Toto sú TOP slo­ven­skí angel inves­tori

Martina Ditrichová / 22. júla 2016 / Tools a produktivita

Máš pod­ni­ka­teľ­skú ideu a nevieš, čo s ňou ďalej? Chýba ti na naštar­to­va­nie finančná injek­cia? Už máš svoju firmu aj kli­en­telu, ale chcel by si sa posu­núť za hra­nice? Zišiel by sa ti men­tor, nové kon­takty či roz­ší­riť kli­en­telu?

Potom sa určite pozri na zoznam top slo­ven­ských inves­to­rov, z kto­rých každý sa zame­riava na inú oblasť, ale jedno majú spo­ločné — vedia pomôcť slo­ven­ským pod­ni­ka­te­ľom pre­sa­diť sa doma aj v zahra­ničí a tým pomôcť trhu aj samým sebe. Ako sa hovorí: Vlk sa naže­rie, aj koza ostane celá.

Anton Zajac

anton_zajac_large1

foto: eset.com

Anton Zajac je známy tým, že má nos na dobré pro­jekty a na Slo­ven­sku patrí medzi angel inves­to­rov. Aktívne pod­po­ruje pod­ni­ka­nie a vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku aj v USA, u nás má naprí­klad prsty aj v pro­jekte Teach for Slo­va­kia. Štu­do­val na Mat­fyze a zís­kal dokto­rát z prí­rod­ných vied v kvan­to­vej fyzike. V Ame­rike pôso­bil ako teore­tický fyzik a pro­fe­sor. Neskôr pomo­hol spo­loč­nosti ESET dostať sa do Ame­riky, kde v San Diegu spo­lu­za­lo­žil ESET LLC. 

Momen­tálne je pre­zi­den­tom ESET North Ame­rica a čle­nom správ­nej rady ESET. Tento úspešný fyzik a pod­ni­ka­teľ tvrdí, že ak presne vieš, čo chceš v živote dosiah­nuť, dá sa to. A keď aj nemáš šťas­tenu na svo­jej strane, vždy sa dá tro­chu zma­ni­pu­lo­vať. Pri star­tu­poch sú podľa neho tržby jed­ným zo základ­ných uka­zo­va­te­ľov, ktorý treba sle­do­vať. Patrí do kate­gó­rie must-have. A zisk, ten je vždy good-to-have.:) Inves­to­val do: Slido, Drop­pie, Sufio, Apmet­rix, Email Copi­lot, Social leve­rage, Diagnose.me, Den­níkN.

Ivan Šte­funko a Neulogy Ven­tu­res

image_1416584886

foto: Neulogy Ven­tu­res

Ivan Šte­funko sa zame­riava pre­dov­šet­kým na online médiá a inter­ne­tové pro­jekty. Zalo­žil via­cero spo­loč­ností, naprí­klad pelicantravel.com, euractiv.sk, wineshop.sk, atď. Potom pre­šiel do Neulogy.

Tento fond sa venuje nie­len služ­bám pre vedecko-výskumné inšti­tú­cie, ale takisto pred-inku­bujú mnohé firmy. Neulogy Ven­tu­res zalo­žili pod­ni­ka­te­lia s cie­ľom poskyt­núť roz­be­hový kapi­tál a pod­poru mla­dým a začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom s ambí­ciou uspieť na sve­to­vých trhoch. Neulogy Ven­tu­res je prvou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou spra­vu­jú­cou fondy rizi­ko­vého kapi­tálu, ktorá pod­lieha pra­vid­lám a prí­snej regu­lá­cii na vyspe­lom finanč­nom trhu v Luxem­bur­sku. Nepos­ky­tujú iba finan­co­va­nie, ale aj prí­le­ži­tosti a zdroje sa ďalej roz­ví­jať. Star­tupy, kto­rým Neulogy Ven­tu­res poskytlo krídla si pochva­ľo­vali hlavne kon­takty, ktoré im spro­stred­ko­vali. Posky­tujú širokú sieť men­to­rov a exper­tov sia­ha­jú­cich od Viedne až po Sili­con Val­ley. Na nakop­nu­tie star­tupu sú schopní poskyt­núť až 200 000 eur. Inves­to­val do: Diagnose.me, Peli­kan tra­vel, lekar.sk (pre­dané Penta inves­tments) …

Ken­neth Ryan – KPMG star­tup stu­dio

10403023_781883868530025_2922546596506024890_n

foto: KPMG star­tup stu­dio

Ken­neth Ryan je mana­ging par­tner spo­loč­nosti KPMG. Star­tup stu­dio je vnú­torná ino­vá­cia v rámci spo­loč­nosti KPMG na Slo­ven­sku. Majú bohaté skú­se­nosti s pod­nikmi po celom svete. Videli kli­en­tov rásť, adap­to­vať sa, trans­for­mo­vať, nie­kedy zly­hať. Využí­vajú odborné zna­losti, skú­se­nosti, kon­takty a sieť odbor­ní­kov KPMG po celom svete, aby pod­po­rili začí­na­júce firmy a uis­tili sa, že dobré nápady nezos­tanú v hla­vách ino­vá­to­rov.

Potreby pri kaž­dom štarte sú veľmi indi­vi­du­álne a preto sa sna­žia poskyt­núť pod­poru šitú na mieru. Hlavné 3 oblasti, v kto­rých KPMG pomáha: Kor­po­rátny set-up, naprí­klad zakla­da­nie práv­nic­kej osoby, príp­rava dohody pre akci­oná­rov; navý­še­nie finan­co­va­nia – ana­lýza mož­ností, roko­va­nie s inves­tormi, finančné modely; pomoc pre zakla­da­teov- men­to­ring, líders­hip, networ­king. V súčas­nosti zastre­šujú okolo 15 pro­jek­tov, medzi ktoré pat­ria Aero­Mo­bil, Data­mo­lino, Next­Byte, c2i, atď. 

Mar­tin Vaľov­ský

rkXeqo0aWxtHpeJjfe0lgGufA5hHJS2LP7vTXQvD

foto: Fle­ming Group

Mar­tin Vaľov­ský je CEO spo­loč­nosti Fle­ming Group, bývalý obchodný ria­di­teľ Nokie, bývalý spo­lu­ma­ji­teľ a ria­di­teľ Azetu a v nepo­sled­nom rade inves­tor pod­ni­ka­teľ­skej sku­piny G4. Je jed­ným zo Slo­vá­kov s naj­bo­hat­šou pod­ni­ka­teľ­skou his­tó­riou. Biz­nis posúva ďaleko za hra­nice, do kra­jín ako Spo­jené arab­ské emi­ráty, Jamajka, India či Keňa.

Momen­tálne nie je najak­tív­nej­ším inves­to­rom, ale ako sa hovorí, čaká, kým zacíti prí­le­ži­tosť. Z jeho úspeš­ných inves­tí­cií sa dá spo­me­núť vybu­do­va­nie English Inter­na­ti­onal School of Bra­ti­slava, akvi­zí­cia spo­loč­nosti Com­gu­ard, ktorá sa venuje IT bez­peč­nosti a deve­lo­per­ské pro­jekty ako Eco-house Kazan­ska. Pri­márne sa zau­jíma iba o star­tupy s glo­bál­nym poten­ciá­lom (Event Advi­sor, Slido, Staf­fino, Drop­pie…). Pozdá­val sa mu pro­jekt pexe.so, aj preto, že zakla­da­teľ – Slo­vák sa roz­ho­dol posta­viť firmu rovno v USA.

Michal Suchoba

michalsuchoba_1380738757_36

foto: about.me

Patrí medzi angel inves­to­rov na Slo­ven­sku hlavne v oblasti IT. Je mana­žé­rom, IT odbor­ní­kom a ino­vá­to­rom. “Vývoj mobil­ných apli­ká­cií je dlhý a namá­havý pro­ces, ale ak sa podarí, výsle­dok stojí za to,“ tvrdí Michal Suchoba. Počas svo­jej kari­éry ria­dil via­cero úspeš­ných firiem. Okrem iných aj pro­jekt štát­nej poklad­nice pre MF SR, moder­ni­zá­ciu a zefek­tív­ne­nie čin­nosti verej­nej správy pre Ústre­die práce, sociál­nych vecí a rodiny SR, Fea­si­bi­lity study ABCM pre ČSOB Pojiš­ťovnu, a.s. – v ČR a SR.
Momen­tálne pôsobí ako maji­teľ a výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti iTVSi, a.s., ktorá pôsobí vo sfére infor­mač­ných tech­no­ló­gií ako soft­vé­rový, vývo­jár­sky a kon­zul­tačný par­tner pre domáce aj nad­ná­rodné spo­loč­nosti. Stojí za vývo­jom via­ce­rých mobil­ných apli­ká­cií, ktoré pre­kro­čili hra­nice Slo­ven­ska: City Moni­tor, Turista v meste, Cons­truc­ti­on­Ma­na­ger, Mobilný obhliad­kár, tvbay a mnohé ďal­šie. Ak máš nápad na mobilnú appku, on je ten pravý, na kto­rého sa treba obrá­tiť.

Michal Tru­ban 

michal-truban-620x400

foto: Michal Tru­ban

Michal Tru­ban je spo­lu­za­kla­da­te­ľom a býva­lým dlho­roč­ným výkon­ným ria­di­te­ľom firmy Web­sup­port, ale aj jed­ným z naj­zná­mej­ších slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a angel inves­to­rov. Stál pri zrode via­ce­rých pro­jek­tov, ktoré vzni­kali v samot­nom Web­sup­porte a neskôr sa odde­lili ako naprí­klad Nice­reply, Inhiro, do kto­rých aj inves­to­val a tak­tiež inves­to­val do star­tupu Crop­tech. Momen­tálne spo­lu­pra­cuje na vývoji Inte­li­gent­nej sto­ličky Neseda s Vla­dom Zla­to­šom.

Mar­tin Kohút

maxresdefault

foto: youtube.com

Bývalá ria­di­teľ NESS Slo­ven­sko a súčasný pre­zi­dent SZĽH, ktorý v minu­losti inves­to­val do nie prí­liš úspeš­ných pro­jek­tov ako Gol­dee, Synopsi…

Juraj Vacu­lík

Juraj-Vaculik-co-fondateur-et-patron-d-Aeromobil-avec-Stefan-Klein-concepteur-en-chef

foto: aero­mo­bil

Zakla­da­teľ Made By Vacu­lík, jed­nej z najús­peš­nej­ších reklam­ných agen­túr na Slo­ven­sku, ktorý je momen­tálne v pozor­nosti médií hlavne kvôli pro­jektu Aero­mo­bil. Okrem lie­ta­jú­ceho auta inves­to­val aj do Synopsi, Pexeso, LokalTV, Poc­ket­Bo­ard…

Miro­slav Trnka

miroslav_trnka_large

foto: eset.com

Miro­slav Trnka je pod­ni­ka­teľ, zakla­da­teľ a spo­lu­ma­ji­teľ slo­ven­skej soft­vé­ro­vej anti­ví­ru­so­vej firmy ESET. Spolu s Pet­rom Paš­kom je tvor­com prvej ver­zie oce­ňo­va­ného anti­ví­ru­so­vého pro­duktu NOD32. Anti­ví­ru­sový prog­ram NOD32 sa dnes pou­žíva na celom svete vo via­ce­rých ver­ziách a špe­ciál­nej úprave aj pre tab­lety či smart­fóny. Vo filan­tro­pic­kej čin­nosti sa zame­riava na boj s korup­ciou, spolu­za­lo­žil Nadá­ciu Zastavme korup­ciu. Pod­po­ruje však aj rôzne iné pro­jekty, najmä v rod­nej Trnave a star­tupy s glo­bál­nym poten­ciá­lom (Pho­to­neo, Phi­ra­ti­onal..)

42an­gels

6064b88ca0c36e6d50eccfdd08f0451f

foto: pinterest.com

42an­gels je nefor­málne zdru­že­nie skú­se­ných a úspeš­ných IT pod­ni­ka­te­ľov z ČR a SR so záuj­mom o tech­no­lo­gické star­tupy, ktorí chcú pomôcť novo­vzni­ka­jú­cim služ­bám a pro­duk­tom nie­len finan­ciami, ale pre­dov­šet­kým aktív­nym zapo­je­ním sa do rea­li­zá­cie týchto pro­jek­tov. Čle­no­via 42an­gels sú John Van­hara (Shipito.com), Mar­tin Kasa (zakla­da­teľ KASA.cz), Michal Štencl (Sygic.com), Jan Všian­ský (Lingea.cz), David For­má­nek (SIL­COM Mul­ti­me­dia) a Juraj Ďuriš (FINVIZ.com) a ďalší aj z nášho zoznamu.

Juraj Ďuriš je duchov­ným otcom a zakla­da­te­ľom zdru­že­nia. Číslo 42 je začia­tok tele­fon­ného čísla oblasti, kde sú tí naj­lepší a najk­re­a­tiv­nější pod­ni­ka­te­lia. Záme­rom pou­ži­tia tohto čísla bolo, aby sa o nich dozve­del celý svet a nechal sa nimi inšpi­ro­vať. Možno sa pýtaš na otázku „krad­nu­tia nápa­dov“, na to majú inves­tory zo 42an­gels jasný názor. Ak sú naj­väč­šou brz­dou peniaze, je lep­šie vziať inves­tora a roz­hý­bať star­tup, ako zostať v štá­diu nápadu. Keď niečo zre­a­li­zu­jem, nikto mi nápad neuk­radne.

Juraj Ondriš

juraj_ondris

foto: youstice.com

Pred­seda Pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti Swan, ktorý inves­to­val do pro­jek­tov Yous­tice, Jum­psoft, Mini­fak­tura…

Andrej Kiska

921a1f92-a26f-4ebe-9f96-bfd56f648121-1024x623

foto: archív star­ti­tup

Pre­zi­dent SR má bohatú pod­ni­ka­teľ­skú minu­losť a je o ňom verejne známe, že má blízko k star­tu­pom a začí­na­júce ino­va­tívne pro­jekty pod­po­ruje. Sám o sebe hovorí ako o mla­dom star­tu­pis­tovi, ktorý začí­nal pod­ni­kať v malom, neskôr zalo­žil úspešné firmy Quatro, Trian­gel. Pôso­bil tiež v USA, kde mohol nabrať dosta­tok inšpi­rá­cie aj pre svoje budúce pod­ni­ka­teľ­ské akti­vity. Inves­to­val do star­tupu mla­dého star­tu­pistu Tomáša Ros­pu­tin­ského, ktorý ho oslo­vil s pro­jek­tom dizaj­no­vých sôch, na ktoré sa dali odkla­dať oku­liare. Tento pro­jekt bohu­žiaľ nevy­šiel, no Andrej neskôr inves­to­val do jed­ného z naj­väč­ších stre­do­euró­pos­kych ven­ture capi­tal fon­dov, ktorý aktívne inves­tuje do desia­tok naj­po­ten­tnej­ších star­tu­pov

Pridať komentár (0)