Pokry­tie 4G sie­ťou na Slo­ven­sku? Abso­lútna kata­strofa!

Martin Bohunický / 18. mája 2016 / Zo Slovenska

Európ­ska únia zve­rej­nila naj­nov­šie šta­tis­tiky a opäť sa raz môžeme han­biť.

Už tra­dične sme sa v pokrytí 4G sie­ťou umiest­nili tak­mer na chvoste, no opäť sme si pohor­šili. Za sebou sme nechali len Cyp­rus a Bul­har­sko, po novom je pred nami dokonca aj Rumun­sko. Kým u nás je pokry­tie touto sie­ťou 61,2%, naprí­klad v sused­nom Česku to je 93,77%. To sú šia­lené roz­diely, vzhľa­dom na to, ako blízko k sebe máme. Na úpl­nej špici sa umiest­nili Holand­sko, Švéd­sko, Dán­sko a Slo­vin­sko.

Hod­no­te­nie pri­tom neskúma pokry­tie úze­mia, ale pokry­tie oby­va­te­ľov. Zna­mená to, že neosíd­lené oblasti (hory a podobne) na šta­tis­tiku vplyv nemajú a nemô­žeme to pou­žiť ako argu­ment.

Naj­sil­nej­ším hrá­čom na Slo­ven­sku je momen­tálne Tele­kom, ktorý však v rámci svo­jej pôsob­nosti pokrýva 4G sie­ťou len pri­bližne 3/4 slo­ven­ského úze­mia.

maxresdefault

foto: you­tube

zdroj: digital-agenda-data.eu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Flickr/Pavel Dob­rov­sky / infoworld.com

Pridať komentár (0)