Poďte s SBA na Pione­ers Fes­ti­val do Viedne

Lukáš Gašparík jr. / 24. apríla 2015 / Tools a produktivita

Slo­vak Busi­ness Agency prišlo s ďal­šou ini­cia­tí­vou ako pomôcť slo­ven­ským star­tu­pom, kto­rým dáva mož­nosť zúčast­niť sa naj­väč­šej kon­fe­ren­cie ino­vá­cií a tech­no­ló­gií v Stred­nej Európe. Pione­ers Fes­ti­val sa usku­toční vo Viedni už 28. a 29. mája.

Pione­ers Fes­ti­val je naj­väč­šia kon­fe­ren­cia ino­vá­cií a tech­no­ló­gií v stred­nej Európe, zdru­žu­júca viac ako 1600 star­tu­pov a 400 inves­to­rov z celého sveta. Tento rok sa v sused­nej Viedni usku­toční už 4. roč­ník tohto obľú­be­ného fes­ti­valu. Slo­vak Busi­ness Agency je ofi­ciál­nym par­tne­rom fes­ti­valu a slo­ven­ských star­tu­pom ponúka mož­nosť zúčast­niť sa na tomto výni­moč­nom podu­jatí. Poďte sa s nami učiť od tých naj­lep­ších sve­to­vých pod­ni­ka­te­ľov, nechať sa inšpi­ro­vať a zis­tiť aké nové tech­no­lo­gické trendy môžete oča­ká­vať v najb­liž­ších rokoch.

SBA uhrá­dza účast­ní­kom náklady na:

  • stá­nok pre star­tup na 1 deň podu­ja­tia
  • doprava Bra­ti­slava — Vie­deň a spať

Viac infor­má­cií o fes­ti­vale

Pri­hla­so­va­nie

  • pri­hlá­siť sa môžu fyzické osoby (nepod­ni­ka­te­lia) aj práv­nické osoby (opráv­nené sú pod­ni­ka­teľ­ské sub­jekty s dátu­mom regis­trá­cie naj­viac tri roky — v odô­vod­ne­ných prí­pa­doch päť rokov pred zapo­je­ním sa do výzvy)
  • za jeden startup/podnik sa môžu pri­hlá­siť max. 3 zástup­co­via, ak komi­sia neroz­hodne inak
  • s jed­ným nápadom/startupom sa môže pri­hlá­siť len jeden MSP/FO (roz­ho­du­júci pre komi­siu je okrem rele­van­tnosti daného podu­ja­tia, aj vzťah osôb k MSP, akcep­tu­jeme vzťah – spo­loč­ník, kona­teľ, zamest­na­nec)

Ako sa pri­hlá­siť?

Pri­hlá­siť sa môžete zasla­ním dole­uve­de­ných doku­men­tov na e-mai­lovú adresu: podujatia@sbagency.sk Do pred­metu správy pro­sím uveďte Pione­ers 2015
1. Ofi­ciálna pri­hláška a vyhlá­se­nia (pri­hlášky náj­dete niž­šie)
2. Živo­to­pis žiadateľa/žiadateľov
3. Pre­zen­tá­cia vášho startupu/projektu

Ter­mín zasla­nia pri­hlá­šok: uto­rok 28.4.2015 do 24.00

Viac info náj­dete TU.

Pridať komentár (0)