­dať oku­lia­re. Ten­to pro­jekt bohu­žiaľ nevy­šiel, no Andrej neskôr inves­to­val do jed­né­ho z naj­väč­ších stre­do­euró­pos­kych ven­tu­re capi­tal fon­dov, kto­rý aktív­ne inves­tu­je do desia­tok naj­po­ten­tnej­ších star­tu­pov

Pridať komentár (0)